Eminem - Kim

[Dre]
[Dre]
Yeah whattup Detroit?
Evet, ne Detroit?
[Snoop]
[Snoop]
Nu-uh, nu-uh nuh-no he didn’t!
Nu-uh, nu-uh nuh-hayır yapmadı!
Ahhh! They didn’t do it again,
Ahhh! Bir daha yapmadılar,
what-what, what-what?
ne ne ne ne?
Did you shit on these niggaz two times Dr. Dre?
Dre?
[Dre]
[Dre]
Oh fo’ sho’!
Oh ‘sho’!
[Snoop]
[Snoop]
Uh-uh, naw, ya smell that?
Uh-uh, naw, öyle mi kokuyorsun?
This is special right here
Bu özel burada
What-what, what-what-what?
Ne, ne-ne-nedir?
Yeah, it’s a toast to the boogie baby
Evet, boogie bebeğinin tostu.
Uhh, to the boogie-oogie-oogie
Uhh, boogie-oogie-oogie’ye
Yeah, y’know! What’s crackin Dre?
Evet, biliyorsun! Crackin Dre nedir?


[Dr. Dre]
[Dr Dre]
Just let me lay back and kick some mo’ simplistic pimp shit
Sadece bırak ve bir mo ‘basit pezevenk bok tekme izin ver
on Slim’s shit and start riots like Limp Bizkit (Limp Bizkit)
Slim’in bokunda ve Limp Bizkit (Limp Bizkit) gibi ayaklanmalara başlıyoruz
Throw on ‘Guilty Conscience’ at concerts
Konserde ‘Suçlu Vicdan’ atar
and watch mosh pits til motherfuckers knock each other unconcious
ve orospu çukurlarını izle, orospu çocukları birbirlerini bilinçsiz yere vururlar
(Watch out now!) Some of these crowds that Slim draws
(Şimdi dikkat!) Slim’in çizdiği bu kalabalıklardan bazıları.
is rowdy as Crenshaw Boulevard when it’s packed and fulla cars
paketlenmiş ve fulla arabalar olduğunda Crenshaw Bulvarı olarak kürek
Some of these crowds me and Snoop draw +IS+ niggaz from Crenshaw
Bunlardan bazıları beni şaşırtıyor ve Snoop Crenshaw’dan + IS + niggaz’ı çekiyor
from Long Beach to South Central
Long Beach’den Güney Merkez’e
[*LOUD SCREAM*] Whoa, not these niggaz again
[* LOUD SCREAM *] Whoa, bu zenci tekrar değil
These grown-ass ignorant men with hair-triggers again
Bu tüyler ürpertici cahil adamlar tekrar saçları tetikliyor
(Hehe) You and what army could harm me?
(Hehe) Sen ve hangi ordu bana zarar verebilir?
D-R-E and Shady, with Doggy from Long Beach
DRE ve Shady, Long Beach’den Doggy ile
(East-syde!) Came a long way, to makin these songs play
(Doğu-syde!) Bu şarkıları çalmak için uzun bir yol kat etti
It’ll be a wrong move, to stare at me the wrong way
Yanlış yöne bakacak, yanlış yöne bakacaksın
I got a long uz’, and I carry it all day
Uzun bir uz çıkardım ve bütün günümü taşıyorum.
(Blaow!) Sometimes it’s like a nightmare, just bein Andre,
(Blaow!) Bazen bir karabasan gibi olur, sadece Andre,
but I..
ama ben..


[Snoop Dogg]
[Snoop Dogg]
somehow, someway – tell ’em, nigga
Bir şekilde, someway – onlara söyle, zenci
You know about Dogg-ay (Snoop Dogg)
Dogg-ay (Snoop Dogg) hakkında her şeyi biliyorsunuz.
Now let me cut these niggaz up and show em where da fuck I’m comin from
Şimdi bu zencileri kesmeme izin ver ve nerden geldiğimi göstereyim
I get the party crackin from the shit that I be spittin son
Partiyi spittin oğlu olduğum boktan kırarım.
Hit-and-run, get it done, get the funds, split and run
Vur ve kaç, bitti, paraları al, bölün ve kaç
Got about fifty guns, and I love all of ’em the same – bang bang!
Elli silahım var, ve hepsinin aynısını seviyorum – bang bang!
Damn baby girl what’s your name?
Lanet bebeğim adın ne?
I forgot – what’d you say it was? Damn a nigga buzzed
Unuttum – ne söyledin? Lanet olası bir zenci
Hangin in the club, with my nephew Eminem
Kulübede Hangin, yeğenim Eminem ile
(Whassup Slim?) Whattup cuz? (Whattup Snoop?)
(Whassup Slim?) Whattup cuz? (Whattup Snoop?)
The Great White American Hope, done hooked up
Büyük Beyaz Amerikan Umut, bağladım yapılan
with the King of the motherfuckin West coast, bay-bayy!
Motherfuckin Batı Kıyısı’nın kralı bay-bayy!


