Sandler, Adam - Fatty McGee

[Talking quietly]
[Sessizce konuşuyordum]
[M1:] “Ms. Murphy is such a pain, man.”
[M1:] “Bayan Murphy böyle bir acı, dostum.”
[M2:] “We just had a test a week ago.
[M2:] “Bir hafta önce bir test yaptık.
Now we gotta take another one tommorrow. This sucks!”
Şimdi, yarın başka bir tane almalıyız. Bu berbat! “
[M1:] “And it counts for 80 percent of our grade.”
[M1:] “Ve notumuzun yüzde 80’ine güveniyor.”
[M2:] “Well we better study our butts off.”
[M2:] “Kıçlarımızı daha iyi çalışsak iyi olur.”
[M1:] “Well we came to the right place, the ever so quiet library.”
[M1:] “Doğru yere geldik, hiç bu kadar sessiz kütüphane.”
[M2:] “Ok, enough talking, let’s study!”
[M2:] “Tamam, yeterince konuşalım, hadi çalışalım!”
[M1:] “All right.”
[M1:] “Tamam.”
[Turning pages]
[Sayfaları çevirme]


[Heavy steps]
[Ağır adımlar]
[M2:] “Uh oh”
[M2:] “Uh oh”
[M1:] “Oh no! Fatty McGee is coming.
[M1:] “Ah hayır! Şişko McGee geliyor.
We’ll never get any studying done with him in the library.”
Kütüphanede onunla hiçbir çalışma yapılmayacak. “
[Heavy steps continue]
[Ağır adımlar devam ediyor]
[M2:] “Oh god, he’s taking the stairs!
[M2:] “Aman tanrım, merdivenleri o alıyor!
That means he’s going to be way out of breath!”
Demek ki nefes nefese kalacak! “


[Fatty whining, try to catch breath]
[Şişmanlık, nefes almayı dene]
[M1:] “Oh no, he’s going to sit with us.”
[M1:] “Hayır, o bizimle oturacak.”
[Fatty: Annoying whining voice] “Hey fellas, studying for the big test?”
[Fatty: Sinir bozucu sinsi ses] “Hey çocuklar, büyük sınav için mi çalışıyorlar?”
[M1:] “Uh, yes Fatty, we were.”
[M1:] “Uh, evet Şişko, biz öyleydik.”
[Fatty: Still trying to catch breath] “Great! I’ll join ya.”
[Şişko: Hala nefes almaya çalışıyor] “Harika! Sana katılacağım.”
[Fatty pulls out chair and falls into it, still whining horribly]
[Şişman sandalyeyi çıkarır ve içine düşer, korkunç bir şekilde sızlanır]
[M2:] “Hey Fatty, why don’t you go to the bathroom ’till you catch your breath?”
[M2:] “Hey Şişko, neden nefesini yakalayana kadar tuvalete gitmiyorsun?”
[Fatty:] “No, no, I’m catching it!”
[Fatty:] “Hayır, hayır, onu yakalıyorum!”
[Fatty continuing to whine and snort]
[Şişmanlık ve fırtınaya devam ediyor]
[M1:] “Ok, ok Fatty, but try to keep the wheezing level down, we’re trying to concentrate.”
[M1:] “Tamam, tamam Şişko, ama hırıltı seviyesini azaltmaya çalış, konsantre olmaya çalışıyoruz.”
[Fatty: Continuing to wheeze and whine louder] “Sure, no problem.”
[Şişman: Hışılmaya devam et ve daha yüksek sesle] “Tabii, sorun değil.”
[M1:] “Oh man.”
[M1:] “Ah adam.”
[Fatty: Still snorting and whining loudly]
[Fatty: Hala yüksek sesle ve yüksek sesle sızlanıyor]
“This test counts for eighty percent of our grade, you know.”
“Bu test bizim notumuzun yüzde sekseni için geçerli, biliyorsun.”
[Whining continues even louder]
[Whining daha yüksek sesle devam ediyor]
[M1:] “Yes Fatty, we know, we just said that.”
[M1:] “Evet Şişko, biliyoruz, biz sadece bunu söyledik.”
[Wheezing continues a little softer]
[Wheezing biraz daha yumuşak devam ediyor]
[M2:] “Fatty! Please keep it down!”
[M2:] “Şişko! Lütfen aşağıya devam et!”


