Eminem - So Far…

I own a mansion but live in a house
Bir köşem var ama bir evde yaşıyorum
A king-size bed, but I sleep on the couch
Bir kral yatak, ama ben kanepede yatarım
I’m Mister Bright Side, glass is half-full
Ben Bay Bright Side, cam yarı dolu
But my tank’s half empty, gasket just blew
Ama tankımın yarısı boş, conta patladı


This always happens
Bu her zaman olur
Thirty minutes from home gotta lay a log cabin, only option I have’s McDonald’s’ bathroom
Evden otuz dakika sonra bir günlük kabin döşemeliydim, sadece McDonald’s’ın banyosu var.
In a public stall droppin’ a football so every time someone walks in the John I get Maddened
Kamusal bir durakta bir futbol bırakıyor, bu yüzden birisi John’a girdiğinde ben Maddened
“Shady, what up?” What? Come on, man, I’m crappin’
“Shady, n’aber?” Ne? Hadi dostum, ben deliriyorum
And you’re askin’ for my goddamn autograph on a napkin?
Ve sen peçetedeki lanet imzam için mi geliyorsun?
Oh, that’s odd, I just happened
Oh, bu garip, daha yeni oldu.
To run out of tissue, yeah, hand me that on second though I’d be glad then
Dokudan kaçmak için, evet, bana bunu ikinci olarak ver ama sonra sevinirim
“Thanks dog. Name’s Todd, a big fan” I
“Teşekkürler köpek. Adın Todd’u, büyük bir hayranıyım” I
Wiped my ass with it, crumbled it up in a wad threw it back and
Kıçımla onu sildi, bir kadranda uyandırdı, geri attı ve
Told ‘im, “Todd, you’re the shit.” When’s all of this crap end?
Told ‘im, “Todd, sen bir pisliksin.” Bu saçmalık ne zaman bitiyor?
Can’t pump my gas without causin’ an accident
Gazımı bir kaza geçirmeden pompalayamam
Pump my gas, cut my grass, I can’t take out the fuckin’ trash
Gazımı pompala, otlarımı kes, çöpü çıkartamıyorum.
Without someone passin’ through my sub harassin’
Birisi alt tacizimden geçmeden
I’d count my blessings but I suck at math
Bereketlerimi sayıyordum ama matematikte berbatım
I’d rather wallow than bask, suffering succotash, but the ant-
Güneşlenmek, succotash ıstırap çekmekten ziyade …
Acid it gives my stomach gas
Asit, mide gazımı verir
When I mix my corn with my fuckin’ mashed
Mısırımı karıştırdığım zaman …
Potatoes, so what hoe kiss my country bumpkin ass
Patates, peki ülkemden ne öpüyorum kıçını kıçıyor
Missouri southern roots, what the fuck is upper class?
Missouri güney kökleri, üst sınıf nedir?
Call lunch dinner, call dinner supper, Tupperware in the cupboard plastic ware up the ass
Öğle yemeğini ara, akşam yemeği yemeğini çağır, götdeki plastik eşyada Tupperware var
Stuck in the past iPod what the fuck is that?
Geçmiş iPod’da takıldım, bu ne böyle?
B-Boy to the core, mule, I’m as stubborn as
Çekirdek B-Boy, katır gibi inatçıyım


Maybe that’s why I feel so strange
Belki bu yüzden çok garip hissediyorum
Got it all, but I still won’t change
Hepsini aldım ama hala değişmeyeceğim
Maybe that’s why I can’t leave Detroit
Belki de bu yüzden Detroit’ten çıkamam
It’s the motivation that keeps me going
Devam etmemi sağlayan motivasyon
This is the inspiration I need
İhtiyacım olan bu ilham
I could never turn my back on a city that made me
Beni geri getiren bir şehre asla dönemedim
And “life’s been good to me so far”
Ve “hayat bana şimdiye kadar iyiydi”


