Eminem - Music Box

Yeah, girl.
Evet kızım.
Can you hear that?
Bunu duyabiliyor musun?
It’s playing our song.
Bizim şarkımızı çalıyor.
Are you sleepy?
Uykulu musun?
Take a nap.
Şekerleme yap.
You’re not afraid of the dark, are you?
Karanlıktan korkmuyorsun değil mi?


You hear the beat as it makes you not wanna go to sleep.
Gergiyi duyuyorsun, uyumaya gitmek istemiyor.
I knock on Dakota’s door. It’s locked so I go to creep
Dakota’nın kapısını çalıyorum. Kilitli, ben de sürünmeye gidiyorum
‘Round the back with binoculars: not ’cause I wanna peep
‘Dürbünle arkaya dön: değil’ çünkü gözetlemek istiyorum
But because I’m hungry. She smells like Tacos I wanna eat.
Ama acıktığım için. Tacos gibi kokuyor ben yemek istiyorum.


Visions of hot chocolaty marshmallows are so sweet.
Sıcak chocolaty marshmallow’un vizyonları çok tatlı.
With sugar plums.
Şeker erik ile.
Oh, look, here comes Marshall! He’s on your street!
Oh, bak, Marshall geliyor! O senin caddede!
He’s placing hot smoldering charcoals beneath your feet.
Ayaklarınızın altında sıcak yanan kömürler yerleştiriyor.
Now walk on ’em.
Şimdi yürüyün.
He’s dancing with carcasses cheek to cheek.
Yanak için karkas yanakları ile dans ediyor.


Like a Thanksgiving turkey, a holiday ham,
Şükran günü hindisi gibi, bir tatil jambonu,
Cinnamon sprinkled on toast, strawberry marmalade jam.
Tarçın tost, çilekli marmelat reçeli serpilir.
Flavor my favorite Graham crackers with JonBenét Rams’.
Lezzet benim favori Graham kraker JonBenét Rams ‘ile.
I guess a modern-day Jack The Ripper is all that I am.
Sanırım modern bir gün Jack The Ripper benim her şeyim.


My music box.
Müzik kutum.
‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
But I can hear you, my love. You keep calling me.
Ama seni duyabiliyorum aşkım. Beni aramaya devam et.
Although we’re worlds apart, you mean the world to me.
Biz dünyalar ayrı olsak da, sen benim için dünyayı kastediyorsun.
So when you call, I come, I will answer.
O zaman aradığınızda, ben cevap vereceğim.


‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
I hear my music box playing a song for me.
Müzik kutumun benim için bir şarkı çaldığını duyuyorum.
So, won’t you twirl around and do a whirl for me?
Yani, etrafta dönüp benim için bir girdap yapmaz mısın?
And would you be my private little dancer?
Ve benim özel küçük dansçı olur musun?


I almost look comatose.
Neredeyse comatose görünüyorum.
Who wants to be sober gross?
Kim ayık brüt olmak ister?
I foam like a Doberman. Mouth open.
Doberman gibi köpürüyorum. Ağzı açık.
I overdose.
Aşırı dozda.
Put coke up my nostrils in both my holes and I plug my nose.
Deliklerimin her iki deliğine de koyayım ve burnumu tıkırım.
My pupils quadruple in size. Eyes are so bugged. I know.
Öğrencilerim dört kat büyüklükte. Gözler çok sinirlenmiş. Biliyorum.


I put on my mother’s make-up, get naked and run around
Annemin makyajını giydim, çıplaklaşıp etrafta koşuyorum.
Wavin’ the gun around.
Silahı sallayarak.
I think I’m down to a hundred pounds.
Sanırım yüz sterline düştüm.
There’s thunder.
Gök gürültüsü var.
I wonder how come it rains but the sun is out.
Acaba yağmur yağdı ama güneş battı.
The devil’s upset with his wife.
Şeytan karısı yüzünden üzgün.
They must be sluggin’ it out.
Sızdırmalılar.


I must be buggin’ the fuck out,
Bu lanet olasıca,
But what the fuck about?
Ama ne hakkında lanet olsun?
Voices are leading me up to the attic. I love my house.
Sesler beni tavana yönlendiriyor. Evimi seviyorum.
They pull and they tug my blouse.
Çekiyorlar ve bluzumu çekiyorlar.
The sound of a music box comes from inside a toy chest.
Bir müzik kutusunun sesi bir oyuncak sandığının içinden gelir.
But what do I do? It’s locked.
Ama ben ne yapıyorum? Kilitli.