[Fatty makes snoring/whining sounds]
[Yağlı, horlama / sızlanan sesler çıkarır]


[M2:] “Is he sleeping!?”
[M2:] “Uyuyor mu?”
[M1:] “No, it’s his deviated sceptum.
[M1:] “Hayır, onun sapkın sceptum.
Seriously Fatty, keep the breathing down.”
Ciddi Yağ, nefes almayı sürdür. “
[Snoring stops, more weird noise starts]
[Horlama durur, daha garip gürültü başlar]
[M2:] “Ahh geez Fatty, what’s wrong with you!?”
[M2:] “Ahh Tanrım, senin sorunun ne?!”
[Fatty: Pausing, snorting] “I’m trying.”
[Şişman: Duraklama, burkulma] “Deniyorum.”
[Whining continues]
[Whining devam ediyor]
[M1:] “Fatty, you know what’s going to happen!
[M1:] “Şişko, ne olacağını biliyorsun!
Stop breathing so heavy! Please we gotta study!”
Çok ağır nefes almayı kes! Lütfen ders çalışmalıyız! “
[Whining gets higher and higher until it’s continuous]
[Sızan, sürekli olana kadar yükselir ve yükselir]
[M2:] “Oh no, that one’s going to do it!”
[M2:] “Ah hayır, o kişi yapacak!”


[Fire alarm sounding, fire trucks honking their horns, sirens reeling]
[Yangın alarm sesi, boynuzlarını koruyan itfaiye araçları, sirenler sarmalanıyor]
[M2:] “Fatty, the fire department thinks the fire alarm went off again!”
[M2:] “Şişman, itfaiye, yangın alarmının tekrar gittiğini düşünüyor!”
[Fatty: Continuing his LOUD annoying whine] “I’m sorry!”
[Fatty: LOUD sinir bozucu Whine devam] “Üzgünüm!”
[Fireman Ray:] “Fire! Man the building!”
[İtfaiyeci Ray:] “Ateş! Binaya Adam!”
[M1:] “Sorry Fireman Ray, it’s not the fire alarm.”
[M1:] “Üzgünüz İtfaiyeci Ray, yangın alarmı değil.”
[Fireman Ray:] “Fatty McGee, is that you again!?”
[İtfaiyeci Ray:] “Şişman McGee, yine sen misin !?”
[Fatty: Stillin whining annoyingly] “Yes.” [Snort] “Sorry.” [Snort]
[Fatty: Hala sinir bozucu bir şekilde sızlanmak] “Evet.” [Snort] “Üzgünüm.” [Snort’un]
[Fireman Ray:] “Didn’t we tell you not to take the stairs anymore!?”
[İtfaiyeci Ray:] “Artık merdivenleri almamanızı söylemedik mi?!”
[Fatty: Whiney voice] “But I like the stairs!”
[Fatty: Whiney voice] “Ama merdivenleri severim!”
[Fireman Ray: annoyed] “Why!?”
[İtfaiyeci Ray: sinirlenmiş] “Neden !?”
[Fatty: Still whining horribly] “They’re fun!”
[Fatty: Hala çıldırıyor] “Onlar eğlencelidir!”
[Fireman Ray:] “Oh Fatty McGee, you’re the fattest!”
[İtfaiyeci Ray:] “Oh Şişko McGee, sen en şişmanısın!”
[Everyone laughing at stupid joke]
[Herkes aptal şakaya gülüyor]
[Raspberry]
[Ahududu]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/fattymcgee.html