Eminem - Nowhere Fast (Extended Version)

[Eminem:]
[Eminem:]
Sandy Hook, Stoneman Douglas, another lone wolf gunman
Sandy Hook, Stoneman Douglas, başka bir kurt silahı
Sometimes I don’t know what this world has come to, it’s blowin’ up
Bazen bu dünyanın neye geldiğini bilmiyorum, havaya uçuyor
This whole country is goin’ nuts and the NRA is in our way
Bütün bu ülke çıldırıyor ve NRA bizim yolumuzda.
They’re responsible for this whole production, they hold the strings to control the puppets
Bütün bu üretimden sorumlular, kuklaları kontrol etmek için ipleri tutuyorlar
And they threaten to take away donor bucks
Ve donör dolarlarını almakla tehdit ediyorlar
So they know the government won’t do nothin’ and no one’s budgin’, gun owners’ clutchin’
Bu yüzden hükümetin ‘hiçbir kimsenin’ ve ‘kimsenin’ parası olmadığını, silah sahiplerinin ‘kavradığını’ biliyorlar.
Their loaded weapons, they love their guns more than our children
Onların yüklü silahları, silahlarını çocuklarımızdan daha çok seviyorlar.
Shh, I think another one just entered in our buildin’, and we’ll be…
Shh, bence daha yeni bir şey yaptık, ve biz …


[Kehlani:]
[Kehlni:]
Ashes blowin’ in the air
Hava üfleyen küller
Our world’s on fire, but we don’t care, yeah
Dünyamız ateş altında, ama umursamıyoruz, evet
Wasted youth, always on the road
Boşanmış gençlik, her zaman yolda
Never lookin’ back and we’re never gettin’ old
Asla geri bakma ve asla yaşlanmadık
‘Cause the skies are black
Çünkü gökyüzü siyah
But our heart’s made of gold
Ama yüreğimiz altından yapılmış
Fuck doin’ what you’re told
Ne söylüyorsun lanet olsun
We’re goin’ nowhere fast
Hiçbir yere gitmiyoruz


[Eminem:]
[Eminem:]
I feel sorry for this beat, sympathy pains for this track
Bu parça için üzülüyorum, bu parça için sempati ağrıları
This road is takin’ me back
Bu yol beni geri çekiyor
Down memory lane with this rap
Bu rap ile bellek şeridi aşağı
I can still look out in this crowd, be wowed and be taken aback
Hala bu kalabalığa bakabilirim, vay canına ve afalladım
I’m simply stating a fact
Ben sadece bir gerçeği söylüyorum
I had Wembley Stadium packed
Wembley Stadyumu’nu paketledim
But now we’re on a path headed to nowhere and fast
Ama şimdi hiçbir yere gidemediğimiz yoldayız
Another terrorist attacks
Başka terörist saldırılar
Like a tariff blows half of Madison Square up, alas
Bir tarife Madison Square’in yarısını havaya uçurur gibi
We perish in the blast
Patlamada yokoluyoruz
But that isn’t scaring us, we pass
Ama bu bizi korkutmuyor, biz geçiyoruz
Nowhere we’re fearless, ’cause we’re just-
Hiçbir yerde korkusuz değiliz çünkü biz sadece


[Kehlani (Eminem):]
[Kehlani (Eminem):]
Ashes blowin’ in the air
Hava üfleyen küller
Our world’s on fire, but we don’t care, yeah
Dünyamız ateş altında, ama umursamıyoruz, evet
(We don’t give a… no, no)
(Biz vermeyiz … hayır, hayır)
Wasted youth, always on the road
Boşanmış gençlik, her zaman yolda
Never lookin’ back and we’re never gettin’ old
Asla geri bakma ve asla yaşlanmadık
The skies are black, but our heart’s made of gold (golden)
Gökyüzü siyah, ama yüreğimiz altından yapılmış (altın)
Fuck doin’ what you’re told (what we’re told)
Ne söylediğine bak (ne söyledik)