They call me classless I heard that
Bana sınıf dediler, bunu duydum
I second and third that
İkinci ve üçüncü
Don’t know what the fuck I’d be doin’ if it weren’t rap
Rap olmasaydı ne yapmam gerektiğini bilmiyorum
Probably be a giant turd sack
Muhtemelen dev bir çuval çuvalı olmalı
But I blew, never turned back
Ama ben patladım, hiç geri dönmedim
Turned forty and still sag
Kırk ve hala sag döndü
Teenagers act more fuckin’ mature Jack
Gençler daha çok lanet olgun Jack
Fuck you gonna say to me? I’ll leave on my own terms ass
Lanet olsun bana söyleyecek misin? Kendi şartlar kıçımı bırakacağım
Hole I’m going berserk, my nerves are bad
Delik çıldırıyorum, sinirlerim kötü
But I love the perks my work has
Ama işimdeki avantajları seviyorum
I get to meet famous people look at her, dag
Ünlü insanlarla tanıştım ona bak, dag
Her nylons are ran, her skirt’s snagged and I heard she drag races [burp] swag
Onun naylonları koşuyor, eteği takılıyor ve yarışları sürüklediğini duydum [burp] swag
Tuck in my Hanes shirt tag
Hanes gömlek etiketimde Tuck
You’re Danica Patrick (yeah) word skag
Sen Danica Patrick’sin (evet) kelime skag
We’d be the perfect match, ’cause you’re a vacuum, I’m a dirtbag
Mükemmel bir maç oluruz, çünkü sen bir vakumsun, ben bir pislik çantam
My apologies
Özür dilerim
No disrespect to technology
Teknolojiye saygısızlık yok
But what the heck’s all of these buttons?
Ama bu düğmelerin hepsi ne?
You expect me to sit here and learn that?
Burada oturmamı ve öğrenmemi mi bekliyorsun?
Fuck I gotta do to hear this new song from Luda
Kahretsin Luda’nın yeni şarkısını dinlemek zorundayım.
Be an expert at computers?
Bilgisayarlarda uzman mısın?
I’d rather be an Encyclopedia Britannica
Bir Encyclopedia Britannica olmayı tercih ederim
Hell with PlayStation, I’m still on my first man on some Zelda
PlayStation’la cehennem, hala Zelda’da ilk erkeğim.
Nintendo, bitch! Run, jump, punch, stab, and I melt the
Nintendo, kaltak! Koş, zıpla, yumrukla, bıçakla ve ben eritiyorum
Mozzarella on my spaghetti put it on bread make a sandwich with Welch’s
Benim spagetti üzerinde Mozzarella ekmek üzerine koydu Welch’s ile bir sandviç yapmak
And belch, they say this spray butter’s bad for my health,
Ve belçem, bu sprey tereğının sağlığım için kötü olduğunu söylüyorlar.
But I think this poor white trash from the trailer
Ama bence bu zayıf beyaz çöp treyleri
Jed Clampett, Fred Sanford and welfare, mentality helps to
Jed Clampett, Fred Sanford ve refah, zihniyet yardımcı olur
Keep me grounded, that’s why I never take full advantage of wealth
Beni toprakla tut, bu yüzden asla servetin tam avantajını kullanmam.
I managed to dwell
Bende kalmayı başardım
Within these parameters
Bu parametreler içinde
Still crammin’ the shelves full of Hamburger Helper
Hala Hamburger Yardımcısı ile dolu rafları crammin
I can’t even help it, this is the hand I was dealt a
Yardım bile edemiyorum, bu bir el ele verilmişti
Creature of habit, feel like I’m trapped in an animal shelter
Bir yaratık yaratık, bir hayvan barınağında tuzağa düşmüş gibi hissediyorum
With all these pet peeves, God damn it to hell
Bütün bu evcil hayvan akbabaları ile, Tanrı cehenneme lanet olsun.
I can’t stand all these kids with their camera cellphones
Bütün bu çocuklarına kameralı cep telefonlarıyla dayanamıyorum.
I can’t go anywhere, I get so mad I could yell the
Ben hiçbir yere gidemem, çok sinirlendim
Other day someone got all elaborate
Diğer gün birisi ayrıntılı
And stuck a head from a fuckin’ dead cat in my mailbox
Ve posta kutumdaki lanet olası ölü bir kedinin kafasına takıldım.
Went to Burger King, they spit on my onion rings
Burger King’e gittim, soğan halkalarıma tükürdüler
I think my karma’s catching up with me
Sanırım karmam benimle yetişiyor


Maybe that’s why I feel so strange
Belki bu yüzden çok garip hissediyorum
Got it all, but I still won’t change
Hepsini aldım ama hala değişmeyeceğim
Maybe that’s why I can’t leave Detroit
Belki de bu yüzden Detroit’ten çıkamam
It’s the motivation that keeps me going
Devam etmemi sağlayan motivasyon
This is the inspiration I need
İhtiyacım olan bu ilham
I could never turn my back on a city that made me
Beni geri getiren bir şehre asla dönemedim
And “life’s been good to me so far”
Ve “hayat bana şimdiye kadar iyiydi”


Got friends on Facebook all over the world
Dünyanın her yerinden Facebook’ta arkadaşların var
Not sure what that means, they tell me it’s good
Bunun ne anlama geldiğinden emin değiller.
So, I’m artist of the decade, I even got a plaque
Yani, on yılın sanatçısıyım, bir plaket bile aldım.
I’d hang it up but the frame is all cracked
Ben asardım ama çerçeve tüm çatlamış


