Shyne - The Life

It’s a new day in the rap game!
Rap oyununda yeni bir gün!
Nobody sells records but Shyne Po!
Kimse kayıt satmıyor ama Shyne Po!


[Verse 1]
[Ayet 1]
My life had it’s ups and downs, but I don’t regret nothin’
Hayatım iniş ve çıkışlar vardı, ama hiçbir şeyden pişman değilim
I had the whole tri-state high, nigga I ain’t frontin’
Üçlü devlet yüksekliğim vardı, zenci ben önümde değil
at Fifteen I sold my first bag of dope
Onbeşte ilk çantamı sattım
used to stick Dominicans, burner under the coat
Dominicans, ceket altında brülör sopa kullanılır
gettin’ like 15 grams, a half a Ki
15 gram, yarım bir Ki gibi
at Fifteen man, a nigga just glad to be
On beş adam, sadece bir zenci olmaktan memnun
gettin’ some shorts, me and my Man from a Hundred and Fifth
Biraz şort al, ben ve Yüzümden Beş ve Beş Adam
he knew some Dominican niggas that wanted a clique
Bir kriket isteyen bazı Dominikli zenci tanıyordu.
to hold ’em down, shoot niggas in the head
onları tutmak, kafasına niggas atmak
throw ’em out windows if they were late with the bread
ekmekle geç kaldıkları zaman pencereleri dışarı atmak
basically I’m enforcin’
temelde icra ediyorum ‘
around heavy coke, when nobody’s lookin’ I’d be dippin’ in the portion
Ağır kok kömürü etrafında, hiç kimse porsiyonda kimse olmayacaksa
they wasn’t missin’ it
kaçırmıyorlardı
so I got my hustle on the side, flippin’ it
Bu yüzden yanımda koşuşum var, onu flippin ‘
sellin’ like 500 bottles and Nicks, started minor
500 şişe ve Nick gibi satmak, küçük başladı
but I always knew I’d turn a big apple into cider.
Ama ben her zaman büyük bir elma şaraba çevireceğimi biliyordum.


Niggas…niggas just ain’t built like me…
Niggas … zenci sadece benim gibi yapılmadı …
stand up niggas…since 15
niggas ayağa kalk
I been servin’ fiends and loadin’ magazines…
Hizmetçi ve dergiler yüklüyordum …
takin’ shots..burnin’ blocks..
çekimler ..
this ain’t no fuckin’ rap.
Bu lanet olası rap değil.


[Verse 2]
[2]
Everything was everything ’till my Man got pinched
Adamım sıkıştırana kadar her şey her şeydi
he had a shoot-out with the cops in front of the precinct
O, polislerin bölgedeki önünde bir ateş açmıştı.
other than that, I went from enforcer to movin’ product, straight white
Bunun dışında, uygulayıcıdan movin ‘ürününe, düz beyazlara gittim
powder now, gettin’ it
Toz şimdi, onu al
the hardest nigga in the street
sokakta en zorlu zenci
my first car was a 190 Benz with Louie Vaton seats
ilk arabam Louie Vaton koltuklarıyla 190 Benz oldu
buyin’ out the bar at the rooftop
çatıdaki bardan satın almak
I had a few spots
Birkaç nokta vardı
one called the jukebox
bir tane müzik kutusu
where I was gettin’ like 50 a brick
50 yaşında bir tuğla yedim
2 or 3 bricks a day, makin’ mothafuckas sick
Günde 2 veya 3 tuğla, ‘mothafuckas hasta’
my Cousin Ron a crook from the Brook was torchin’
Kuzenimden bir kuklanım kuzenim Ron
any niggas whisperin’ or talkin’ ’bout extortion
herhangi bir zenci, “ya da onunla konuşur” diye bağırır
shit was goin’ right and only one better
bok doğru gidiyordu ve sadece bir tane daha
when I got my Italian connect, hittin’ me with pure Heroin
İtalyan bağlantımı aldığımda saf eroinle beni kızdırdı
moved to 116th, started seein’ real dinero then
116’ya taşındı, sonra gerçek dineroyu görmeye başladı.
empire buildin’, the shit was takin’ flight
imparatorluğun inşaası, bok uçuştu
had my bitches cuttin’ up like 10 Ki’s a night
orospularımı 10 Ki’s gibi bir gece kestirdim
mixin’ lactose, Bonita, and Quenii
Mixin ‘laktoz, Bonita ve Quenii
I was the first Black nigga with mafia ties
Ben mafya bağları olan ilk Siyah zenci oldum
leased my soul to the Devil with the option to buy.
satın alma seçeneği ile ruhumu Şeytan’a kiraladı.


