Sandler, Adam - Inner Voice

I’m happily married with a house and three mistresses
Ben bir ev ve üç metresiyle mutlu bir şekilde evlendim
Even with the beard I’m not as hairy as my sister is
Sakal bile olsa ablam kadar kıllı değilim
Got a new Hummer, two Ferraris, and some Lexuses
Yeni bir Hummer, iki Ferraris ve bazı Lexuses var
And all the girls I know got the big big breasteses
Ve tanıdığım tüm kızlar büyük göğüslere sahipler.
I got a ten story mansion on the beach
Sahilde on katlı bir konak var
With a swimmin’ pool filled up with the drool of Robin Leach
Robin Leach’in salyasıyla dolu bir yüzme havuzu.
Richer than a Twinkie, I got so much cash
Bir Twinkie’den daha zengin, çok param var
That to me Paris Hilton is poor white trash
Bu bana Paris Hilton, kötü beyaz çöp
I take forty-seven weeks of vacation a year
Yılda kırk yedi haftalık tatil yapıyorum
If people piss me off I can make ’em disappear
İnsanlar beni kızdırırsa, onları yok edebilirim
Every time I sneeze I get a feature on the news
Her hapşırdığımda haberlerde bir özellik bulurum
The reporter says “gesundheit” and hilarity ensues
Muhabir “gesundheit” yazıyor ve hilarity ortaya çıkıyor
And how did I get to be the man that I am?
Ve ben olduğum adam nasıl oldu?
A god among men, only without the tan
Erkekler arasında bir tanrı, sadece bronzsuz
It’s simple, every time I have to make a choice
Her zaman bir seçim yapmak zorundayım
I just listen to my little inner voice, and he says
Sadece küçük iç sesimi dinliyorum ve diyor ki
“Shave all the hair off your butt and glue it to your nostrils”
“Bütün saçlarını kıçından tıraş et ve onu burun deliklerine yapıştır”
OK
tamam
“Steal all the milk from all the supermarkets and put it
“Tüm süpermarketlerden bütün sütü çal ve koy
back in the cows”
İneklere geri “
Alright
Peki
“Find out which species of rodent is the most flammable”
“Hangi kemirgen türlerinin en yanıcı olduğunu bul”
OK
tamam
“Let’s see what fun crafts we can make using only a chainsaw
“Sadece bir testere kullanarak ne kadar eğlenceli el işi yapabileceğimizi görelim.
and Regis Philbin”
ve Regis Philbin “
Yeah!
Evet!


So how do I explain my little cranial expressions
Peki küçük kranyal ifadeleri nasıl açıklarım?
Intuition, premonition, or demonic possession?
Sezgi, önsezilik ya da şeytanca sahip olma?
It could be God, an angel, or my dead uncle Paul
Tanrı, bir melek ya da benim ölü amcam Paul olabilir.
Or that nasty purple fuzzy thing that lives in my wall
Ya da benim duvarımda yaşayan o kötü mor bulanık şey
Doesn’t matter, and to be honest I don’t wanna know
Önemli değil ve dürüst olmak gerekirse bilmek istemiyorum
‘Cause thanks to him I’ve never had to deal with an HMO
Çünkü onun sayesinde asla bir HMO ile uğraşmak zorunda kalmamıştım.
And I can go show off my rocket powered solid gold Benz
Ve roketimden güç alan katı altın Benz’i gösterebilirim.
I tell ya life is no much nicer with invisible friends
Hayatın görünmez arkadaşlarla daha güzel olmadığını söylerim
“Record an all-banjo Falco tribute album”
“Bir all-banjo Falco haraç albümünü kaydet”
Done, and done.
Bitti ve bitti.
“Put on a tutu, glue two live wiener dogs to your face, and
“Bir tutu giy, iki canlı serseriyi yüzüne yapıştır, ve
prance around the subway terminal screaming ‘Stop looking at me!'”
metro terminali etrafında prance ‘Bana bakmayı kes!’
OK
tamam
“There’s no reason not to have sex with a cheese grater.”
“Bir peynir rendesiyle seks yapmamanın bir sebebi yok.”
Hmm, no, I suppose not.
Hmm, hayır, sanmıyorum.
“Set up a stand outside of K-Mart with a plate full of frozen peas
“Donmuş bezelye dolu bir tabak ile K-Mart dışında bir stand kur
and a sign reading ‘Take one!’ If anyone asks you what the hell
ve ‘Bir tane al!’ Biri sana ne cehennem sorarsa
your doing, give them a button that says ‘I asked about the peas!'”
Yaptığın, onlara ‘bezelye sordum!’ diye bir düğme ver.


