Sammy Adams - Just Me And My Vocals

I fucked ‘er (she say)
Ben becerdim (dedi)
I fucked ‘er (she say)
Ben becerdim (dedi)
Boston to NY
Boston’dan NY’ye
Sammy
Sammy


Born in ’87, a leo sent from heaven
’87’de doğdu, cennetten gönderilen bir aslan
Had a feeling since 11, it started, was fuckin’ destined
11’den beri bir his vardı, başladı, lanetlenmişti
I run by paparazzi and these stairs are so irreverent
Paparazzi tarafından işletiyorum ve bu merdivenler çok saygısız
But they’ll hate me when they see me on TV, Johnny Deppin’
Ama beni televizyonda gördüğünde benden nefret edecekler, Johnny Deppin ‘
Flash to more flashes, shattered from all the glasses
Tüm gözlüklerden daha fazla parıltıya Flash, paramparça
Jackin’ coke in a mixture of what’s ever in his baggie
Torbasında ne olduğu bir karışımda kokain kokusu
Shouts to Ruby Rivera, blockin’ me from the cameras
Ruby Rivera’ya bağır, beni kameralardan engelle
Openin’ doors for me faster than a Porsche Carrera
Openin kapıları benim için bir Porsche Carrera’dan daha hızlı
I swear that’s on my life man, now me and Johnny Siteman
Yemin ederim hayatımdaki adam, şimdi ben ve Johnny Siteman
My boss is straight gold, I don’t even need a hype man
Patronum düz altın, hype erkeklere bile ihtiyacım yok
Alright then, we good now
Tamam o zaman, şimdi iyiyiz
Got a air roof, with my best friends
En iyi arkadaşlarımla hava çatısı aldım.
My team sick, we don’t need shit
Takımım hasta, boka ihtiyacımız yok
We wavy while you seasick
Deniz uçarken dalgalıyız
It’s crazy, why so serious?
Bu çılgın, neden bu kadar ciddi?
People love me and they fear me, bitch
İnsanlar beni seviyor ve benden korkuyorlar, kaltak
You stare and drinkin’ cranberry
Sen dik dik bakalım kızılcık
What the fuck you on your period?
Senin periyodunda ne halt ediyorsun?
Bring more, we got that
Daha fazlasını getir, onu aldık
Miley Cyrus, we on swag
Miley Cyrus, yağmaladık
They lick once, then fuck twice
Bir kez yalamak, sonra iki kere siktir
The butch rained in a dollar cab
Kasap dolar kabininde yağmur yağdı
No allowance, we gon wait
Ödenek yok, bekleyelim
I’m a boss just like I sip A
Ben tıpkı bir yudum gibi bir patronum
You droppin’ that ass a free tape
O kıçını serbest bir kasete düşürdün.
She could charge with MP3 rates
MP3 oranları ile şarj edebilirdi
I know me, I’m just me
Beni tanıyorum, sadece ben
Sometimes we do act a team
Bazen bir takım olarak hareket ederiz
Went from stealing with Benny to livin’ out my fuckin’ dreams
Benny’yle çalmaktan, rüyamda rüyamlarımı yaşamaya gittim.
Think before you move your lips
Dudaklarını hareket ettirmeden önce düşün
That right there could sink the ships
Oradaki gemiler batırdı
We ain’t got no filter, takin’ turns, watch us sink your bitch
Filtresiz yok, dönüyor, bizi orospu batırıyor.
Truth pushin’ that Bogota
Gerçek şu ki, Bogota’yı
You ruled, your reign is over dawg
Sen karar verdin, saltanatın bitti
Private flights to Cote d’Ivoire
Fildişi Sahili için özel uçuşlar
Rock star, no guitar
Rock yıldızı, gitar yok


Them lights on, Lou Vuitton
Işıklar yanıyor, Lou Vuitton
Again, just me and my vocals
Yine, sadece ben ve vokallerim
Answer to our platoon
Takımımıza cevap verin
With my fellaz
Fellaz’ımla


