Eminem - Under The Influence

[Eminem]
[Eminem]
Translation
Çeviri
So you can suck my dick if you don’t like, my shit
Yani sen benim istemediysen aletimi yalayabilirsin, benim bokum
Cause I was high when I wrote this so suck, my dick – ha ha!
Çünkü bunu yazdığımda çok yorgundum, dick – ha ha!
Two pills I pop, ’til my pupils swell up like two pennies
İki tane hap atıyorum, öğrencilerim iki peni gibi şişer.
I’m Clint Eastwood in his mid-twenties
Ben yirmili yaşlarının ortasında Clint Eastwood’um.
A young ass man with a trash can strapped to the back of his ass
Bir çöp olan bir genç eşek adam kıçının arkasına bağlanmış olabilir
so the rats can’t chew through his last pants
böylece fareler son pantolonunu çiğneyemez
I’m like a mummy at night, fightin with bright lightning
Geceleri mumya gibiyim, parlak yıldırımla mücadele ediyorum
Frightened with five little white Vicadin pills bitin him
Onu sokan beş küçük beyaz Vicadin hapı ile korkuttu
I’m like a fuckin wasp in the hospital lost
Hastanede kayıp bir eşekarısı gibiyim
Stingin the fuck outta everything I come across in the halls
Salonlarda karşılaştığım her şeyden uzaklaşıyorum.
I light a candle and place it up on the mantle
Bir mum yakıp manto üzerine koyarım
Grab a knife at the blade and stab you with the fuckin handle
Bıçaktan bıçak al ve bıçağı sapla.
So when you find yourself wrapped up in the blinds, hurtin
Kendini körlere sarılınca bulduğun zaman, yaralı
[Swifty] Bitch it’s too late
[Swifty] Kaltak çok geç
[Eminem] Cause once you’re hung from the drapes, it’s curtains
[Eminem] Perdelerden asıldığın zamanlar perdeler.


[Swifty]
[Swifty]
I’m an instigator, .380 slug penetrator
Ben bir instigator, .380 sümüklü penetrator
Degradin, creatin murders to kill haters
Degradin, kreatin cinayetlerini öldürenleri öldürmek
Accused for every crime known through the equator
Ekvator tarafından bilinen her suç için suçlanan
They knew I did it (uh-huh) for havin blood on my ‘gators
Onlar benim ‘gators’mdaki kanı aldığımı biliyorlardı (uh-huh)
My weed’ll hit yo’ chest like a double barrel gauge an’
Benim otum, ‘çift namlu ölçer gibi bir sandığa vurur’
I’m a black grenade that’ll blow up in yo’ face [*BLAM*]
Yüzümde patlayacak siyah bir el bombasıyım [* BLAM *]
With a fifth in me, when I guzzle Remi I do shit on purpose
İçimdeki beşinci ile, Remi’yi vurduğumda amaçlara bok yapıyorum
You never hear me say, “Forgive me”
Beni asla “Beni affet” dediğini duymadın
I’m snatchin every penny – it gotta be that way nigga, face it
Her kuruşunu kırarım – bu şekilde zenci olmalı, yüzleş
That weed I sold to you, Brigade laced it
Sana sattığım o ot, Brigade onu bağladı.
You hidin, I make the president get a facelift
Saklandın, başkanın bir facelift yapmasını sağlıyorum
Niggaz just afraid, handin me they bracelets
Niggaz sadece korkuyor, bana bileklik veriyorlar
Chillin in the lab wasted
Laboratuvarda Chillin boşa gitti
I’m the type that’ll drink Kahlua and gin – throw up on the mic
Ben Kahlua ve cin içeceğim tipim – mikrofona kusmak
Your life is ruined, you get socked right on site
Hayatın mahvolmuş, şuan yerinde sıkı bir şekilde oturuyorsun
And even at the Million Man March, we gon’ fight
Ve Milyon Adam Mart’ta bile, dövüşeceğiz.


