Eminem - Doe Ray Me

Good mornin
Günaydın
Haha, wake your mother fuckin asses up
Haha, anneni uyandır.
Yo what is the what?
Ne nedir?
Well come on then, you know what time it is
Peki o zaman, saat kaç biliyorsun
Stop sleepin on my roof bitch
Benim çatı orosunda uyuyakalmayı bırak


For whatever it’s worth it’s worth me havin my arse whipped
Her ne olursa olsun, kıçımı kırbaçlamaya değdi.
Cause I’ma have the last lift that ever gets arse squished
Çünkü ben her zaman kıçını kıstırıyor son asansöre sahip olacağım
I just can’t get past these little pissants
Bu küçük pissanları geçemiyorum.
That wanna be rauny bad asses so bad
Bu kötü kötü olmak istiyor o kadar kötü
And they so mad they can’t stand it
Ve çok kızgınlar, buna dayanamazlar
Cause we can and they can’t spit (Haawk)
Çünkü yapabiliriz ve tüküremezler (Haawk)
And they can’t handle it like a man
Ve bir erkek gibi idare edemezler
And that’s when it just happens
Ve işte bu sadece oluyor
And I snap and it’s a wrap, and it’s a scrap an then it isn’t rap is it?
Çırpıyorum ve bu bir sargı, ve o bir hurda, o zaman rap değil mi?
Hip-Hop isn’t a sport anymore when you got to go and resort back into that shit
Hip-Hop artık bir spor değil artık o boktan geri döndüğünde
Maybe I’m old fashioned but my pashion
Belki eski moda ama benim modam
Is to smash anyone rappin without havin a slappin
Bir slappin olmadan rappin kimseyi ezmek mi
Believe me I’d much rather pick up a pencil than a pistol when I’m pissed now
İnanıyorum ki, şimdi kızgın olduğumda, bir tabancadan daha çok kalem almayı tercih ederim.
But it all depends on just how far it get’s took on the mic
Ama hepsi, mikrofonun ne kadar uzağa sürdüğüne bağlı.
Cause I’m tellin you right now your not gonna like it
Çünkü şimdi sana söyleyeceğim hoşuna gitmeyecek
Cause if I get pushed over the edge then I’m pullin you with me
Çünkü ben kenara itilirsem, seni benimle çekerim
You poke a stick at a pitbull you get bit B
Sen bir boktan bir sopayı soktun.
These words stick to you like crazy glue
Bu kelimeler çılgın yapıştırıcı gibi size yapışıyor
When you diss me cause they just bounce off me like bullets do fifty!
Beni sustuğunda, mermiler elli gibi benden fırlıyorlar!
I’m the beatiful-est thing and your gonna miss me when I’m gone
Ben en güzel şeyim ve ben gittiğimde beni özleyeceksin
Like Kieth Murry when he threw a stool and hit a girl acci-dently (argghhh!!)
Kieth Murry gibi bir tabure attı ve acci -ly bir kıza çarptı (argghhh !!)
I do this for Swifty, Kon and Kuniva, Bizzy & Proof are you with me?
Bunu Swifty, Kon ve Kuniva için yapıyorum, Bizzy ve Proof benimle misin?


[Chorus: Eminem]
[Koro: Eminem]
Come on an everybody come on an
Hadi herkes gelsin
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Ayakkabını tekmele anne sikikleri bir
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Çünkü şafak vaktine kadar anlıyoruz.
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Kıçını uyan anne sikikleri yawnin çıkın
Cause we ain’t leavin till 6 in tha mornin
Çünkü biz sabah 6’ya kadar ayrılmayacağız.
So up an sing along with the words to the song an
Yani şarkı sözleri ile birlikte bir şarkı kadar bir
If you don’t know the words an you can’t sing along an
Eğer kelimeleri bilmiyorsan, bir şarkı söyleyemezsin.
Fake like you know em mother fuckers an join in
Bildiğiniz gibi sahte anneler bir araya geliyor
Everybody come on an
Herkes bir haydi


[Swifty]
[Swifty]
?? the media pitted me of a beef starter
?? medya bana bir sığır marşını attı
In a party with heat it’s hard to keep me without one
Isı ile bir partide beni bir arada tutmak zor
Fuck slugs I’m walkin gloves with a shotgun
Sümüklü böcekler bir av tüfeği ile walkin eldivenleri
Constantly popin slugs they hot son, better not run
Sürekli popin sümüklü böcekleri sıcak oğulları, daha iyi koşmazlar
The bosses of all bosses a haluocaust to whoever ain’t concious
Tüm patronların patronları, kimseye bilinçli olmayanlar için
In a house full of dog shit,
Köpek boku dolu bir evde,
I’ma gothic death project, you stop breathin
Gotik ölüm projesi olacağım, nefes almayı bıraktın
You die quicker than mach speed without bleedin
Bleedin olmadan mach hızından daha hızlı ölürsünüz
It ain’t about what you readin
Ne okuduğun hakkında değil.
When you meet me better speak like a season’s greetins
Benimle tanıştığın zaman bir mevsim selamı gibi konuşsan daha iyi olur
Either that or we’ll be beefin free when
Ya o ya da ne zaman özgür olacağız
You ******* need a ‘E’ just to speak shit!
Sen sadece konuşmak için bir “E” ye ihtiyacın var!
Your leader is a botique bitch
Lideriniz bir botique orospu
Keep the heater where you can reach quick
Isıtıcının hızlıca ulaşabileceği yerde kalmasını sağlayın
I snipe you with it and we won’t even keep it a secret
Sizi buralara sımsıkıyorum ve bir sır olarak kalmayacağız bile.
****** I did it from a mind of a mental patient
****** Bir akıl hastasının aklından yaptım
When glocks wave you can save that conversation for satan
Glocks dalgalandığında, şeytan için o sohbeti kurtarabilirsin
You brave?
Cesur musun?