Yo..bangin’ for real..
Yo .. gerçek için ..
niggas is thinkin’ rap, I’m thinkin’ laundromat..
zenci, saçmalık rap, lakromat boyayorum ..
we washin’ this money…
Bu parayı yıkıyoruz …
you think this shit is about rhymes…
Sence bu bok tekerlemeler hakkında …
you’ll find yourself under the fuckin’ ground…you know?..
kendini zeminin altında bulacaksın, biliyor musun?
we get low when the Feds is in town..
Federaller şehirdeyken düşüyoruz ..
this is justice..
bu adalet ..
we playin’ the pop charts and still lettin’ them things pop off…
Biz pop grafiklerini çalıyoruz ve hala onlara bir şeyler çıkarmasını istiyoruz.


[Verse 3]
[3]
At 21 I was a legend, had the game transformed
21 yaşında bir efsaneydi, oyun değişti
controllin’ manufacturin’ and distribution of Heron
Heron’un üretimi ve dağıtımı
throughout the tri-state, high stakes
üçlü hal boyunca, yüksek bahisler
I spent Hundreds of Thou’s out of paper bags
Yüzlerce Thou’yu kağıt poşetten geçirdim.
you couldn’t name a car I ain’t have
sahip olmadığım bir arabaya isim veremezsiniz
every minute new tags
her dakika yeni etiketler
Seven series to the Five-Sixty drop nigga
Beş-Altmışlık damgası için yedi seri
I was givin’ away blocks nigga
Nigga blokları atıyordum.
fast cars, fast money, slow deaths
hızlı arabalar, hızlı para, yavaş ölümler
this things of ours
bizimkileri
had me doin’ a hundred miles an hour
saatte yüz mil yapıyordum
through the City evadin’ the Feds
Şehirden kaçmak federallerden kaçıyor
started this shit called the counsel and we all made a pledge
Danışmanlık denilen bu bok başladı ve hepimiz bir rehin yaptı
not to fuck each others bitches
birbirlerinin sevişmek değil sürtükler
or touch each others riches
ya da başkalarının zenginliklerine dokun
on top or broke
üstüne ya da kırdı
never break this oath
bu yemini asla kırma
every nigga in the counsel was a boss
avukattaki her zenci bir patrondu
we used to put coke on our dick and make bitches suck it off
Sikimizi deliye koyardık ve orospuları emerdik
it was alright ’till I got caught
iyi yakalandım
charged with an Eight-Forty-Eight
sekiz-kırk sekiz ile ücret
behind Marion steel gates
Marion çelik kapıların arkasında
niggas started shittin’, actin’ bizarre
zenci shittin ‘, aktin’ tuhaf başladı
drivin’ my cars, fuckin’ my broads, breakin’ the laws
arabalarımı sürmek, yaylarımı lanetlemek, yasaları çiğnemek
same niggas I took care of and got money wit’ was on some funny shit
aynı niggas ben hallettim ve bazı komik bok vardı
if I was different I’d snitch
eğer ben farklı olsaydım
what would you do if you got Millions with niggas and they had no love for ya?
Eğer niggaslı milyonlar varsa ve onlar için hiç sevgisiz olsaydınız ne yapardınız?
couldn’t pay for ya lawyer
avukat için ödeme yapamazdım
I figured shit, why sit in a cell to rot?
Ben düşündüm, neden çürümeye hücresine oturup?
I’ll be out in Ten, start over again
Ten’de çıkacağım, tekrar baştan başlayacağım
throw those boys in the pot, but I couldn’t do it
O çocukları potaya at, ama yapamadım
you couldn’t understand it of you ain’t been through it
bunu anlayamadın, içinden geçmedin
there’s rules to this shit and I couldn’t break ’em
Bunun için kurallar var ve ben onları kırmadım
death before dishonor ’till I meet Satan…I know he’s waitin’.
Şatonun ölümünden önce, Şeytan’la karşılaşıncaya kadar … beklediğini biliyorum.


God forgive me…you’ve never seen a nigga like me in your life…
Tanrı beni affediyor … hayatında benim gibi bir zenci görmedin …
I’m what these lil’ niggas rap about…
Ben bu lil ‘niggas rap’in neyle ilgili olduğunu …
thats me they talkin’ ’bout in they rhymes…
onlar bana kafiyelerde söz ediyorlar.
I did that time…I flipped that dime…
O zaman yaptım … o dimi çevirdim …
shoot-outs, jet planes, cocaine and automobiles…
sürgünler, jet uçakları, kokain ve otomobiller …
The Life…love it.
Hayat … onu seviyorum.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/shyne/thelife.html