Eminem - Like Home

[Eminem:]
[Eminem:]
Yeah, shout to everybody
Evet, herkese bağır
Who’s been on this trip with me
Bu gezide kim var?
You don’t have to, agree
Zorunda değilsiniz
But if you feel like me
Ama benden hoşlanıyorsan


Someone get this Aryan a sheet
Birisi bu Aryan’ı bir sayfa olsun
Time to bury him, so tell him to prepare to get impeached
Onu gömme vakti, o yüzden söyle!
Everybody on your feet
Herkes ayaklarının üstünde
This is where terrorism and heroism meet, square off in the street
Terörizm ve kahramanlığın buluştuğu yer burası, caddede iniyor
This chump barely even sleeps
Bu yığın neredeyse hiç uyumuyor
All he does is watch Fox News like a parrot and repeats
Tek yaptığı Fox News’i papağan gibi seyreder ve tekrarlar.
While he looks like a canary with a beak
Gaga ile bir kanarya gibi görünüyor iken
Why you think he banned transgenders from the military with a tweet? He’s tryin’ to divide us
Sence neden transgenderleri ordudan tweet ile yasakladı? Bizi bölmeye çalışıyor.
This shit’s like a cult, but like Johnny he’ll only unite us
Bu bok bir kült gibi, ama Johnny gibi sadece bizi birleştirecek
‘Cause nothin’ inside us drives us like this fight does
Çünkü içimizdeki hiçbir şey bizim gibi savaşmaz
Similar to when two cars collide ’cause
İki araba çarpıştığında olduğu gibi
Our spirit’s crushed, and this spot’s a tight one
Ruhumuz ezildi ve bu nokta sıkı bir tane.
But here the jaws of life come
Ama burada hayat çeneleri geliyor
To pull us from the wreckage, that’s what we get pride from
Bizi enkazdan çekmek için ondan gurur duyuyoruz.
When we can’t wear stars and stripes ’cause
Yıldızları ve çizgileri giyemediğimiz zaman
This type of pickle that we’re in is hard to deal
İçinde bulunduğumuz bu turşu türü uğraşmak zor
But there’s always tomorrow still
Ama her zaman yarın hala var
If we start from scratch like a scab, get the scars to heal
Bir uyuz gibi sıfırdan başlıyorsak, iyileşmek için yara izlerini alın.
And band together for Charlottesville
Ve birlikte Charlottesville için grup
And for Heather, fallen heroes, fill this wall with murals
Ve Heather, düşmüş kahramanlar için, bu duvarı duvar resimleriyle doldur
Nevada get up, hit the damn resetter
Nevada ayağa kalk, lanet fırlatıcısına bas.
Let’s start from zero, this is our renewal
Sıfırdan başlayalım, bu bizim yenilenme
Spray tan, get rid of, get a brand new, better
Bronzlaşın, kurtulun, yepyeni, daha iyi olsun
America, and here’s to where it all
Amerika ve işte burada


[Alicia Keys & Eminem:]
[Alicia Keys ve Eminem:]
And here’s to where we all began, all began (stand up!)
Ve burada hepimizin başladığı yere, hepsi başladı (ayağa kalk!)
Here’s to the land that made me
İşte beni yapan topraklara
And made me who I am, who I am (hands up!)
Ve beni kim olduğumu yaptı, ben kimim (eller yukarı!)
Here’s to the land that raised me
İşte beni yetiştiren toprağa
This one for the only place that really knows me
Bu beni gerçekten tanıyan tek yer için
From the cracks in the road that drove me
Beni süren yoldaki çatlaklardan
There’s no place like home
Ev gibisi yok


