Eminem - KILLSHOT

You sound like a bitch, bitch
Kaltak gibi konuşuyorsun, kaltak
Shut the fuck up!
Kes sesini!
When your fans become your haters
Hayranlarınız senin hain olduğunda
You done?
Bitirdiniz?
Fuck, your beard’s weird
Kahretsin, sakalın garip
Alright
Peki
You yellin’ at the mic, you weird beard
Mikrofonda bağırıyorsun, tuhaf sakal
We doin’ this once
Bunu bir kez yapıyoruz
You yellin’ at the mic, your beard’s weird
Mikrofonda bağırıyorsun, sakalın garip
Why you yellin’ at the mic? (Illa)
Neden mikrofonda bağırıyorsun? (Illa)


Rihanna just hit me on the text
Rihanna az önce metne bastı
Last night I left hickeys on her neck
Dün gece boynunda hickey’ler bıraktım
Wait, you just dissed me? I’m perplexed
Bekle, az önce beni mi terk ettin? Ben şaşırdım
Insult me in a line, compliment me on the next
Bir satırda bana hakaret et, bir dahaki sefere bana iltifat et
Damn, I’m really sorry you want me to have a heart attack
Kahretsin, kalp krizi geçirmemi istediğin için çok üzgünüm.
Was watchin’ 8 Mile on my NordicTrack
NordicTrack’ımda 8 Mile izliyordum
Realized I forgot to call you back
Gerçekleşen seni geri aramayı unuttum
Here’s that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap
İşte kızın için imza, Starter şapkasıyla yazdım.
Stan, Stan, son, listen, man, Dad isn’t mad
Stan, Stan, evlat, dinle adamım, Babam deli değil
But how you gonna name yourself after a damn gun
Ama kendini silahlı bir silahtan sonra nasıl isimlendireceksin?
And have a man-bun?
Ve bir erkek-çörek var mı?
The giant’s woke, eyes open, undeniable
Devin uyandığı, gözleri açık, inkar edilemez
Supplyin’ smoke, got the fire stoked
Duman atıyor, ateş yakıldı
Say you got me in a scope, but you grazed me
Beni bir kapsamda bulduğunu söyle, ama beni sıyırdın.
I say one call to Interscope and you’re Swayze
Interscope’a bir çağrı yapıyorum ve sen de Swayze’sin
Your reply got the crowd yelling, “Woo!”
Cevabın bağırışlar, “Woo!”
So before you die let’s see who can out-petty who
Öyleyse ölmeden önce kimin kim olabileceğini görelim
With your corny lines (“Slim, you’re old”) -ow, Kelly-ooh
Corny çizgilerinizle (“Slim, yaşlısınız”) – Kelly-ooh
But I’m 45 and I’m still outselling you
Ama ben 45 yaşındayım ve hala dışarıdayım
By 29 I had three albums that had blew
29 tarafından patladı üç albüm vardı
Now let’s talk about somethin’ I don’t really do
Şimdi bir şey hakkında konuşalım gerçekten yapmıyorum
Go in someone’s daughter’s mouth stealin’ food
Birinin kızının ağzında yiyecek çalmaya git.
But you’re a fuckin’ mole hill
Ama sen bir lanet tepesin
Now I’ma make a mountain out of you, woo!
Şimdi bir dağ çıkardın, woo!
Ho, chill, actin’ like you put the chrome barrel to my bone marrow
Ho, sakin ol, krom varilini kemik iliğime koymuş gibi davranıyorsun
Gunner? Bitch, you ain’t a bow and arrow
Topçu? Orospu, ok ve yay değilsin
Say you’ll run up on me like a phone bill, sprayin’ lead (brrt)
Bir telefon faturası gibi üstümde kalacağını söyle, kurşun (kurşun)
Playin’ dead, that’s the only time you hold still (hold up)
Öldüğünüzde, beklemediğiniz tek zaman budur (bekle)
Are you eating cereal or oatmeal?
Tahıl mı yoksa yulaf ezmeli mi yiyorsunuz?
What the fuck’s in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?
Kasede ne var, süt? Buğday veya Cheerios?
‘Cause I’m takin’ a shit in ’em, Kelly, I need reading material
Çünkü bende bir bok alıyorum Kelly, okuma materyaline ihtiyacım var.