Just me and my vocals, with all this weed and all my Gs
Sadece ben ve vokalim, bütün bu ot ve tüm G’lerle
But I ain’t a fuckin’ local
Ama ben yerel bir lanet değilim
Did you think I was who these people goin’ fuckin’ loco
Bu insanların kim olduğunu bildiğimi mi sandın?
Got a euro, chick is so ho
Bir avro var, piliç çok ho
I walk around on Broadway, everybody takin’ photos
Broadway’de dolaşıyorum, herkes fotoğraf çekiyor
Got a Swedish chick that don’t speak English
İngilizce bilmeyen bir İsveçli piliç var
But I beat it like rainin’ Randy Coga
Ama ben raini ‘Randy Coga gibi yendim
Talkin’ shit about the kid?
Çocuk hakkında konuşacak mısın?
See to go ahead cuz we got ears yo
Devam et cuz kulaklarımız var
Whole album is solo, illmatic that motto
Tüm albüm solo, bu mantıksız
I mean Motto, press that button and follow that’s how we want y’all
Motto’yu kastediyorum, o düğmeye bas ve bizde istediğimiz şeyi takip et
Stacking up these numbers, bitches making me tumblers
Bu numaraları istifleme, orospular beni tumblers yapıyor
Like “fuck yea, that’s Sammy Adams”
“Lanet olsun, Sammy Adams” gibi.
King of soundtracks of my summer
Yazımın müzikleri kralı
Got B major, got super dukes
Büyük B var, süper duklar var
I got skateboards, it’s a super truth
Kaykaylarım var, süper bir gerçek.
No state cops, we hit cops
Devlet polisleri yok, polisleri vurduk
Do it oldschool in this super loop
Bu süper döngüde oldschool yap
Call this Sammypalooza
Bu Sammypalooza’yı ara
You heard, you just look like losers
Duydun, kaybedenlere benziyorsun
I’ve been at this 3 years
3 yıldırım.
3 years, yea that’s the truth bruh
3 yıl, evet bu gerçeği bruh
You co-signin’, just gotta sign
Sen imza atıyorsun, sadece imzala.
You rock hotels and I stay Vermont
Sen rock otelleri ve ben Vermont’ta kalıyorum.
You number 2 slash number 10
2 numaralı çizgi numarası 10.
I went number 1 on my first try
İlk denememde 1 numaraya gittim
Dover Sammy so used now
Dover Sammy çok kullanıldı
Got a ill crew that you not in
Senin yokken hasta bir ekibim var.
Pack chicks off like I’m stocked in
Stokta olduğum gibi piliçleri topla
I’m on the rebound like Rodman
Rodman gibi ribaunddayım
Me and Gucci so Gucci
Ben ve Gucci çok Gucci
NYC the same Louie
NYC aynı Louie
I blew off across the radio after Antilantic sue me bitch
Antilantic bana orospu davrandıktan sonra radyoda patladı
2 fucks, I got you man
2 sikikleri var seni adamım
Live for me and my old fans
Benim ve eski hayranlarım için yaşa
Got 2 girls, take over then open a private spot dance
2 tane kız al, sonra özel bir dansı aç.
Try to bring next to our X back
X sırtımızın yanına getirmeye çalışın
Fuck Cannon, fuck Kurt
Canı cehenneme, lanet kurt
We had it luck, Joe got sucked
Şansımız vardı, Joe sucked
Overall, bad luck
Genel olarak, kötü şans
What DJ gon play since then?
O zamandan beri DJ ne oynar?
Got ‘em all, no lies here
Hepsini aldım, burada yalan yok
Time gon tell like an automat
Zaman otomat gibi söyle
Give me 2 months and I’m outta here
Bana 2 ay ver ve ben buradan çıkıyorum.
What? What? Give me 2 months and I’m outta here
Ne? Ne? Bana 2 ay ver ve ben buradan çıkıyorum.
Yea
evet

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/justmeandmyvocals.html