Eminem - Normal

Yo, how do I keep
Yo, nasıl saklarım
(Man, I don’t know what’s up with these hoes, man)
(Adamım, bu çapaların ne olduğunu bilmiyorum, adamım)
Gettin’ in relationships like this?
Böyle ilişkilere mi girdin?
(I’m just sayin’)
(Sadece söylüyorum’)
Maybe it says somethin’ about me
Belki benim hakkımda bir şeyler söylüyor
(Yeah, yup)
(Evet, evet)
Should I look in the mirror?
Aynaya bakmalı mıyım?


I just want you to be normal
Sadece normal olmanı istiyorum
Why can’t you bitches be normal?
Neden orospular normal olamaz?
Always gotta be so extra
Her zaman çok fazla ekstra olmalı
Why you always need a lecture?
Neden her zaman bir derse ihtiyacın var?
My ex hates to talk, she’s a texter
Benim konuşmam nefret ediyor, o bir texter
Even when I’m in bed layin’ right next to her
Yataktayken bile, onun yanında yatıyor.
Wants to get back together
Geri almak istiyor
Said not ’til she gets her act together
Birlikte harekete geçmeyecek demedi


She thinks I’m bein’ mean and now
O demek istediğim benim ve şimdi
She starts to scream and shout
Çığlık atmaya ve bağırmaya başladı.
She’s about to let the demons out
Şeytanların çıkmasına izin verecek.
She don’t want to see me with other females out
Beni başka kadınlarla görmek istemiyor
I tell the bitch to beat it, take the scenic route
Orospuya onu dövmesini söyle, doğal güzergâhı al
She retaliates by tryin’ to leave the house
Evi terk etmeye çalışarak misilleme yapıyor
In an evening gown with her cleavage out
Ayrılışı ile bir gece elbisesi içinde
We’ve been down this road too many times for me to count
Saymak için bu yolda çok fazla zamanımız var.
And all I can think is how—
Ve bütün düşünebildiğim nasıl –


I just want you to be normal
Sadece normal olmanı istiyorum
Why can’t you bitches be normal?
Neden orospular normal olamaz?
Always gotta be so extra
Her zaman çok fazla ekstra olmalı
Like a fuckin’ terrestrial
Lanet olası bir kara gibi
Guess it comes with the territory
Sanırım bölge ile geliyor
My ex girl, she just declared war
Eski kızım, o sadece savaş ilan etti
Therefore, I better prepare for it
Bu nedenle, bunun için daha iyi hazırlanmalıyım
I guess bein’ weird’s normal
Sanırım garip olacağız


And I don’t know what’s got a hold of me
Ve benden ne beklediğimi bilmiyorum
Most notably I’ve been zonin’ to Jodeci
En önemlisi Jodeci’ye uğradım.
I’m totally open, hopelessly devoted
Tamamen açık, umutsuzca adanmışım
So much so that I bet you she don’t even know that she’s
Öyle ki bahse girerim ki, onun olduğunu bile bilmiyordur.
The first thing I think of when I wake up
Uyandığımda düşündüğüm ilk şey
And the last thing I think of ‘fore I go to sleep
Ve son düşündüğüm şey ‘uyumaya gidiyorum
Sike, hope she don’t notice me goin’ through her purse
Sike, umarım cüzdanından geçerken fark etmez.
I know she cheats, so do I, I’m soulless, she’s heartless
Onun hile yaptığını biliyorum, ben de, ruhsuzum, o kalpsiz
No wonder we’re partners
Şaşılacak bir şey değil
Both got hundreds of charges
İkisi de yüzlerce ücret aldı
Domestic disputes but we’ve always
Yurtiçi uyuşmazlıklar ama biz her zaman
Swept it under the carpet
Halı altında süpürdü
Even when 911 gets the call that
911’i aradığında bile
I slipped up and busted her jaw with
Kaydım ve çenesini tuttum.
A Louisville Slugger ’cause alls it
Bir Louisville Slugger ‘neden alls
Really does is make our love
Gerçekten aşkımızı yapar
For each other grow stronger
Birbirimiz için daha güçlü büyür
She won me over the second she tried to run me over
Beni ikinci kez kazandı ve beni yargılamaya çalıştı.
Told her I’d keep it a hun’, we over
Ona bir şey kalmasını söyledim, biz bitti.
Kicked her out, called her back, now she’s coming over
Onu tekmeledi, onu geri çağırdı, şimdi o geliyor
But why is she so wicked?
Ama neden bu kadar kötü?
And how the fuck did I get so twisted
Ve nasıl bu lanet olsun
Up with someone so unlikeable and shifty
O kadar sevimsiz ve kaygan biriyle
We’re like nitrogen and hydrogen mixed with
Biz azot ve hidrojen ile karıştırılmışız
Ignitable liquids, but I’m finally seeing
Tutuşabilir sıvılar ama sonunda görüyorum
She’s only mine for the time being
O şimdilik sadece benim
That’s why I keep bringin’ up that one time she
İşte bu yüzden o bir keresinde
Tried to two-time me
İki kez denedim
And throw it up in her face ’til I dry heave
Ve yüzüne fırlat
How could I be so naive?
Nasıl bu kadar naif olabilirim?
Should I leave or turn this entire evening
Bütün akşam ayrılmalı mıyım yoksa açmalı mıyım?
Into a motherfucking crime scene?
Orospu çocuğu suç mahalline mi?