I’m tryin’ to be low-key, hopefully nobody notices me
Düşük anahtar olmaya çalışıyorum, umarım kimse beni fark etmez
In produce, hunched over, giant nose bleed
Üretimde, kambur, dev burun kanaması
Ogre style as I mosey over to the frozen aisle, by the frozen yogurt this guy approached me
Donmuş koridorda, ben donmuş yoğurttan geçerken, Ogre stili bu adam bana yaklaştı.
Embarrassed, I just did Comerica with Hova the show’s over, I’m hidin’ in Kroger’s buyin’ groceries
Utandım, sadece Hova ile birlikte Comerica’yı yaptım, şov bitti, ben Kroger’ın satın alma marketinde saklanıyorum.
He just had front-row seats told me to sign his poster then insults me
Ön sıradaki koltukları posterini imzalamamı söyledi ve bana hakaret etti
“Wow up close didn’t know you had crow’s feet!”
“Vay canına yakın, kargaların ayaklarının olduğunu bilmiyordum!”
I’m at a crossroads, lost, still shopping at Costco’s
Bir dönüm noktasındayım, kayıp, hala Costco’s’ta alışveriş yapıyorum
Sloppy Joe’s, bulk waffles
Özensiz Joe’nun, dökme Gofretler
Got caught pickin’ my nose (aaghh!) look over see these two hot hoes
Burnumun yakalandığını yakaladım (aaghh!) Bu iki sıcak burnu gör
Finger still up one of my nostrils
Parmaklarımdan biri hala parmaklarımdan biri
Right next to ’em, stuck at the light the fuckin’ shit’s
Hemen yanlarında, ışıkta sıkışıp lanet olası boktan şey
Takin’ forever to change, it’s stuck these bitches are lovin’ it
Sonsuza dek değişmek zorunda kaldık, bu sürtükler bayılıyor.
Rubbin’ it in, chucklin’
İçine sarılın, chucklin
Couldn’t do nothin’ play it off “What you bumpin’?”
“Ne çarpıyorsun?” Diye oynayamaz mı?
“Trunk Muzik, Yelawolf’s better”, fuckin’ bitch
“Trunk Muzik, Yelawolf daha iyi”, lanet orospu
They want me to flip at the label, but I won’t succumb to it
Etikette bana dönmemi istiyorlar ama ona yenilmem.
The pressure, they want me to follow up with a
Baskı, bir takip etmemi istiyorlar.
Nother one after Recovery was so highly coveted
İyileştikten sonra bir kez çok hoşuna gitmedi
But what good is a fuckin’ recovery if I fumble it?
Ama eğer ben bu fumble edersem ne kadar iyi bir kurtarma olur?
‘Cause I’mma drop the ball if I don’t get a grip, hoppin’ out shrubbery on you sons of bitches
Çünkü eğer bir tutuş almazsam topun üstüne düşsün, orospu çocuğu orospu çocuğu
Wrong subdivision
Yanlış altbölüm
To fuck with, bitch, quit snappin’ fuckin’ pictures of my kids
Lanet olsun, orospu çocuklarımı öpmeye çalışıyorum.
I love my city,
Şehrimi seviyorum,
But you pushed me to the limit. What a pity
Ama sen beni sınırlara zorladın. Ne yazık
The shit I complain about
Şikayet ettiğim bok
It’s like there ain’t a cloud in the sky, and it’s rainin’ out
Gökyüzünde bulut gibi değil ve yağmur yağıyor
Kool-Aid stain on the couch, I’ll never get it out
Kanepede Kool-Aid lekesi, asla çıkaramayacağım
But, bitch, I got an elevator in my house, ants and a mouse
Ama orospu, evimde, karıncalarda ve bir farede asansör var.
I’m livin’ the dream
Rüyayı yaşıyorum


Maybe that’s why I feel so strange
Belki bu yüzden çok garip hissediyorum
Got it all, but I still won’t change
Hepsini aldım ama hala değişmeyeceğim
Maybe that’s why I can’t leave Detroit
Belki de bu yüzden Detroit’ten çıkamam
It’s the motivation that keeps me going
Devam etmemi sağlayan motivasyon
This is the inspiration I need
İhtiyacım olan bu ilham
I could never turn my back on a city that made me
Beni geri getiren bir şehre asla dönemedim
And “life’s been good to me so far”
Ve “hayat bana şimdiye kadar iyiydi”

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/sofar.html