Eminem - Untouchable

And I started from the bottom
Ve alttan başladım
Like a snowman—ground-up
Bir kardan adam gibi – toprakla
Like round chuck, and still put hands on you
Yuvarlak mandren gibi ve hala ellerini sana koy
Stayin’ wound up is how I spend time (get it?)
Kalmak benim için nasıl zaman harcıyor (alsın?)
Sucker free, confidence high
Enayi ücretsiz, güven yüksek
Such a breeze when I pen rhymes
Tekerlemeler yazarken böyle bir esinti
I just got that air about me like wind chimes (yeah)
Rüzgar havası gibi benim için hava aldım (evet)
Another day in the life (uh)
Hayatta başka bir gün (uh)
Used to have to scrape to get by (yeah)
Almak için kazımak zorunda kaldı (evet)
Now my community’s gated and I
Şimdi benim topluluğum kapandı ve ben
Made it and my neighbors say hi (say hi)
Yaptım ve komşularım selam söyle (selam söyle)
I’m givin’ ’em pounds, I’m upscale now
Onlara pound veriyorum, şimdi lüksüm
Guess it means I’m way in the sky (way in the sky)
Sanırım gökyüzünde olduğum anlamına geliyor (gökyüzünde bir yol)
But I still remember the days of
Ama hala günlerini hatırlıyorum
Minimum wage for general labor
Genel emek için asgari ücret
Welfare recipient since a minor
Küçükten beri refah alıcısı
Look how government assistance has made ya!
Hükümet yardımının nasıl yapıldığını görün!
Adversity, if at first you don’t succeed
Sıkıntı, eğer başaramazsan
Put your temper to more use
Öfkenizi daha fazla kullanmaya koy
‘Cause bein’ broke’s a poor excuse
Çünkü kırdı kötü bir bahane
That should only give you more fuel
Bu sadece size daha fazla yakıt vermeli
Show ’em why you’re you
Göster neden göstersin
So close, God, it’s like I almost got it
Çok yakın, Tanrım, neredeyse aldım gibi
But close only counts in time, bombs and horseshoes
Ama yakın zamanda sadece zaman, bomba ve at nalı sayılır.
So I Unabomb shit—tick, tick, tick—no remorse, pew!
Bu yüzden umursamıyorum bok – keneler, kene, kene – pişmanlık yok, pew!
Screw it, I’m lit, and that attitude I blew up on quick
Çakın, yandım ve bu tavırla çabucak patladım.
That’s why they call me firecracker
Bu yüzden bana fişek diyorlar
I grew up on WIC—wick, wick, wick—with a short fuse
WIC – fitil, fitil, fitil – kısa bir sigorta ile büyüdüm
I got some important news to report to
Bildirmek için bazı önemli haberlerim var
Anyone who thought I was done: nah bitch, not quite
Yaptığımı düşünen herkes: nah kaltak, oldukça değil
Spotlight’s back on, got my faith, where’s yours?
Spot ışığı geri döndü, inancımı aldın nerede?


Do you still believe in me?
Hala bana inanıyor musun?
Didn’t I give everything I had to give you to make you see?
Seni görmeni sağlamak için vermem gereken her şeyi vermedim mi?
I’ll never forget if you turn your back on me now
Şimdi bana sırtını çevirirsem asla unutmayacağım
And walk out, I will never let you live it down
Ve dışarı çık, seni asla yaşamaya izin vermeyeceğim
I’ll never quit, do you still believe in me?
Asla bırakmayacağım, hala bana inanıyor musun?


Man, I know sometimes
Adamım bazen tanıyorum
These thoughts can be harsh and cold as ice
Bu düşünceler buz gibi sert ve soğuk olabilir
To me they’re just ink blots
Bana göre sadece mürekkep lekesi
I just fling ’em like slingshots and so precise
Ben sadece sapan gibi ve çok hassas bir şekilde fırlatıyorum.
So you might wanna think it over twice (yeah)
Yani iki kez düşünmek isteyebilirsiniz (evet)
When you retards can roll the dice
Geciken zaman zar atabilir
But beef will at least cost you your career
Ama sığır en azından size kariyerinize mal olacak
‘Cause even my cheap shots are overpriced
Çünkü ucuz çekimlerim bile pahalı.
But this middle finger’s free as a bird
Ama bu orta parmak kuş gibi özgür
Nuke warhead at birth, hugest forehead on Earth
Doğumda Nuke savaş başlığı, Yeryüzüne sarılmamış alın
Too short for the verse, studied his formula, learned
Ayet için çok kısa, formülü çalıştı, öğrenildi
How to incorporate a curse
Bir lanet nasıl dahil edilir
Point it towards corporate America
Kurumsal Amerika’ya doğru yöneltin
Stick a fork in and turn
Bir çatal sopa ve dönüş
‘Cause four-letter words are more better heard
Çünkü dört harfli kelimeler daha iyi duyuluyor
The world force-fed a turd to me, you’re getting yours
Dünya benim için zorla beslendi, sen de seninkini alıyorsun
But sometimes I overdo it, but I just get so into it
Ama bazen aşırıya kaçarım ama içine giriyorum.
I was there consolin’ you when no one knew it
Kimsenin bilmediği yerde seni konsolostaydım
When your situation showed no improvement
Durumunuz iyileşme göstermediğinde
I was that door, you walked over to it
O kapıdaydım, sen onun üzerine yürüdün
I’m the light at the end of tunnel
Tünelin sonunda ışık benim
So people are always lookin’ to me as they’re goin’ through it
Bu yüzden insanlar her zaman bana doğru gidiyorlar.
When that tunnel vision is unclear
Bu tünel vizyonu belirsiz olduğunda
Shit becomes too much to bear
Kahretsin ayıracak çok fazla olur
Since “Cleanin’ Out My Closet”
“Dolabımı Temizledim”
When I was havin’ trouble with the snare
Trampetle başım belaya girince
I’m that unrealistic prayer answered
Ben bu gerçekçi olmayan dua cevaplarım
And I’ma get you jacked up like you’re tryna fix a flat, uh
Ve ben seni bir apartman dairesi tamir etmeye çalıştığın gibi kandırdım.
When you struggle with despair
Umutsuzlukla mücadele ettiğinde
That double-fisted, bare-knuckles coupled with this pair
Bu çiftle birleştirilen bu çift yumruklu, çıplak parmak uçları
Of nuts I’m cuppin’, I am your fuckin’ switch, nothin’ can compare
Kuruyemiş olduğum için, ben senin lanet anahtarınım, hiçbir şey karşılaştırılamaz


