Eminem - We’re Back

[Intro]
[Giriş]


Shady, we’re back
Shady, döndük


[Verse 1 – Eminem]
[Ayet 1 – Eminem]


Nothin’ can stop and nothin’ can change it
Nothin ‘durabilir ve hiçbir şey değiştiremez
you better just make new living arrangements,
Yeni yaşam düzenlemeleri yapsan iyi olur.
if you think your the top and king of the castle
eğer senin kalenin kralı ve kralı olduğunu düşünüyorsan
You about to get thrown off the throne and ripped a new asshole
Tahttan fırlamak ve yeni bir pislik sökmek üzeresiniz.
All I hear is, I’m best at this an I’m best at that,
Tek duyduğum şey şu ki, bu konuda en iyisiyim ki,
but I don’t hear my name No man brought up in rap
ama adımı duymuyorum rap olarak yetişen hiç kimse
and I don’t usually trip or dare get caught up in that
ve genellikle yolculuk yapmam ya da yakalanmaya cesaret edemem
but when they say one of the best, I’m nowhere thought of as that
ama en iyilerden biri dedikleri zaman, bunun gibi bir yerim yok.
Not even the same league as Jay-Z
Jay-Z ile aynı ligde bile yok
Nas, Pac, Biggie or maybe they’ll name me
Nas, Pac, Biggie ya da belki bana isim verecekler
Somewhere down at the bottom right after AZ
Az sonra sağ altta bir yerde
or say “he ripped that Biggie verse or that Jay-Z
ya da “O Biggie ayetini ya da Jay-Z’i yırttı” diyerek
Yo, his verses were crazy on that Renegade beat
Yo, ayetlerinde o Renegade yendi deli oldu
but I ain’t never bought no whole CD of Shady
ama ben hiç bir Shady CD’si almamıştım.
And I all I hear is pop tunes come on the rad-i-o
Ve duyduğum tek şey, pop müziklerin rad-io’ya geldiğini
And they play ’em 20 times in a row daily”
Ve günde on kez 20 kere oynarlar.
And that very well may be the same reason they don’t say me
Ve bu çok iyi de olsa bana söylememeleri için aynı sebep olabilir.
when they speak on hip-hop legends which has amazed me
beni şaşırtan hip-hop efsaneleri hakkında konuştuklarında
Cause I thought the formula was to hit mainstream
Çünkü formülün ana akım olduğunu düşünmüştüm.
and make it big-big-big-big-b-baby
ve büyük-büyük-büyük-büyük-b-bebeği yap


[Verse 2 – Obie Trice]
[Verse 2 – Obie Trice]


So maybe the 80’s made me crazy, I been tryin’ to get my weight
Yani belki 80’ler beni çıldırttı, ben kilo almayı denedim
up since the A Slim Shady gave me the gate key, paid the ways
A Slim Shady bana kapı anahtarını verdiğinden beri,
So lately mind state’s get better each day, replay my relay race
Son zamanlarda zihin durumu her geçen gün daha iyi olacak, röle yarışımı tekrar oynayacak
when I was chasin’ the a fey at 18, 8 years later his voice in Beijing
18 yaşındayken bir feydeydim, 8 yıl sonra Pekin’deki sesi
no choice I chase cream so..
Seçim yok, kremayı kovaladım.


[Eminem]
[Eminem]


Shady, we’re back
Shady, döndük


[Verse 3 – Stat Quo]
[DMX 3 – Mevcut Durum]


This is what I eat, sleep, breath an feed my kids whatever I feel my family needs
Yemek yediğim, uyuduğum, ailemi ihtiyaç duyduğum her şey için çocuklarımı besliyorum.
I treat the mic like the block, fought with my rocks an squeeze critics who expect me to under achieve
Mikrofonu blok gibi ele alıyorum, başardığımın altını çizen bir sıkma eleştirmenleri olarak kayalarımla savaştım.
I just deal with the hate I receive, I rollin’ back my sleeves, ? show other bree with bran wrapped to
Aldığım nefretle uğraşıyorum, kollarımı geri alıyorum? diğer bree kepek ile sarılmış
his knees?
dizleri?
An tell him suck my dick, take a bow an leave with a sack full of amar cheese, I found it hard to believe
Ona dickimi emdiğini söyle, amar peyniri ile dolu bir çuvalla izin ver, inanması zor buldum.
Who the bullet perceive to be G’s an claim there runnin’ shit, nigga I run me
Merminin G olduğu iddiası kimdir?
An as a kid, teacher said I had a mouth on me, that same mouth got me the deal with Dre and E
Çocukken, öğretmen benim ağzıma sahip olduğumu söyledi, aynı ağız bana Dre ve E ile anlaştı.
Folk in the hood asking where I be, dawg I’m out in Hawaii, don’t like it drink my pee
Kaputtaki halk benim nerede olduğumu soruyor, ben de Hawaii’de dışarıdayım, çişimi içmeme gerek yok
Record songs for the Detox LP, feet don’t fail heat, niggas got me bent like cranberry and bellvee?
Detox LP için şarkıları kaydet, ayaklar ısınmıyor, zenci kızılcık ve bellvee gibi bükülüyor mu?
I’m gonna die wealthy, boss of the game, what the fuck they goin’ tell me, A-Town’s own tre, Aftermath Shady
Zenginim öleceğim, oyunun patronu, ne sikim söylüyorsun bana, A-Kasabanın kendi tre’si, After Shad Shady