[Chorus: Nate Dogg (+Snoop)]
[Koro: Nate Dogg (+ Snoop)]


And you don’t really wanna fuck, with me
Ve benimle gerçekten sevişmek istemiyorsun, benimle
Only nigga that I trust, is me
Sadece güvendiğim zenci, benim
Fuck around and make me bust, this heat
Etrafını sikiş ve bust yap beni
[Snoop] That’s, the devil, they always wanna dance
[Snoop] Bu, şeytan, her zaman dans etmek isterler


[Xzibit]
[Xzibit]
I’m the Head Nigga In Charge, I’m watchin you move
Ben Yüklü Kafa Nigga’yım, harekete başladığımı izliyorum
You’re found dead in your garage, with ten o’clock news coverage
Garajınızda, saat 10 haber haberleri ile ölü bulundu
Gotta love it, cause I expose the facade
Sevmek zorundayım, çünkü cepheyi açığa çıkarıyorum
Your little lungs is too small to hotbox with God
Küçük akciğeriniz Tanrı ile ateşli kutulara çok küçük.
All jokes aside, come bounce with us
Bütün espriler bir kenara bizimle gel
Standin over you with a twelve gauge, about to bust
Oniki bir göstergeyle üzerinize oturmak
It’s like ashes to ashes and dust to dust
Küller kül ve tozu toza benziyor
I might leave in the bodybag, but never in cuffs
Vücut çantasına gidebilirim ama asla kelepçelenmem.
So who do you trust? They just not rugged enough
Peki kime güveniyorsun? Onlar yeterince dayanıklı değiller.
When things get rough I’m in the club shootin with Puff
İşler zorlaştığında Puff’la birlikte kulüpte vuruyorum
Bitch, please – you must have a mental disease
Orospu, lütfen – bir akıl hastalığınız olmalı
Assume the position and get back down on your knees – c’mon
Pozisyonu al ve dizlerinin üzerine geri çekil – c’mon


[Chorus 2X]
[Koro 2X]


[Eminem – impersonating Snoop]
[Eminem – Snoop’u taklit ediyor]
Awww naww, big Slim Dogg
Büyük, büyük Slim Dogg
Eighty pound balls, dick six inch long
Seksenli toplar, dick altı inç uzun
Back up, in the, heezy BAY-BAY
Yedekte, BAY-BAY
He’s Sha-day!
O Sha-day!


[Snoop]
[Snoop]
He’s so cra-zay!
O çok zekice!


[Eminem]
[Eminem]
Hahaha! Gimme the mic, let me recite, ’til Timothy White
Hahaha! Mikrofonu ver, edelim, Timothy White’a
pickets outside the Interscope offices every night
Her gece Interscope ofisinin dışındakiler
What if he’s right? I’m just a criminal, makin a living
Ya doğruysa? Ben sadece suçluyum, yaşamaya çalışıyorum
off of the world’s misery – what in the world gives me the right
dünyanın sefaletinden – dünyadakiler bana doğru olanı veriyor
to say what I like, and walk around flippin the bird
ne sevdiğimi söylemek ve flippin kuşu dolaşmak
Livin the urban life, like a white kid from the ‘burbs
Kent hayatını Livin ‘burbs’ den beyaz bir çocuk gibi
Dreamin at night of screamin at mom, schemin to leave
Annemdeki çığlık atan gece rüyada, ayrılmak için schemin
Run away from home and grow to be as evil as me
Evden kaç ve benim gibi kötülük olmaya başla
I just want you all to notice me and people to see
Sadece hepinizin beni görmesini ve insanların görmesini istiyorum.
that somewhere deep down, there’s a decent human being in me
derinlerde bir yerde, içimde iyi bir insan var
It just can’t be found, so the reason you’ve been seeing this me
Bu bulunamıyor, bu yüzden beni gördüğünüz için
is cause this is me now, the recent dude who’s being this mean
çünkü bu benim şu anki
So when you see me, dressin up like a nerd on TV
Beni gördüğünde, televizyonda inek gibi giyinmek
or heard the CD usin the fag word so freely
ya da CD’yi bu kadar özgürce duymuştum
it’s just me being me, here want me to tone it down?
sadece ben benden oluyorum, burada onu seslendirmemi ister misin?
[LOWER pitch] Suck my fuckin dick, you faggot
[LOWER pitch] Lanet dickimi em, seni fagot
You happy now? Look here
Şimdi mutlu musun? Buraya bak


[Eminem – impersonating Snoop]
[Eminem – Snoop’u taklit ediyor]
I start some trouble everywhere that I go (that I go)
Gittiğim her yerde başım belaya başlarım (gidiyorum)
Ask the bouncers in the club cause they know (cause they know)
Kulüpteki fedakârlara bildikleri için sorun (çünkü onlar biliyorlar)
I start some shit they throw me out the back do’ (the back do’)
Bir şeyler yapmaya başladım, beni arkadan attırıyorlar.
Come back and shoot the club up with a fo’-fo’ (a fo’-fo’)
Geri dön ve kulübü fo’-fo ‘(fo’-fo’) ile vur.


[Chorus 2X]
[Koro 2X]


[Xzibit]
[Xzibit]
2001 and forever
2001 ve sonsuza dek
Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X to the Z, Nate Dogg
Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X, Z, Nate Dogg
C’mon, yeah!!
Hadi, evet!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/bitchpleaseii.html