Do you still believe in me?
Hala bana inanıyor musun?
Didn’t I give everything I had to give you to make you see?
Seni görmeni sağlamak için vermem gereken her şeyi vermedim mi?
I’ll never forget if you turn your back on me now
Şimdi bana sırtını çevirirsem asla unutmayacağım
And walk out, I will never let you live it down
Ve dışarı çık, seni asla yaşamaya izin vermeyeceğim
I’ll never quit, do you still believe in me?
Asla bırakmayacağım, hala bana inanıyor musun?


Started from the bottom like a snowman
Alttan bir kardan adam gibi başladı
Oh man, put that in your corncob pipe and smoke that
Ah dostum, bunu mısır koçanı borusuna koy ve iç.
But my battery’s low, I’ma need a boost to my pack
Ama pilim zayıf, paketime bir destek lazım
And I know that I always got Proof at my back
Ve biliyorum ki her zaman arkamda Proof var
I called you “Proof” because I knew for a fact
Seni “İspat” diye çağırdım çünkü bir gerçeği biliyordum
My ace in the hole, homie, I’m callin’ on you
Delikteki asım, kanka, seni çağırıyorum
‘Cause I think I’m slowly startin’ to lose faith in it, so
Çünkü sanırım yavaş yavaş inancımı kaybetmeye başlıyorum.
Give me that apron and mo–
Bana o apronu ve moyu ver.
–tivation to go, Hussein with the flow
-Gelişme, Hüseyin akışı ile
Fake fans left you two-faced at the show
Sahte taraftarlar sizi iki yüzlü gösteride bıraktı
Let heartbeats loop, produce hate in my soul
Kalp atışı döngü edelim, ruhumda nefret yaratsın
Layin’ vocals two days in a row
Üst üste iki gün vokal
True statement, hate to go down this road
Doğru ifade, bu yola çıkmaktan nefret ediyorum
But there’s only one route to cross this bridge
Ama bu köprüyü geçmenin sadece bir yolu var
So I walk in this bitch with loose change
Bu yüzden bu kaltakta gevşek değişim ile yürüyorum
‘Cause all my dues paid, but this booth’s takin’ its toll
Çünkü tüm aidatlarım ödeniyordu, ama bu stand gişe
But it’s never too late to start a new beginnin’
Ama yeni bir başlangıç yapmak için asla geç değildir.
That goes for you too, so what the fuck you gon’ do?
Bu senin için de geçerli, peki sen ne yapacaksın?
Use the tools you’re given!
Verdiğin araçları kullan!
Or you’re gon’ use the cards you’re dealt
Yoksa sen dağıtılan kartları kullanacaksın
As an excuse for you to not do shit with ’em?
Seninle bir şey yapmadığın için bir bahane olarak mı?
I used to play the loser/victim
Kaybeden / mağdur oynardım
‘Til I saw the way Proof was driven
‘Proof’in sürüldüğü yolu gördüm
I found my vehicle and I haven’t ran out of gas yet
Aracımı buldum ve henüz gazım tükendi
And when they stacked decks, turn handicaps into assets
Ve güverteler yığıldıklarında, handikapları varlıklara dönüştürdüler
Fanny packs, hourglasses
Fanny paketleri, kum saati
If time was on my side, I’d still have none to waste
Zaman benim tarafımda olsaydı, hala boşa harcanmazdım
Man, in my younger days
Adamım, daha genç günlerde
That dream was so much fun to chase
Bu rüya kovalamak için çok eğlenceliydi
It’s like I’d run in place
Sanki yerinde çalışır gibi
While this shit dangled in front of my face
Bu bok yüzümün önünde sallanırken
But how do you keep up the pace
Ama bu hıza nasıl devam edersiniz
And the hunger pangs once you’ve won the race?
Ve yarışı kazandığınızda açlık pang yapar mı?
When that dual exhaust is coolin’ off
Bu ikili egzoz soğuduktan sonra
‘Cause you don’t got nothin’ left to prove at all
Çünkü hiç kanıtlayacak bir şey kalmadı.
‘Cause you done already hit ’em with the coup de grâce
Çünkü sen zaten çoktan darbeden vurdun
Still you feel the need to go full tilt
Hala tam tilt gitme ihtiyacını hissediyorsunuz
That Bruce Willis, that Blue Steel, that true skill
Bu Bruce Willis, o Blue Steel, gerçek yetenek
When that wheel’s loose, I won’t lose will
Bu tekerlek kaybedince, kaybetmeyeceğim
Do you still believe?
Hala inanıyor musun?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/believe.html