[Eminem:]
[Eminem:]
Didn’t wanna piss your base off, did ya?
Üssünüzü kızdırmak istemedin mi?
Can’t denounce the Klan, ’cause they play golf with ya
Klan’ı suçlayamazsın, çünkü seninle golf oynuyorlar.
You stay on Twitter, way to get your hate off
Twitter’da kal, nefretini çekmenin yolu
Nazi, I do not see a way y’all differ
Nazi, farklı bir yol göremiyorum.
And all you got are race cards, bigot
Elindeki tek şey yarış kartları, bigot.
The swastika with your name carved in it
İsminizle gamalı haç oyulmuş
Should be your trademark, ’cause hate’s all you played off
Ticari markanız olmalı, çünkü nefret ettiğin her şey senin için
And you just lick the plate off
Ve sen sadece plakayı yala.
So I guess it pays to feed off of chaos
Yani sanırım kaostan beslenmek için para harcıyor
So basically, you ate off Hitler!
Yani temelde Hitler’i yedin!
But you ain’t ruinin’ our country, punk
Ama ülkemizi mahvetmeyeceksin, serseri
Or takin’ our pride from us, you won’t define us
Veya bizden gurur duyuyoruz, bizi tanımlamayacaksınız
‘Cause like a dictionary, things are lookin’ up
Çünkü bir sözlük gibi, şeyler bakıyor
So much, got a sprained neck, know we would rise up
Çok fazla, burkulan bir boyun var, yukarı çıkacağımızı biliyoruz.
Against this train wreck and take a stand
Bu tren batığına karşı dur ve ayağa kalk
Even if it means sittin’ when they raise the flag
Bayrağını kaldırdıklarında sersem bile olsa
To sing “The Star-Spangled Banner”
“Yıldız-Spangled Banner” şarkısını söylemek için
This man just praised a statue of General Lee
Bu adam General Lee’nin bir heykelini övdü
‘Cause he generally hates the black people, degrades hispanics
Çünkü genellikle siyah insanlardan nefret eder, hispanikleri bozar.
Take it back to the Shady national convention
Shady ulusal kongresine geri al
Wish I woulda spit on it before I went to shake his hand
Elimi sıkmadan önce tükürmek isterdim.
At the event or maybe had the wherewithal
Etkinlikte ya da belki de vesilesiyle
To know that he was gonna try to tear apart
Ayrılmaya çalışacağını bilmek
Our sacred land we cherish and stand for
Kurduğumuz kutsal topraklarımız
So, hands in the air, let’s hear it for
Yani, havada eller, bunu duyalım
The start of a brand new America
Yepyeni bir Amerika’nın başlangıcı
Without him and be proud of where we’re from
Onsuz ve biz olduğumuz yerden gurur duymak
And here’s to where we all
Ve işte hepimiz nereye


[Alicia Keys & Eminem:]
[Alicia Keys ve Eminem:]
And here’s to where we all began, all began (stand up!)
Ve burada hepimizin başladığı yere, hepsi başladı (ayağa kalk!)
Here’s to the land that made me
İşte beni yapan topraklara
And made me who I am, who I am (hands up!)
Ve beni kim olduğumu yaptı, ben kimim (eller yukarı!)
Here’s to the land that raised me
İşte beni yetiştiren toprağa
This one for the only place that really knows me
Bu beni gerçekten tanıyan tek yer için
From the cracks in the road that drove me
Beni süren yoldaki çatlaklardan
There’s no place like home
Ev gibisi yok


I won’t give up
Pes etmeyeceğim
I won’t give up on my home, that so many died for
Evimden vazgeçmeyeceğim, bu yüzden çok fazla kişi öldü
You already know that I won’t give up
Zaten pes etmeyeceğimi biliyorsun.
I won’t give up on my home, that so many died for
Evimden vazgeçmeyeceğim, bu yüzden çok fazla kişi öldü
You already know
Zaten biliyorsun
There’s no place like home, no place like home
Ev gibi yer yok, ev gibi yer yok
Wherever I go, no place like home
Nereye gidersem, ev gibi yer yok
No place like home, no place like home
Ev gibi yer yok, ev gibi yer yok
Wherever I go (yeah)
Nereye gidersem (evet)


And here’s to where we all began, all began (stand up!)
Ve burada hepimizin başladığı yere, hepsi başladı (ayağa kalk!)
Here’s to the land that made me
İşte beni yapan topraklara
And made me who I am, who I am (hands up!)
Ve beni kim olduğumu yaptı, ben kimim (eller yukarı!)
Here’s to the land that raised me
İşte beni yetiştiren toprağa
This one for the only place that really knows me
Bu beni gerçekten tanıyan tek yer için
From the cracks in the road that drove me
Beni süren yoldaki çatlaklardan
There’s no place like home
Ev gibisi yok

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/likehome.html