… Dictionary…
… Sözlük …
Yo, Slim, your last four albums sucked
Yo, Slim, son dört albümün sucked
Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago
Kurtarma’ya geri dön, ateş et, üç albümden önceydi.
What do you know? Oops
Ne biliyorsun? Hata
Know your facts before you come at me, lil’ goof
Bana gelmeden önce gerçeklerini biliyorum, lil ‘goof
Luxury, oh, you broke, bitch? Yeah, I had enough money in ’02
Lüks, sen kırdın, kaltak? Evet, ’02’de yeterince param vardı.
To burn it in front of you, ho
Onu önünde yakmak için
Younger me? No, you’re the wack me, it’s funny but so true
Genç mi Hayır, sen benim için tuhafsın, çok komik ama çok doğru
I’d rather be 80-year-old me than 20-year-old you
20 yaşından daha 80 yaşında olmanı tercih ederim.
‘Til I’m hitting old age
‘Til yaşlı yaşıyorum
Still can fill a whole page with a ten-year-old’s rage
Yine de bütün bir sayfayı on yaşında bir öfke ile doldurabilir
Got more fans than you in your own city, lil’ kiddy, go play
Kendi şehrinden daha çok hayranın var, lil ‘kiddy, git oyna
Feel like I’m babysitting Lil Tay
Bakın, ben, Lil Tay’lıymışım gibi hissediyorum.
Got the Diddy okay so you spent your whole day
Diddy tamam, böylece bütün gününü geçirdin
Shootin’ a video just to fuckin’ dig your own grave
Kendi mezarını kazmak için video çekiyorum.
Got you at your own wake, I’m the billy goat
Kendi uyandığında, ben billy keçi
You ain’t never made a list next to no Biggie, no Jay
Hiç Biggie’nin yanında bir liste yapmadın, Jay yok
Next to Taylor Swift and that Iggy ho, you about to really blow
Taylor Swift’in yanında ve o Iggy hon, gerçekten patlayacaksın.
Kelly, they’ll be putting your name
Kelly, ismini koyuyorlar
Next to Ja, next to Benzino-die, motherfucker!
Ja’nın yanında, Benzino-kalıbının yanında, orospu çocuğu!
Like the last motherfucker sayin’ Hailie in vain
Son orospu çocuğu, boşuna Hailie demiş gibi
Alien brain, you Satanist (yeah)
Uzaylı beyin, sen Satanist (evet)
My biggest flops are your greatest hits
En büyük flop’larım senin en büyük vuruşun.
The game’s mine again and ain’t nothin’ changed but the locks
Oyun yine benim ve hiçbirşey değişmedi ama kilitler
So before I slay this bitch I, mwah, give Jade a kiss
Ben bu orospuyu öldürmeden önce, mwah, Jade’e bir öpücük ver
Gotta wake up Labor Day to this (the fuck?)
İşçi Bayramı’nı uyandırmalısın (lanet olsun?)
Bein’ rich-shamed by some prick usin’ my name for clickbait
Zalimce tarafından çok etkilenen bazı prick, benim için clickbait ismim
In a state of bliss ’cause I said his goddamn name
Mutlak bir halde, çünkü onun kahrolası adını söyledim
Now I gotta cock back, aim
Şimdi geri dönmem gerek, amaç
Yeah, bitch, pop Champagne to this! (pop)
Evet, kaltak, buna şampanya dök! (pop)
It’s your moment
Senin anın
This is it, as big as you’re gonna get, so enjoy it
Bu, alacağın kadar büyük, zevk al
Had to give you a career to destroy it
Onu yok etmek için bir kariyer vermeliydim.
Lethal injection
Ölümcül enjeksiyon
Go to sleep six feet deep, I’ll give you a B for the effort
Altı metre derinlikte uyu, çaba için sana bir B vereyim
But if I was three foot 11
Ama ben üç ayağı 11 olsaydım
You’d look up to me, and for the record
Bana bakarsanız ve kayıt için
You would suck a dick to fuckin’ be me for a second
Bir saniye için benimle sevişmek için bir penis emersin
Lick a ballsack to get on my channel
Kanalımı açmak için bir top çuvalı yala
Give your life to be as solidified
Hayatının katılaşmasını sağla.
This mothafuckin’ shit is like Rambo when he’s out of bullets
Bu şey, mermi bittiğinde Rambo’ya benziyor
So what good is a fuckin’ machine gun when it’s out of ammo?