[Chorus: Eminem]
[Koro: Eminem]
Come on an everybody come on an
Hadi herkes gelsin
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Ayakkabını tekmele anne sikikleri bir
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Çünkü şafak vaktine kadar anlıyoruz.
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Kıçını uyan anne sikikleri yawnin çıkın
Cause we ain’t leavin till 6 in tha mornin
Çünkü biz sabah 6’ya kadar ayrılmayacağız.
So up an sing along with the words to the song an
Yani şarkı sözleri ile birlikte bir şarkı kadar bir
If you don’t know the words an you can’t sing along an
Eğer kelimeleri bilmiyorsan, bir şarkı söyleyemezsin.
Fake like you know em mother fuckers an join in
Bildiğiniz gibi sahte anneler bir araya geliyor
Everybody come on an
Herkes bir haydi


[Kuniva]
[Kuniva]
Yo yo I heard you niggas don’t like us
Seni niggazın bizi sevmediğini duydum
But so what this beef is like
Ama bu sığır nasıl bir şey
‘What tha fuck did he say in his rap Em?’
‘Onun rap Em’de ne demişti?’
I can see that he’s just a punk
Sadece bir serseri olduğunu görebiliyorum.
I mean these niggas squeeze on me
Demek istediğim bu zenciler beni sıkıyor
Please I’m seeing guts
Lütfen guts görüyorum
I don’t need no enemies, as my family a couple trucks
Ailem çift kamyon gibi düşmana ihtiyacım yok
Am I empty seein them ?? I emtpy out them ?? to fight you
Onları görmek boş muyum? Ben onları emtpy? seninle dövüşmek
In front of every reporter that I don’t like
Sevmediğim her muhabirin önünde
No need for metaphores I get yours across when I write
Yazarken metaforlara ihtiyacım yok
So emotions enough to say “fuck you bitch, and I don’t like you, WHAT!”
Yani “seni sikikleri siktir et, ve senden hoşlanmıyorum, NE!”
I might as well give this up like heavy sales
Bunu ağır satışlar gibi verebilirim.
And just fuck an leave D12 and this blunt
Ve sadece bırak bir bırak D12 ve bu künt
We can’t self destruct
Kendi kendini yok edemeyiz
I’ve never felt it this much
Ben hiç bu kadar çok hissetmedim
Come on fellas, get up
Hadi millet, kalk ayağa
We got to fight like Bugs last night of his life
Hayatının son gecesi gibi böceklerle savaşmalıyız.


[Kon Artis]
[Sanatçının]
I walk with a limp, pistol hangin off’a tha hip
Bir uzuv, tabanca hangin off’a tha kalça ile yürüyorum
I’m awkward and quick enough an sick when sparkin a fith
Garip bir kıvılcım olduğunda hasta ve yeterince hızlıyım
Your carcus is split even the beef is partially thick
Sığır eti kısmen kalınlaşmış olsa bile
We can’t take you serious, you a comedy skit
Seni ciddiye alamayız, sen komedi serseri
You probaly wish that you could be out shootin them G’s
Probaly, onları, G’nin üzerine ateş etmenizi diliyor.
But the only thing you shoot is the breeze
Ama vurduğun tek şey esinti.
I can’t believe you speaking on movin key’s
Movin anahtarında konuştuğuna inanamıyorum.
But every time we hear you kick it
Ama her duyduğumuzda tekmele
The only thing you sellin is wolf tickets
Sattığın tek şey kurt biletleri.
I look wicked cause niggas will test your nut sack
Kötü görünüyorum çünkü niggas ceviz çuvalını test edecek
So when they bust you better bust back
Yani seni bastıklarında geri dönün
And get your guts clapped outa your stomach
Ve bağırsaklarını midene sokar
And when they want it (yeah)
Ve istedikleri zaman (evet)
I bring a hundred niggas from runave
Runave’dan yüz zenci getirdim
So get your gun and if you comin
Silahını al ve eğer gelirsen


[Chorus: Eminem]
[Koro: Eminem]
Come on an everybody come on an
Hadi herkes gelsin
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Ayakkabını tekmele anne sikikleri bir
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Çünkü şafak vaktine kadar anlıyoruz.
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Kıçını uyan anne sikikleri yawnin çıkın
Cause we ain’t leavin till 6 in tha mornin
Çünkü biz sabah 6’ya kadar ayrılmayacağız.
So up an sing along with the words to the song an
Yani şarkı sözleri ile birlikte bir şarkı kadar bir
If you don’t know the words an you can’t sing along an
Eğer kelimeleri bilmiyorsan, bir şarkı söyleyemezsin.
Fake like you know em mother fuckers an join in
Bildiğiniz gibi sahte anneler bir araya geliyor
Everybody come on an
Herkes bir haydi

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/comeonin.html