He’s become my best friend, sticks with me to the end
En iyi arkadaşım olacak, sonuna kadar benimle yapıştı
Thanks to him I’ll never live on Ramen noodles again
Onun sayesinde bir daha asla Ramen erişte üzerine yaşayamayacağım
And he’s always by my side, every minute, every hour
Ve her zaman yanımda, her dakika, her saat
Though it does get kinda creepy when I’m trying to take a shower
Duş almaya çalışırken biraz ürpertici olsa da
Still I can’t complain ’cause he made me rich
Hala şikayet edemem çünkü beni zengin yaptı
And figured out it was the opossum milk that made me itch
Ve kaşıntı yapan opossum sütü olduğunu anladım.
If it seems weird remember the voice made me do it
Garip görünüyorsa, sesin beni yapmasını sağla.
I don’t question what he says I just get up and get to it
Ne dediğini sormuyorum sadece kalkıp ona ulaşıyorum
“Itemize everything in your cat’s litter box for the next seven years
“Önümüzdeki yedi yıl boyunca kedinin çöp kutusundaki her şeyi uydur.”
and mail a report to the President with a note saying ‘Here!'”
ve bir raporunu ‘Burada!’ yazan bir notla Cumhurbaşkanına postalayın.
Good idea
İyi bir fikir
“It’s time to find out what urinal cakes taste like”
“Pis keklerin tadı neye benzediğini öğrenmenin vakti geldi”
If you say so
Öyle diyorsan
“Get a black and white horizontally striped suit, a mask,
“Siyah ve beyaz, yatay çizgili bir takım elbise, maske al,
and a bowling ball with a small length of rope hanging from it,
ve ondan asılan küçük bir ip ile bir bowling topu,
and tiptoe around the airport.”
ve havalimanının etrafında uçurum. “
Sounds like fun
Eğlenceli gibi geliyor
“How old does a baby need to be before it’s too big
“Bir bebeğin çok büyük olmadan önce kaç yaşında olması gerekiyor?”
to fit down the toilet?”
tuvalete sığacak mı? “
I don’t know. Let’s find out.
Bilmiyorum. Hadi bulalım.
“Keep swallowing magnets until your farts can erase video tapes.”
“Osuruklarınız video bantları silinceye kadar yutmaya devam edin.”
Will do
Yapacağım


So to that guy in my head I just wanna say thanks
Kafamdaki o adam için sadece teşekkür etmek istiyorum
For removin’ my angst, so I’m no longer shootin’ blanks
Benim açlığımı kaldırmak için, artık boşlukları yok ediyorum.
And now I own several banks, plus an inflatable watch
Ve şimdi birkaç bankaya sahibim, artı şişme bir saatim var
And paid Justin Timberlake to let me kick him in the crotch
Ve Justin Timberlake’i kasıkta tekmelememe izin verdi.
I followed his advice and now I’m makin’ major duckets
Tavsiyesini takip ettim ve şimdi büyük ördek takımları yapıyorum.
If it wasn’t for him I’d still be processing McNuggets
Eğer olmasaydı, McNuggets’ı hala işliyor olurdum.
So when life makes you feel like you should’ve stayed in bed
Öyleyse hayat seni yatakta hissetmiş gibi hissettiriyor
Just listen to the voice in your head, and he’ll say
Sadece kafanda sesini dinle ve söyleyecek
“Fat people are full of toys. Go get some!”
“Şişman insanlar oyuncaklarla dolu. Git biraz al!”
Yeah!
Evet!
“Build a 20 foot tall nude statue of Tony Goldmark licking
“Tony Goldmark yalama 20 ayak boyunda çıplak bir heykel inşa
warm margarine off a malnourished dolphin out of onions,
sıcak margarini soğandan arındırılmış bir yunus balığı çıkarır,
pez, and lint.”
pez ve tüysüz. “
With pleasure!
Memnuniyetle!
“If Yanni didn’t want to be set on fire and shoved down
Yanni ateşe vermek istemediyse ve aşağı itti
a flight of stairs, surely he would have said so explicitly by now.”
Merdivenlerden bir uçuş, elbette şimdiye kadar açıkça söylerdi. “
Yeah, I guess so.
Evet, sanırım öyle.
“Go to a McDonald’s Playland, tie that big Officier Big Mac
“Bir McDonald’s Playland’a git, o büyük Officier Big Mac’i bağla.
thing to the back of your car, and drive away at 90 mph. When a
Arabanızın arkasına bir şey ve arabayla 90 mil sürün. Zaman
cop pulls you over, roll down the window and indignantly ask ‘WHAT?'”
polis seni çeker, pencereyi yuvarlar ve ondan “NE?” diye sor.
You got it!
Anladın!
“Move to New Jersey and become a comedy rap artist.”
“New Jersey’e git ve bir komedi rap sanatçısı ol.”
Oh… do I have to?
Oh … zorunda mıyım?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/innervoice.html