Peki, cephane bittiğinde lanet olası bir makineli tüfek ne kadar iyi?
Had enough of this tatted-up mumble rapper
Bu tatted up mumble rapçi yeterli vardı
How the fuck can him and I battle?
Onunla nasıl savaşabiliriz?
He’ll have to fuck Kim in my flannel
Kimimi benim pazenimde becerecek
I’ll give him my sandals
Ona sandaletlerimi vereceğim
‘Cause he knows long as I’m Shady, he’s gon’ have to live in my shadow
Çünkü ben Shady olduğum sürece biliyor, o benim gölgemde yaşamak zorunda.
Exhausting, letting off on my offspring
Egzersizi, yavrularımın üzerine izin vermek
Like a gun barrel, bitch, get off me!
Silah namlusu gibi orospu, defol git!
You dance around it like a sombrero, we can all see
Bir fötr şapka gibi dans ediyorsun, hepimiz görebiliriz
You’re fuckin’ salty
Sen salaksın lanet olası
‘Cause Young Gerald’s balls-deep inside of Halsey
Çünkü genç Gerald’ın Halsey’nin derinliklerinde topları
Your red sweater, your black leather
Kırmızı süveterin, siyah deri
You dress better, I rap better
Daha iyi giyinirsin, daha iyi olurum
That a death threat or a love letter?
Bu ölüm tehdidi mi yoksa aşk mektubu mu?
Little white toothpick
Küçük beyaz kürdan
Thinks it’s over a pic, I just don’t like you, prick
Bir fotoğrafın üzerinde olduğunu düşünüyor, sadece senden hoşlanmıyorum.
Thanks for dissing me
Beni sevdiğin için teşekkürler
Now I had an excuse on the mic to write “Not Alike”
Şimdi “Not Alike” yazabilmek için mikrofonda bir bahane vardı
But really, I don’t care who’s in the right
Ama gerçekten, kimin sağda olduğu umrumda değil
But you’re losin’ the fight you picked
Ama sen seçtiğin dövüşü kaybettin
Who else want it, Kells?
Başka kim ister ki, Kells?
Attempt fails, Budden, L’s
Deneme başarısız, Budden, L’s
Fuckin’ nails in these coffins as soft as Cottonelle
Bu tabutlarda Cottonelle kadar yumuşak bir çiviler var.
Killshot, I will not fail, I’m with the Doc still
Killshot, başarısız olmayacağım, hala Doktor’la birlikteyim
But this idiot’s boss pops pills and tells him he’s got skills
Ama bu salak patronu hapları atıyor ve ona yetenekleri olduğunu söylüyor.
But, Kells, the day you put out a hit’s the day Diddy admits
Ama, Kells, Diddy’nin kabul ettiği gün bir gün çıkardı.
That he put the hit out that got Pac killed, ah!
Pac’i öldüren vuruşu koydu, ah!
I’m sick of you bein’ whack
Ben senin bıkkınlığından bıktım
And still usin’ that mothafuckin’ Auto-Tune
Ve hala biz de bu Auto-Tune’da.
So let’s talk about it (let’s talk about it)
Öyleyse konuşalım (bunun hakkında konuşalım)
I’m sick of your mumble rap mouth
Senin mumble rap ağzından bıktım
Need to get the cock up out it
Dışarı horoz almak gerekiyor
Before we can even talk about it (talk about it)
Bunu konuşmadan önce (bunun hakkında konuşalım)
I’m sick of your blonde hair and earrings
Ben senin sarı saçlarından ve küpelerinden bıktım
Just ’cause you look in the mirror and think
Sadece çünkü aynaya bak ve düşün
That you’re Marshall Mathers (Marshall Mathers)
Sen Marshall Mathers’sın (Marshall Mathers)
Don’t mean you are, and you’re not about it
Olduğun anlamına gelmiyor, sen de bunun hakkında değilsin.
So just leave my dick in your mouth and keep my daughter out it
Bu yüzden aletimi ağzına bırak ve kızımı dışarıda tut


You fuckin’… oh
Sen lanet olasıca … oh
And I’m just playin’, Diddy
Ve ben sadece oynuyorum, Diddy
You know I love you
Seni sevdiğimi biliyorsun

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/killshot.html