Eminem - Evil Deeds

Lord, please forgive me for what I do
Tanrım, lütfen yaptığım şey için beni affet
For I know not what I’ve done
Çünkü ne yaptığımı bilmiyorum


[Chorus:]
[Koro:]
Father, please forgive me for I know not what I do
Baba, lütfen ne yaptığımı bilmediğim için beni affet.
I just never had the chance to ever meet you
Seninle hiç tanışma fırsatım olmadı.
Therefore I did not know that I would grow to be
Bu yüzden ben büyümek için yetişeceğini bilmiyordum
My mother’s evil seed and do these evil deeds
Annemin kötülük tohumu ve bu kötü işleri yap


[Verse 1:]
[Ayet 1:]
Momma had a baby and it’s head popped off (head popped off
Annem bir bebeği vardı ve kafası patladı (kafa attı
Head popped off, head popped off, head popped off, head popped off)
Kafa attı, kafa attı, kafa attı, kafa attı
My momma don’t want me the next thing I know I’m gettin’ dropped off
Annem, bildiğim bir sonraki şeyi istemiyor.
(gettin’ dropped off, gettin’ dropped off, gettin’ dropped off, gettin’ dropped off)
(düştü, düştü, düştü, düştü)
Ring ring ring on the door bell and the next door neighbors on their front porch
Kapıdaki zil çalma halkası ve ön sundurmalarında yandaki komşular
(their front porch, their front porch, their front porch, their front porch)
(ön sundurma, ön sundurma, ön sundurma, ön sundurma)
But they didn’t want me neither so they left me on someone else’s lawn
Ama beni istemiyorlardı, beni başka birinin çimlerinde bıraktılar
(else’s lawn, else’s lawn, else’s lawn) ’til somebody finally took me in
(başkasının çimleri, başkaları çimler, başkaları çimler)
My Great Aunt and Uncle, Edna ‘n Charles (Edna ‘n Charles
Büyük Teyzem ve Amcam, Edna ‘n Charles (Edna’ n Charles
Edna ‘n Charles, Edna ‘n Charles, Edna ‘n Charles)
Edna ‘n Charles, Edna’ n Charles, Edna ‘n Charles)
They were the ones who were left in charge
Sorumlu bırakılanlar onlardı
My elementary they ganged up on me and sang this song
İlkokullarımda benimle konuştular ve şarkı söylediler.
(sang this song, sang this song, sang this song, sang this song)
(Bu şarkıyı söyledim, bu şarkıyı söyledim, bu şarkıyı söyledim, bu şarkıyı söyledim)
It went a little something like
Küçük bir şey gibi gitti
Mary had a little lamb, little lamb, little lamb
Mary biraz kuzu, küçük kuzu, küçük kuzu vardı.
Debbie had a Satan spawn, Satan spawn
Debbie’nin bir Şeytan yumurtası vardı, Şeytan yumurtladı
Momma why do they keep saying this I just don’t understand, understand
Momma neden bunu anlamaya çalışmıyorlar, anlamıyorum
And by the way, where’s my daaaaaaaaaaad?
Ve bu arada, benim daaaaaaaaaaad’ım nerede?


[Chorus:]
[Koro:]