[Eminem]
[Eminem]


Shady, we’re back
Shady, döndük


[Verse 4 – Bobby Creek]
[Ayet 4 – Bobby Creek]


Y’all market y’all own block, they see me ???? that, rap game’s an old flame my nigga I want ’em back
Hepiniz pazarın kendi bloğunuz, beni görüyorlar ???? Bu, rap oyunu eski bir alev benim zenim geri istiyorum
Like mic check, pimp for what it’s worth I got the right knit, sittin’ here excited by some shit that
Mikrofon kontrolünde olduğu gibi, pezevenk değere sahip olduğum için doğru örgü var, burada sittin bazı şeyler
ain’t right yet
henüz değil
No regret, live by a cold June, no bot, y’all niggas won’t be satisfied ’till I show ??, go out on the
Pişmanlık yok, soğuk bir Haziran’da yaşayın, bot yok, niggas ‘ben gösterene kadar’ tatmin olmaz mı?
limb with Em ’cause I’m with him, put a barrel to they apparel to you an some of them
Em ile uzuv, çünkü ben onunla birlikte, bir parça kıyafetler hazırladım.
Stand a chance at the dance without a bowtie, Shady Records re-introduced you niggas to multi, so
Bir papyon olmadan dansa bir şans ver, Shady Records çoktan niggası tekrar tanıttı, yani
hot, all the light that they given me an the haters like a chauffer because it’s have driven me
Sıcak, bana bir şoför gibi nefret ettikleri tüm ışık, çünkü beni tahrik etti
To a view with a vendetta, I am the epitome, I don’t give a fuck about you nigga I’m just livin’ me
Bir vendetta ile bir görüşe göre, ben epitomum, senin hakkında bir şey vermiyorum zenci ben sadece yalanıyorum
We the reason for the season so I’m just breezin’ through the track, nigga
Sezonun sebebi bizde sadece parçadan geçiyorum, zenci


[Eminem]
[Eminem]


Shady
Gölgeli


[Verse 5 – Cashis]
[5 – Cashis]


I can prove I’m here to do somethin’ you never do, from hand to hand coke sales for my revenue
Gelirim için elden el kola satışından asla yapmayacağın bir şey yapmak için burada olduğumu kanıtlayabilirim
I ain’t been to a bucks an why I ain’t snuck a weapon through, there’s no
Bir dolara değildim, neden bir silahı susturamam, neden yok
background reveals a 1-8-7-2, ’till the block I’m the truth, to the cops I’m the proof
arkaplan 1-8-7-2 ‘yi ortaya koyuyor,’ ‘blok kadar gerçeği söylüyorum, polislere ispat yapıyorum
And if a nigga’s still out there you just gotta shoot, I carry over my street ethics to the booth
Ve eğer bir zenci hala dışarıda ateş edersen, sokak ahlakımı panele taşıyorum.
In the Shady crime fam, Al Capone in his youth, the difference between me an you, I already done an
Shady suç ırkında, gençliğinde Al Capone, aramızdaki fark, ben zaten yaptım
lived the street life, niggas run away from it, you follow my life, in the Midwest blunted, pitchfork’s
sokak hayatını yaşadı, niggas ondan kaçtı, sen benim hayatımı takip ettim, Midwest’de köreldi, dirilişi
held high, 4 5th by the stomach, you find me right now on the C.A. streets, I’m on the roof of the
yüksekte tuttu, mide tarafından 5, beni şimdi CA sokaklarında buluyorum, ben çatının
building shootin’ at police, some of the homies feel opposition can’t kill me, I’m gonna walkin’ obituary,
polisin vurulduğu bina, bazı ev sahiplerinin muhalefetin beni öldüremeyeceğini hissediyorum, ölüm döşemeye gideceğim
death live in me, I take life through the pen by the way I’m see I’ll have you raped in the pen, like
ölüm bende yaşar, ben kalpten hayatımı sürdüğüm şekilde kalemle sana tecavüz edeceğim,
American meat
Amerikan eti
I’m connected gettin’ weight, from MS-13 with SK’s, AR’s an Mini-14’s, I’m Ca$his, the last of
Bağlantılı biriyim, MS-13’ten SK’lere, AR’ın bir Mini-14’üne, ben Ca $ ‘sine, sonuncusu
the real, were strapped on Prozac B’s and E pills, it’s the rap, got the block on tip, 2 ???? of crack
Gerçek, Prozac B ve E hapları üzerinde sarılı, bu rap, ipucu, 2 blok var mı ???? çatlak
I’m in the light dark contract, Shady’s back, nigga
Işık karanlık kontratındayım, Shady geri döndü, zenci


[Eminem]
[Eminem]


Shady, we’re back
Shady, döndük
Ha, I told you we was back
Ha, sana döndüğümüzü söyledim.
Ha ha ha
Ha ha ha

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/wereback.html