Sandler, Adam - The Peeper

[singers:] The Peeper, The Peeper, whats goin’ through his head? woah!
[şarkıcılar:] Peeper, Peeper, kafasından neler geçiyor? Hop!


[Leaves rusteling]
[Rusteling bırakır]


[Peeper:] Climin’ the tree. slowly. quietly. lookin’ for next branch. found it. got it. windo high. great view. settelin’ in. keepin’ it quiet. hidden. heart pounding through chest. waiting. lookin’ around. nervous. lights on, jackpot, here she is. oh my. no pants. classey. not to tight. walkin around the room. no idea Im here. lovin’ it. Rubbin her feet. tough day. relaxin’. hops off bed, goin twards bathroom. shuttin’ the door. alone again… waiting. lookin’ around. board. pullin’ out nippel clips. Painful! ow… but these are a bit.
[Peeper:] Ağacı temizle. yavaşça. sessizce. sonraki şubeye bakıyorum. onu buldum. anladım. Windo yüksek. müthiş manzara. settelin ‘in. gizli. Göğsünden vurma kalp. bekleyen. etrafa bakıyorum. sinir. Yanıyor, ikramiye, işte burada. Aman. pantolon yok. classey. sıkı değil. odanın etrafında dolaşmak. Fikrim yok buradayım. seviyorum. Ayaklarını ovala. zor gün. relaxin’. yataktan hops, tuvalete gidiyor. kapıyı kapat. tekrar yalnız … bekliyorum. etrafa bakıyorum. yazı tahtası. nipel klipsleri çıkarmak. Acı verici! ow … ama bunlar biraz.


[door opening]
[kapı açma]


Bathroom door opens. lovin’ it. oooh my…. hairs in a pony tale. she picks up the tv clicker. click
Banyo kapısı açılır. seviyorum. Oooh benim …. tüyler bir midilli masalı. o tv tıkırtıyı alır. tık


[tv makes noises]
[tv sesler çıkarır]


sittin’ back. watchin. watchin’ her watch. lovin it.
geri sittin. seyrediyorum. saatini izliyorum. seviyorum.


[giggling]
[Kıkırdamalar]


she laughs. ha ha ha. I laugh. oh yea. sharin a moment.
Güler. ha ha ha. Güldüm. oh evet. bir an sharin.


[dog panting]
[köpek nefes nefese]


theres a dog. not good.
bir köpek var. iyi değil.


[sniffing]
[koklama]


he can smell me. should’ve shoured.
Beni koklayabilir. sakınmalıydı.


[barking]
[Kabuk]


barkin. wont leave. oh no, here she comes. stayin motionless. fuckin’ dogs loosin it.
barkin. ayrılmayacaksın oh hayır, işte geliyor. hareketsiz kalmak. lanet köpekler onu gevşetir.


[window open]
[pencere açık]


[girl:] Bud! you be quiet and go home like a good boy.
[kız:] Bud! Sessiz ol ve iyi bir çocuk gibi eve git.


[dog stops barking and walks off]
[köpek havlamayı durdurur ve gider.]


[Peeper:] dosnt see me. she’s gorgous. Im grotesque.
[Peeper:] dosnt beni gör. O gorgous. Ben grotesk.


[knock]
[Vurmak]


[Peeper:] knock at front door! she goes to answer!
[Peeper:] ön kapıya vur! Cevap verecek!


[door opens]
[kapı açılır]


[Peeper:] Its him…. chizzeled features.. they kiss. Im fuming. also hard. hatin’ myself. sniffin fingers.
[Peeper:] Onun … chizzeled özellikleri .. öpüşürler. Sigara içiyorum. ayrıca zor. kendimden nefret ediyorum. sniffin parmakları.


[woman:] ohhh…
[kadın:] ohhh …


[Peeper:] she moans! ohhhh! I moan. He looks up. busted. should not have moaned…
[Peeper:] inliyor! ohhhh! Ben inilti. O görünüyor. bastı. inilmemeli …


[footsteps]
[Ayak]


[Peeper:] he walks toword windo. muscular
[Peeper:] o parola rüzgarı yürür. kas


[man:] this guy. gotta be fuckin kiddin me
Bu adam. lanet olsun lanet olsun


[Peeper:] full of rage. looking right at me.
[Peeper:] öfke dolu. bana doğru bakıyor.


