Sandler, Adam - The Chanukah Song

“Okay…
“Tamam…
This is a song that uhh..
Bu bir şarkı ..
There’s a lot of Christmas songs out there and uhh..
Orada bir sürü Noel şarkısı var ve ..
not too many Chanukah songs.
çok fazla Chanukah şarkısı yok.
So uhh..
Öyleyse ..
I wrote a song for all those nice little Jewish kids who don’t get to hear
Duymaktan hoşlanan tüm bu küçük Yahudi çocuklar için bir şarkı yazdım.
any Chanukah songs.
herhangi bir Chanukah şarkısı.
Here we go…”
İşte başlıyoruz…”


Put on your yarmulke
Yarmulke giy
Here comes Chanukah
İşte Chanukah geliyor
So much funukah
Çok eğlenceli
To celebrate Chanukah
Chanukah’ı kutlamak için
Chanukah is the festival of lights
Chanukah ışıklar festivali
Instead of one day of presents, we have eight crazy nights
Hediyelerin bir günü yerine, sekiz çılgın gecemiz var.


When you feel like the only kid in town without a Christmas tree
Bir Noel ağacı olmadan şehirde tek çocuk gibi hissettiğinde
Here’s a list of people who are Jewish just like you and me
İşte senin gibi Yahudi olan insanların listesi.
David Lee Roth lights the menorah
David Lee Roth menorahı yakıyor
So do James Caan, Kirk Douglas, and the late Dinah Shore-ah
Yani James Caan, Kirk Douglas ve geç Dinah Shore-ah


Guess who eats together at the Carnegie Deli
Tahmin et kim Carnegie Deli’de beraber yemek yiyor
Bowser from Sha Na Na and Arthur Fonzerelli
Sha Na Na ve Arthur Fonzerelli’den Bowser
Paul Newman’s half Jewish, Goldie Hawn’s half too
Paul Newman’ın yarı Yahudi, Goldie Hawn’ın da yarısı
Put them together, what a fine lookin’ Jew
Onları bir araya getirin, ne güzel görünüyorsun?


You don’t need “Deck The Halls” or “Jingle Bell Rock”
“Deck The Halls” veya “Jingle Bell Rock” a ihtiyacınız yok
‘Cause you can spin a dreidel with Captain Kirk and Mr. Spock- both Jewish
Çünkü kaptan Kirk ve Bay Spock’le bir Yahudi toplayabilirsin.


Put on your yarmulke
Yarmulke giy
It’s time for Chanukah
Chanukah zamanı
The owner of the Seattle Supersonicahs
Seattle süpersonicahlarının sahibi
Celebrates Chanukah
Chanukah’ı kutluyor


O.J. Simpson, not a Jew
OJ Simpson, bir Yahudi değil
But guess who is? Hall of famer Rod Carew- he converted
Ama tahmin et kim? Hall of famer Rod Carew- o dönüştürdü
We got Ann Landers and her sister Dear Abby
Ann Landers ve ablası Dear Abby’yi aldık
Harrison Ford’s a quarter Jewish- not too shabby
Harrison Ford’un çeyrek Yahudi-çok perişan değil


Some people think that Ebenezer Scrooge is
Bazı insanlar Ebenezer Scrooge’un olduğunu düşünüyor.
Well he’s not, but guess who is
O değil ama tahmin et kim
All three Stooges
Her üç Stooges
So many Jews are in showbiz
Pek çok Yahudi şovda
Tom Cruise isn’t, but I heard his agent is
Tom Cruise değil ama ajanının olduğunu duydum.


Tell your friend Veronica
Arkadaşına söyle Veronica
It’s time to celebrate Chanukah
Chanukah’ı kutlamanın zamanı geldi
I hope I get a harmonicah
Umarım bir harmonik alırım
Oh this lovely, lovely Chanukah
Ah bu güzel, sevimli Chanukah
So drink your gin and tonicah
Yani cinini ve tonikini iç.
And smoke your marijuanikah
Ve marijuanikahını iç
If you really, really wannakah
Eğer gerçekten, gerçekten wannakah
Have a happy, happy, happy, happy Chanukah
Mutlu, mutlu, mutlu, mutlu Chanukah
Happy Chanukah
Mutlu Chanukah

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/thechanukahsong.html