[Chorus: Eminem]
[Koro: Eminem]


So you can suck my dick if you don’t like, my shit
Yani sen benim istemediysen aletimi yalayabilirsin, benim bokum
Cause I was high when I wrote this so suck, my dick
Çünkü bunu yazdığımda çok kötüyüm, yarak
Cause I don’t give a fuck if you don’t like, my shit
Çünkü sevmediysen bir bok vermem, bokum
Cause I was high when I wrote this so suck, my dick
Çünkü bunu yazdığımda çok kötüyüm, yarak


[Bizarre]
[Tuhaf]
I’m a compulsive liar, settin my preacher on fire
Zorlayıcı bir yalancıyım, vaizimi ateşe verdim
Slashin your tires, flyin down Fenkel and Meyers
Lastiklerinizi eğerek Fenkel ve Meyers’e uçun.
Plates expired, soon as I’m hired, I’m fired
Tabaklar sürdü, işe alındığım anda, kovuldum
Jackin my dick off in a bed of barbed wire
Dikenli tellerin bir yatağında aletimi kır
(Hey, is Bizarre performing?) Bitch didn’t you read the flyer?
(Hey, Bizarre performans mı?) Kaltak broşürü okumuyor muydun?
Special invited guest will be, Richard Pryor
Özel davetli konuk olacak Richard Pryor
(Aren’t you a male dancer?) Nah bitch, I’m retired
(Erkek dansçı değil misin?) Nah kaltak, ben emekli oldum
Fuckin your bitch in the ass with a tire iron
Orospu kıçını lastik bir demir ile kıçına boşver
I’m ripped, I’m on an acid trip
Yırtıldım, asit yolculuğumdayım
My DJ’s in a coma for lettin the record skip.. [needle pops]
DJ’im rekoru kırmak için komada … [iğne patlıyor]
Lettin the record skip.. [needle pops]
Kayıt atlanınca .. [iğne patlıyor]
Lettin the record skip.. [needle pops] (Damn!)
Kayıt atlayınca .. [iğne patlar] (Lanet olsun!)
[DJ reverses the record and scratches it back on beat]
[DJ rekoru tersine çevirir ve ritimle tekrar çizer]
I’m fuckin anything when I’m snortin
Ben bir şey yapıyorum.
It’s gonna cost 300 dollars to get my pit bull an abortion
Çukur bullimi kürtaj için 300 dolara mal olacak.
[dog whines] Some bitch asked for my autograph
[köpek whines] Bazı orospu imzamı istedi
I called her a whore, spit beer in her face and laughed
Ona bir fahişe, yüzüne tükürüp bira içtim ve güldüm
I drop bombs like I was in Vietnam
Vietnam’da olduğu gibi bomba atıyorum.
All bitches is hoes, even my stinkin ass mom
Bütün orospular, hatta benim pis kıçıma annem bile


[Proof]
[Kanıt]
Aiyyo flashback, two feets, two deep up in that ass crack
Aiyyo flashback, iki ayak, o kıç çatlağın iki katı
Weed laced with somethin [*gun cocks*] nigga pass that
Ot somethin ile bağlanmış [* silah horoz *] nigga geçmek
In Amsterdam we only hang out with hash rats
Amsterdam’da sadece karma sıçanlarla takılıyoruz
At a ‘Stop the Violence’ rally, I blast gats
‘Şiddeti Durdur’ mitinginde, gats’ı patlatırım
Be your mom on publishin, get your ASCAP-ped
Yayında annen ol, ASCAP-pedini al
The Kuniva, divide up your cash stack
Kuniva, nakit yığınını ayır
Run your motherfuckin pockets, ASAP
Orospu ceplerini çalıştır, ASAP
I don’t need a platinum chain, bitch I snatch Shaq’s
Bir platin zincirine ihtiyacım yok, kaltak Ben Shaq’ları yakaladım
Born loser, half theif and half black
Doğuştan kaybedenler, yarım theif ve yarı siyah
Bring your boys and your guns and get laughed at
Oğlanlarını ve silahlarını getir ve güldüler
Bitch smacker, rich rappers get they Jag jacked
Orospu çocuğu, zengin rapçiler, Jag krikolarını aldılar.
and found chopped up in a trash bag
ve çöp torbasında doğranmış olarak bulundu