Maybe I’m just too ugly to compete with him
Belki de onunla rekabet etmek için çok çirkinim
You weren’t supposed to agree, you fucking bitch!
Katılmaman gerekiyordu, seni orospu!
Especially when you’re the one cheated first
Özellikle ilk aldatırken
Now the argument immediately becomes heated
Şimdi argüman hemen ısıtılıyor
You don’t want me to flip, little conceited cunt
Benim dönmemi istemiyorsun, küçük göt herif
Eat a monkey dick wrapped in a stuffed pita fajita
Doldurulmuş bir pita fajita sarılmış bir maymun dick yiyin
Slut, treat it just like a drum, beat it
Sürtük, sadece davul gibi davran, döv onu
Complete it, and once you’ve succeeded, repeat it!
Tamamlayın ve başarılı olduktan sonra tekrarlayın!
I love you but I hope you fuckin’ die though
Seni seviyorum ama umarım ölürsün ölürsün
In our business your friends like to pry so
İşletmemizde arkadaşlarınız böyle gözetlemek ister
You’ve got ’em all under cover just like moles
Tıpkı mermiler gibi her şeyin altındasınız.
Hopin’ they’ll come back with intel
Umarım intel ile geri gelirler
But I’m the one who’s thrown into the spiral
Ama ben spiralin içine atılan bendim.
‘Cause now the roles are reversed so here I go
Çünkü şimdi roller tersine döndü, işte gidiyorum
Thinkin’ I’m sly as I scroll through your iPhone
‘İPhone’unuzda gezinirken sinsiyim’
Who the fuck’s Milo?
Kim Milo’lu?
The guy at work who drives a hi-lo
İş yerindeki adam hi-lo kullanıyor
I put a tracking device on your Chrysler
Chrysler’ına bir takip cihazı yerleştirdim
And follow you while you drive home
Ve eve sürerken seni takip et
But like a cyclone, I just got my disguise blown
Ama bir siklon gibi, sadece kılık değiştirdim
You recognize me and had Milo flip me off
Beni tanıdınız ve Milo’yu bana bıraktınız
Right out the passenger side window
Yolcu yan camının sağında
I hit a light pole, you skrt off
Hafif bir direğe çarptım
And then pull up at 5AM in the drive in a stretched white limo
Ve sonra gergin beyaz limuzin sürücüde 5AM yukarı çekin
Stumble in the side door and hit me in the head with Milo’s demo
Yan kapıda Stumble ve Milo’nun demo ile kafamda bana çarptı
But like a drunk bum, what do I know?
Ama sarhoş bir serseri gibi, ne biliyorum?
Let’s sleep on it like they did Revival
Revival yaptıkları gibi üzerinde uyuyalım
I told you you’re the apple of my eye, so shut your pie hole
Sana gözümün elması olduğunu söyledim, o yüzden pasta deliğini kapat.


Just wanna be normal
Sadece normal olmak istiyorum
Why can’t you be normal? (Yeah)
Neden normal olamıyorsun? (Evet)
I just wanna be normal
Sadece normal olmak istiyorum
Why can’t you be normal?
Neden normal olamıyorsun?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/normal.html