[man:] theres a guy in the tree out here.
[adam:] burada ağaçtaki bir adam var.


[Peeper:] full of shame.
[Peeper:] utanç dolu.


[woman:] are you serious?
[kadın:] ciddi misin?


[Peeper:] completely worthless. hard as a rock.
[Peeper:] tamamen değersiz. Kaya gibi sert.


[man:] I see you shit head! well the cops are comin you sick fuck! and if you even think of runnin away Ill bash your fuckin’ skull with a lead pipe!
[adam:] Seni görüyorum kafa kafa! iyi polisler hasta lanet geliyor! ve eğer aklından bile uzaklaşırsan aklını başın bir kurşun borusu olan kafatasına bas!


[Peeper:] stayin still. motionless. pretending to be a squirrel.
[Peeper:] hala duruyorum. hareketsiz. bir sincap gibi davranıyor.


[squirrel noises]
[sincap sesleri]


[dialing]
[Çevirme]


[Peeper:] not working. shes calling. dreams shattered
[Peeper:] çalışmıyor. çağırıyor. rüyalar paramparça


[talking]
[Konuşmak]


[Peeper:] ultimate humiliation.
[Peeper:] nihai aşağılama.


[squirt]
[fışkırtma]


[Peeper:] ejaculating.
[Peeper:] ejaculating.


[man:] AWWW!!! YOU GROSS PIG! YOUR A PIECE OF SHIT YA KNOW THAT!
[adam:] AWWW! SİZ GÜÇLÜ PIG! SHIT YA’NIN BİR PARÇACAĞINIZI BİLİYOR


[Peeper:] yes I do… cant help myself.
[Peeper:] evet yapıyorum … kendime yardım edemem.


[car pulling up and door opening]
[araba yukarı çekip kapıyı açıyor]


[cop:] L.A.P.D. get down from the tree buddy.
[cop:] LAPD ağaç arkadaşından aşağı iner.


[squirrel noises]
[sincap sesleri]


[Peeper:] trying the squirrel thing again. looking for a nut.
[Peeper:] yine sincap şeyini deniyor. bir ceviz arıyorum.


[cop:] I said get down from there!
[cop:] Oradan in dedim!


[Peeper:] down I go…
[Peeper:] aşağı gidiyorum …


[Slam, slam, slam, slam]
[Slam, slam, slam, slam]


[Peeper:] Oh!
[Peeper:] Ah!


[woman:] I hope they put you im for a long time! you need some serious help you ass hole!
[kadın:] Umarım uzun zamandır sizi imdat ederler! Deliğe yardım etmek için ciddi bir yardıma ihtiyacın var!


[Peeper walking away:] I know I do… Its an addiction
[Peeper walking away:] Yaptığımı biliyorum … Onun bir bağımlılığı


[cop:] lets go big guy, c’mon
[cop:] büyük adam gidelim, hadi


[Peeper:] wifes going to kill me.
[Peeper:] hanımları beni öldürecek.


[cop:] dont be doing this shit mr… nippel clips.
[cop:] bu boku yapmıyor … nipel klipleri.


[Peeper slamming into cp car seat]
[Cp araba koltuğuna çarparak peeper]


[Peeper:] handcuffed… cant sniff fingers…
[Peeper:] kelepçeli … parmaklarını koklayamıyorum …


[door slams and engine warms up]
[kapı çarpması ve motor ısınıyor]


[Peeper:] please piss on me…
[Peeper:] lütfen bana kızar …


[cop:] yea, this is officer Tyler, everythings under controle.
[cop:] evet, bu memur Tyler, kontrat altında her şey.


[Peeper:] PLEASE piss on me? If somebody could piss on me, that would be great.
[Peeper:] LÜTFEN bana işemek? Biri bana kızabilirse, bu harika olur.


[singers:] The peeper, belly eaper, hes goin off to jail! WOAH!
[şarkıcılar:] Peeper, karnabahar, hes hapishaneye gidiyor! Woah!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/thepeeper.html