[Kuniva]
[Kuniva]
We stranglin rappers until the point they can’t yell
Bağışlayamayacakları noktaya kadar rapçileriz.
cause they crew is full of fags and sweeter than bake sales
çünkü onlar mürettebatın satıştan ziyade fags ve tatlı doludur
Reckless, come from behind and snatch your necklace
Pervasız, arkadan gel ve kolyeni kaptır
Gruesome, and causin more violence than nine hoodlums
Müthiş ve causin dokuz serseriden daha şiddetli
I grapple your adam’s apple until it crackle
Adamın elmasını çırpıncaya kadar çırpıyorum.
Run right past you, turn around, grab you and stab you
Hemen koşun, arkanı dön, seni al ve seni bıçakla
Get executed, cuz I’m a “Luni”
İdam alın, ben bir “Luni” olurum
I got a “Yukmouth” and it’s polluted
Bir “Yukmouth” aldım ve kirli
I cock it back then shoot it
Onu arkaya vurup vururum
I love snatchin up players thugs and young ballers
Oyuncu haydutlarını ve genç balyacıları yakalamayı seviyorum.
Shoot up the household, even the young toddlers
Küçük bebekler bile ev halkını vur.
Brigade barricade to bring the noise
Gürültü getirmek için Tugay barikatı
While the bullets break your bones up like Christmas toys
Mermiler kemiklerinizi Noel oyuncakları gibi kırınca
If I go solo, I’m doin a song with Bolo
Yalnız gidersem, Bolo ile bir şarkı yapıyorum
A big Chinese nigga, screamin “Kuniva yo yo..”
Büyük bir Çin zenci, çığlık “Kuniva yo yo ..”
I leave ya face leakin, run up in church
Yüzünü ben bırakıyorum, kiliseye koşarım
and smack the preacher while he’s preachin
ve vaiz verirken vaizle şaplak atmak
Take a swing at the deacon
Deacon’da bir salıncak atın


[Kon Artis]
[Sanatçının]
I used to tell cats I sold weed and weight
Ot ve kilo sattığım kedilere anlatırdım
I was straight ’til I got caught sellin em shake
Düzgün sarhoşken yakaladım.
I’m ignorant, with the intent to snatch your rent
Kiracımı yakalamak niyetiyle cahilim
I got kicked out of summer camp for havin sex in my tent
Çadırımda seks yapmak için yaz kampından atıldım
with the superintendent’s daughter, my brain’s out of order
Amirin kızı ile birlikte, beynim düzensiz
I’ve been a Kon Artis since I was swimmin in water
Suda yüzdüğümden beri Kon Artis oldum
In cahoots with this nigga named Carlisle Von
Carlisle Von adlı bu zenci ile cahoots
who got fired from UPS for tryin to send you a bomb
size bir bomba göndermeye çalışmak için UPS’ten ateş açtı
(Special delivery!) I signed to a local label for fun
(Özel teslimat!) Eğlence için yerel bir etikete imza attım
Say I got cancer, get dropped, take the advancement and run
Kanser aldığımı söyle, düştüm, ilerlemeyi sür ve koş
Driveby you in the rain while you carry your son
Oğlunu taşırken yağmurda sürün
Call your house and hang up on you for not givin me none
Evini ara ve bana hiçbir şey vermediğin için takıl
Born straight up out a pussy but a son of a gun
Doğruca bir kedi çıkmış ama silahlı bir oğlu.
Got a reputation for havin niggaz runnin they funds
Havin niggazı için çalıştıklarını biliyorum.
Used to be the type of nigga that was foldin some one’s
Kimisi katlanmış olan zenci tipi olarak kullanılır
’til I met your fat mama, now I’m rollin in dough
Şişman annenle tanışana kadar, şimdi hamura yuvarlanıyorum


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
Haha.. suck my motherfuckin dick
Haha .. benim anneanne sikimi emmek
D-12.. Dirty motherfuckin Dozen
D-12 .. Kirli motherfuckin Düzine
Nasty like a stank slut bitch with thirty fuckin husbands
Otuz lanet kocası olan bir stank sürtük orospu gibi kötü
Bizarre kid
Tuhaf çocuk
Swifty McVeigh
Swifty McVeigh
The Kon Artis
Kon Artis
The Kuniva
Kuniva
Dirty Harry
Kirli Harry
Haha, and Slim Shady..
Haha ve Slim Shady ..

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/undertheinfluence.html