[Verse 2:]
[Verse 2:]
Predominantly, predominantly, everything’s always predominantly
Ağırlıklı olarak, ağırlıklı olarak, her şey her zaman ağırlıklı olarak
Predominantly white, predominantly black, but what about me
Ağırlıklı olarak beyaz, ağırlıklı olarak siyah, ama benim hakkımda ne
Where does that leave me? Well I guess that I’m between predominantly
Nerede benden ayrılacaksın? Sanırım ağırlıklı olarak ben arasındayım
Both of ’em, I think if I hear that fuckin’ word again I’mma scream
İkisi de, bence o lanet kelimeyi tekrar duyarsam, Ima çığlık atıyor
While I’m projectile vomiting, what do I look like, a comedian to you?
Ben mermi kusarken, neye benziyorum, sana komedyen mi?
Do you think that I’m kidding? What do I look like some kind of idi-
Şaka yaptığımı mı düşünüyorsun? Bir çeşit gibi görünüyorum-
Wait a minute, shit, don’t answer that – why am I so misunderstood?
Bir dakika bekle, buna cevap verme, neden yanlış anladım?
Why do I go through so much bullshit, it’s such bullshit, it’s tush mull bisch
Neden bu kadar saçmalıktan geçiyorum, bu saçmalık, tush mull bisch
Woe is me, there goes poor Marshall again whinin about his millions
Vay benim, Milyonlarca tekrar olan zavallı Marshall var.
And his mansion and his sorrow he’s always drownin’ in
Ve onun malikanesi ve üzüntüsü her zaman içinde boğuluyor.
From the dad he never had, and how his childhood was so bad
Hiç sahip olmadığı babasından ve çocukluğunun bu kadar kötü olmasından
And how his mom was a dope addict, and his ex-wife how they go at it
Annesi nasıl bir uyuşturucu bağımlısıydı ve eski karısı nasıl gidiyor?
Man I’d hate to have it, as bad as that Mr. Mathers, claims he had it
Ona sahip olmaktan nefret ediyorum ki, Bay Mathers kadar kötüyse, iddia ettiği gibi.
I can’t imagine it, that little rich poor white bastard
Hayal bile edemiyorum, o küçük zavallı fakir beyaz piç
Needs to take some of that cash out the bank and take a bath in it
Bu parayı bankaya götürüp banyo yapması gerekiyor
Man if I only had half of it
Adamım sadece yarısının olsaydı
Shit, if you only knew the half of it
Kahretsin, sadece yarısını biliyorsan


[Chorus:]
[Koro:]


[Verse 3:]
[Ayet 3:]
Evil deeds, while I plant these evil seeds
Kötü şeyleri, bu şeytani tohumları eklerken
Please release me from these demons
Lütfen beni bu iblislerden kurtarın
I never had any of this shit planned, mom, please believe
Bu boktan planlanmış hiçbir şeyim olmadı anne, lütfen inan
I don’t wanna be Satan’s spawn, never got the chance to say I’m sorry
Şeytan’ın yumurtası olmak istemiyorum, üzgün olduğumu söyleme şansım olmadı.
Now look at all the pain I caused
Şimdi sebep olduğum acıya bak.
Dear Santa Claus, why you not comin’ this year again?
Sevgili Noel Baba, neden bu sene tekrar gelmiyorsunuz?
What did I do that was so bad to deserve this?
Ne yaptım ki bunu hak etmek o kadar kötüydü?
Everything could have been so perfect
Her şey çok mükemmel olabilirdi
But life ain’t a fairytale, I’m about to be hoisted up in the air
Ama hayat bir masal değil, havaya kaldırılmak üzereyim
Forty feet below me, there’s people everywhere
Altımdaki kırk ayak, heryerde insanlar var.
I don’t even know why they feel like they know me cause I’m in this ferris wheel
Bilmediklerini neden hissettiklerini bile bilmiyorum çünkü bu dönme dolapta olduğum için
And all I wanna do is go to the mall and take Hailie on the carousel
Ve tek istediğim alışveriş merkezine gitmek ve atlı karıncaya Hailie’yi almak.
Without this crowd everywhere I go, but life is like a merry-go-round
Bu kalabalığın olmadığı her yerdeyim, ama hayat bir atlı karıncaya benziyor
Here we go now, doe-se-doe now, curtains up, the show must go
İşte şimdi gidiyoruz, şimdi doe-se-doe, perdeler, gösteri gitmeli
Now ring around the rosie, the show’s over, you can all go home now
Şimdi Rosie’yi çal, şov bitti, şimdi eve gidebilirsin.
But the curtain just don’t close for me, this ain’t how fame is supposed to be
Ama perde sadece benim için kapanmıyor, bu şöhretin nasıl olması gerektiği değil.
Where’s the switch I could just turn off and on, this ain’t what I chose to be
Açıp kapatabildiğim anahtar nerede, seçtiğim şey bu değildi.
So please God, give me the strength to have what it takes to carry on
Tanrı lütfen, devam etmesi gerekenlere sahip olmak için bana güç verin.
’til I pass 50 back the baton, the camera’s on, my soul is gone
50’ye batonu geçtim, kamera açık, ruhum gitti


[Chorus x2]
[Koro x2]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/evildeeds.html