I pick it and open it, but it’s stuffed full of human parts.
Onu seçip açtım ama insan parçalarıyla doluydu.
I dig ’til I find it, I wind it up and the tune just starts.
Onu bulmaya başladım, onu havaya uçuyorum ve melodi sadece başlıyor.
It’s playing a song so beautiful, and the room is dark.
Çok güzel bir şarkı çalıyor ve oda karanlık.
The moon is full. I smell a funeral. Guess I’ll loom in the park.
Ay dolu. Bir cenaze kokusu alıyorum. Sanırım parkta duracağım.


My music box.
Müzik kutum.
‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
But I can hear you, my love. You keep calling me.
Ama seni duyabiliyorum aşkım. Beni aramaya devam et.
Although we’re worlds apart, you mean the world to me.
Biz dünyalar ayrı olsak da, sen benim için dünyayı kastediyorsun.
So when you call, I come, I will answer.
O zaman aradığınızda, ben cevap vereceğim.


‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
I hear my music box playing a song for me.
Müzik kutumun benim için bir şarkı çaldığını duyuyorum.
So won’t you twirl around, and do a whirl for me?
Yani etrafta dönmeyecek ve benim için bir vuruş yapamaz mısın?
And would you be my private little dancer?
Ve benim özel küçük dansçı olur musun?


I’m fixated on asphyxiating and breakin’ this little chick’s neck like a Pixy Stix.
Bu küçük piliçin boynunu, bir Pixy Stix gibi boğucu bir şekilde kırıp sabitledim.
The sick Satan-worshippin’
Hasta Şeytan-tapan
Bitches get horse-whippings.
Orospular at-kırbaçlarını alır.
I’m in the back.
Ben arkadayım.
Through the back door slipping through the crack
Arka kapıdan çatlaktan kayıyor
Leavin’ the corpse drippin’.
Leavin ‘ceset damlıyor.


The mortician of love sent from above.
Aşk mortisi yukarıdan gönderilmişti.
Forced entry. The more wenchy the more stingy I become.
Zorla giriş. Ne kadar cılız olursa daha cimri olurum.
Been doin’ this for more than a quarter century I’m just numb.
Bunu çeyrek asırdan fazla bir süredir yaptım sadece uyuşmuşum.
Am I dreamin’? Is it real? Someone pinch me on the buns.
Ben hayal ediyor muyum? Bu gerçek mi? Birisi beni çöreklere sıkıştırıyor.


The time has come to tie her up.
Onu bağlamak için zaman geldi.
Gotta roll me the ladder.
Bana merdiveni uzatmalısın.
I’ve had enough of the chatter.
Konuşmayı yeterince yaptım.
Climb up to the window, look at her.
Pencereye tırmanın, ona bak.
Then climb in slow to shatter
Sonra yavaşça paramparça tırmanmaya
Her brain matter
Onun beyin meselesi
And batter
Ve meyilli
Her with the bat.
Onunla yarasa.
A matter of fact that will splatter her.
Onu rahatsız edecek bir gerçek meselesi.
But before I do that, I’ll have a chat to flatter her.
Ama bunu yapmadan önce, onu eğlendirmek için bir sohbet yapacağım.


Give her two compliments, back-to-back, like “Tabitha,
“Öldürmek için arka arkaya iki tane iltifat ver”
I’m your secret admirer. I’m back to ravish you.
Ben senin gizli hayranınım. Seni geri çevirmeye geldim.
So strong is your fight, but you’re no match for Dracula.”
Bu kadar güçlü senin dövüşün, ama sen Drakula’nın maçı değilsin. “


Prolonging her plight, as I go back to stabbin’ her.
Onun kötü durumunun uzatılması, ben de onun sırtına dönüyorum.
Dismember her limbs, simple as that, cadaver her.
Onun uzuvlarını parçalayın, bu kadar basit, kadavra onu.
Zoom in with the lens then pan back the camera.
Lensi yakınlaştırın ve kamerayı geriye doğru kaydırın.
Stand back ’cause here comes your man Jack. So, Pamela…
Geri çekilin çünkü burada adamın Jack geliyor. Demek Pamela …


My music box.
Müzik kutum.
‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
But I can hear you, my love, you keep calling me.
Ama seni duyabiliyorum aşkım, aramaya devam et.
Although we’re worlds apart, you mean the world to me.
Biz dünyalar ayrı olsak da, sen benim için dünyayı kastediyorsun.
So, when you call, I come, I will answer.
Yani, aradığınızda, ben cevap vereceğim.


‘Cause when the lights are off, I see the girl’s asleep.
Çünkü ışıklar söndüğünde, kızın uyuduğunu görüyorum.
I hear my music box playing a song for me.
Müzik kutumun benim için bir şarkı çaldığını duyuyorum.
So, won’t you twirl around and do a whirl for me?
Yani, etrafta dönüp benim için bir girdap yapmaz mısın?
And would you be my private little dancer?
Ve benim özel küçük dansçı olur musun?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/musicbox.html