Eminem - Invasionist

I’ve got a riddle, what’s little and talks big
Bir bilmecem var, ne küçük ve büyük konuşur
With midget arms and creamy white filling in the middle
Cüce kolları ve ortada kremsi beyaz dolgu ile
That’ll do anything to throw dirt on my name
Bu, ismime kir atmak için herşeyi yapar
If it means walking the whole Mediterranean
Bütün Akdeniz’i yürümek demekse
Is he an Albanian, Armenian, Iranian, Tazmanian
O bir Arnavut, Ermeni, İranlı, Tazmanyalı mı?
No it’s Dave, Raymond and oh, Osorio
Hayır, Dave, Raymond ve oh, Osorio.
So sorry whoa, but that was a long time ago
Çok üzgünüm whoa, ama bu çok uzun zaman önceydi.
When I was just Joe Shmo, rapping in Joe Blow’s basement
Joe Blow’un bodrum katındaki Joe Shmo’dayken
I apologized fo’ it before, so
Bundan önce özür diledim, bu yüzden
Either accept it or you don’t
Ya kabul et yoksa
And let’s move on, if I ain’t shown that I’ve grown
Ve büyüdüğümü göstermezsem, devam edelim
Then get the bone, keep licking these nuts
O zaman kemiği al, bu fındıkları yalamaya devam et.
You industry mutts, keep walking around sniffing each other’s butts
Endüstrinin mutsuzları, birbirlerinin izmaritlerini koklayarak dolaşmaya devam et
Or should I say asses?
Yoksa kıç mı demeliyim?
What would be the more politically correct term to use for the masses?
Kitleler için daha politik olarak doğru olan terim ne olurdu?
The question I ask is..
Benim sorduğum soru ..
How can I explain this?
Bunu nasıl açıklayabilirim?
How can I swing this, in English language?
Bunu nasıl İngiliz dilinde yapabilirim?
If I switch to slang and turn mayn to mayn
Argoya geçip mayn’a dönüşü açarsam
Do I do it in vain, or simply to entertain?
Bunu boşuna mı yaparım yoksa sadece eğlendirmek mi?
Am I being real or am I being fake
Ben gerçek miyim yoksa ben sahte miyim?
Am I just a fraud or am I truly genuine
Ben sadece bir sahtekâr mıyım yoksa gerçekten hakiki miyim?
Or am I caught up in this hot water
Yoksa bu sıcak suda yakalandım mı
Woady on my daughter I told you I love this culture
Kızımın üzerine Woady sana bu kültürü sevdiğimi söyledim
Don’t let em insult ya, I’ma tell you one more ‘gain
Onlara hakaret etmeme izin ver, sana bir tane daha kazanacağım
This is the environment that I was brought up ‘in
Bu benim yetiştirdiğim ortam.
But every now and ‘then, I use my ‘pen
Ama her şimdi ve sonra ‘kalemimi kullanıyorum’
To get rid of some frustration, or should I say shon
Bazı hayal kırıklıklarından kurtulmak için, ya da
Is it just another one of my subliminal ways of racism?
Irkçılığın subliminal yollarından biri mi?
Your face is numb, you’re stunned you look as cold
Yüzün uyuşmuş, sersemmiş gibi görünüyorsun
Like that of a man who’s 70 some years old
70 yaşında olan bir adamınki gibi
And it only gets colder, which is why I understand
Ve sadece daha soğuk oluyor, bu yüzden anladım
I can’t be mad at a forty four year old fan
Kırk dört yaşındaki bir hayranıma kızamam
With a chip on his shoulder
Omzunda bir çip ile
Who only owns half of a magazine, and the only way to have it seen
Sadece bir derginin yarısına sahip olan ve bunu görmenin tek yolu
Is to put me on the front of it again
Beni tekrar önüne koymak mı
Only thing that makes him grin, is to see me frown
Onu sırıtlayan tek şey, beni kaşlarını görmek
Papa can’t stand me, papa needs to take his medication and sit the *** down
Babam bana dayanamaz, papa ilaçlarını almalı ve
In his new chair that goes round and round
Yuvarlak ve yuvarlak olan yeni sandalyesinde
That he bought from new money in his bank account
Banka hesabında yeni para aldığını
That I get him every issue when the thang comes out
Thang çıkınca ona her şeyi anladım
Sit back and let his puffy clown hair come out
Arkanıza yaslanın ve kabarık palyaço saçı dışarı çıksın
And let his black side arm wrestle his white side
Ve onun siyah yan kolunun beyaz tarafını güldürmesine izin ver
Yell apartheid loud enough that he might slide
Kaybolabileceği kadar gürültüsünden uzak durun
He might find someone dumb enough who might ride
Kimi gezebilecek kadar aptal birini bulabilir.
But ain’t nobody over here buying two white guys
Ama burada iki beyaz adam satın alan kimse yok
Disguised as pro-black there’s no slack for a Hartford college grad
Siyah yanlısı olarak gizlenmiş bir Hartford kolej mezunu için gevşeklik yok
In a fitted hat and a hunch back, standing by the clearance coat rack
Takılmış bir şapka ve arkada bir kıstırma, boşluk kat rafı tarafından ayakta
In some old slacks and some RSO throwbacks, yeah
Bazı eski pantolonlarda ve bazı RSO geri dönüşlerinde, evet

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/invasionist.html