[Eminem:]
[Eminem:]
Fuck doin’ what you’re told, act like a two-year-old
Ne söylediğine bak, iki yaşında bir çocuk gibi davran.
Shit is soon to go kaboom and blow anyways; for MC’s it’s a funeral
Kahretsin yakında, Kaboom’a git ve yine de üfle; MC için bu bir cenaze töreni
When I’m devisin’ this rhyme, ’cause I’m awake and you’re mourning
Bu kafiyeyi tasarlarken, çünkü uyanığım ve yas tutuyorsun
That’s why I rise and I shine like a new day has dawned on me
Bu yüzden yükseliyorum ve yeni bir gün bana benziyor gibi parlıyor
Gusto, guts, bravado, nuts and plus I kick up dust
Gusto, bağırsakları, bravadoları, fındıkları ve ben de tozu tekmeliyorum
And cuss a lot, I musta got you in somewhat of a debacle
Ve çok cuss, seni bir debacle yakaladım
‘Cause some stuff that’s awful, really don’t mean nothin’ although
Çünkü korkunç olan bazı şeyler, aslında hiçbir şey ifade etmiyor.
There’s a lot of shit I said in jest that’s tough to swallow
Şakada yutmak için zor olduğunu söylediğim bir sürü bok var.
But if at times my heart it seems
Ama zaman zaman kalbim görünür
Like it’s in the wrong place, it’s probably ’cause it’s on my sleeve
Yanlış yerde olduğu gibi, muhtemelen çünkü o benim kolumda.
Keanu Reeves speed of life, avoid or veer
Keanu Reeves yaşam hızı, kaçınmak veya veer
Or just steer toward it, we’re only lookin’ forward, but where we’re goin’
Ya da sadece ona doğru ilerliyoruz, sadece ileriye bakıyoruz, ama nereye gidiyoruz?
We have no idea, nowhere to go, but hysterical
Hiçbir fikrim yok, gidecek hiçbir yer yok, ama histerik
It’s gettin’ warm in here, I set the world on fire, was born to be an arsonist
Burada ısınmaya başlıyor, dünyayı ateşe verdim, bir kundakçı olmak için doğmuş
Just one spark and it’s lit, but I’ma still get dark on this shit
Sadece bir kıvılcım ve yanıyor, ama bu boktan hala karanlık olacağım.
Told you I’d leave my mark on this bitch-war machine
Bu orospu-savaş makinesinde işaretimi bıraktığımı söyledim.
But you forced me in a corner, I’m sure to have somethin’ for your rear
Ama sen beni bir köşeye zorladın, ben senin arkada bir şey olduğundan eminim
And in the course of the assault as torture gets more severe
Ve işkence şiddetlendikçe saldırı sırasında
Go to war with me, you’ll end up blew to Timbuktu, I send at you
Benimle savaşa git, sonunda Timbuktu’ya uçarsın, sana gönderirim
A ten-ton nuke like Kim Jong-Un and end up ruinin’ your career
Kim Jong-Un gibi on tonluk bir nuke ve kariyerinizi mahvettin
But when all is said and done
Ama her şey söylendiğinde ve yapıldığında
And at the end of my run, I’ll just rewind clocks, forever young
Ve koşmamın sonunda, gençleri sonsuza dek geri sareceğim.
Make time stop, will I ever fall off? That day will never come
Zaman dur, ben hiç düşecek miyim? O gün asla gelmeyecek
‘Til the pine box, bitch, fuck you! I’m better than I ever was
Çam kutusunu til, orospu, sikiş! Ben her zamankinden daha iyiyim
‘Til the bomb drops, hope it never does, but I’m not gonna sweat it ’cause
‘Bomba damlasını düşür, umarım asla yapmaz, ama terlemeyeceğim çünkü’
This world’s screwed, it’s already fucked, and I’m on top, so everyone’s just-
Bu dünya berbattı, zaten berbattı ve ben zirvede kaldım, yani herkes sadece …


[Kehlani (Eminem):]
[Kehlani (Eminem):]
Ashes blowin’ in the air (so we’re…)
Hava üfleyen küller (yani biz …)
Our world’s on fire, but we don’t care, yeah
Dünyamız ateş altında, ama umursamıyoruz, evet
(We don’t give a… no, no)
(Biz vermeyiz … hayır, hayır)
Wasted youth, always on the road
Boşanmış gençlik, her zaman yolda
We’re never lookin’ back and we’re never gettin’ old
Asla geri bakmıyoruz ve asla yaşlanmıyoruz
The skies are black, but our heart’s made of gold (golden)
Gökyüzü siyah, ama yüreğimiz altından yapılmış (altın)
Fuck doin’ what you’re told (what we’re told)
Ne söylediğine bak (ne söyledik)


[Kehlani:]
[Kehlni:]
‘Cause we’re goin’ no, goin’ no
Çünkü gidiyoruz, hayır
Goin’ no, goin’ no, goin’ no
Hayır, hayır, hayır, hayır.
Goin’ nowhere
Hiçbir yere gitme


[Eminem:]
[Eminem:]
You can’t tell us nothin’
Bize hiçbir şey söyleyemezsin.
Hard-headed and we’re stubborn
Sert başlı ve inatçıyız
So, one ear and out the other when we’re young, we’re young
Yani, bir kulak ve diğeri gençken, biz gençiz
Who knows what the future for us could hold
Bizim için geleceğin ne olabileceğini kim bilir
Another shooter? Uh oh
Başka bir atıcı mı? Oh
No more tomorrows, we’re done
Daha fazla yarın yok, işimiz bitti.
And all we are is-
Ve bütün olduğumuz şey-


[Kehlani (Eminem):]
[Kehlani (Eminem):]
Ashes blowin’ in the air (so we’re…)
Hava üfleyen küller (yani biz …)
Our world’s on fire, but we don’t care (don’t care, yeah)
Dünyamız ateş altında, ama umursamıyoruz (umursamıyorum, evet)
(We don’t give a… no, no)
(Biz vermeyiz … hayır, hayır)
Wasted youth, always on the road
Boşanmış gençlik, her zaman yolda
Never lookin’ back and we’re never gettin’ old
Asla geri bakma ve asla yaşlanmadık
The skies are black, but our heart’s made of gold (golden)
Gökyüzü siyah, ama yüreğimiz altından yapılmış (altın)
Fuck doin’ what you’re told (what we’re told)
Ne söylediğine bak (ne söyledik)
We’re goin’ nowhere
Hiçbir yere gidiyoruz


[Kehlani:]
[Kehlni:]
Goin’ nowhere
Hiçbir yere gitme
We’re goin’ nowhere fast
Hiçbir yere gitmiyoruz

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/nowherefastextendedversion.html