Eminem - Brainless

Eminem Has a full line of chainsaws
Eminem tam bir zincir testeresi var
Eminem… Eminem… Eminem… Eminem… Eminem… Eminem…
Eminem … Eminem … Eminem … Eminem … Eminem … Eminem …
Marshall Mathers, Eminem, the rapper… Eminem
Marshall Mathers, Eminem, rapçi … Eminem
Who can say for sure?
Kim emin söyleyebilir ki?
Perhaps a frontal lobotomy would be the answer
Belki de frontal bir lobotominin cevabı olurdu
If science could operate on this distorted brain and put it to good use
Bilim bu çarpık beynin üzerinde çalışıp iyi bir kullanıma sokabilirse
Society would reap a great benefit
Toplum büyük bir fayda sağlayacak


I walk around like a space cadet, place your bets
Bir uzay aracı gibi dolaşırım, bahislerinizi yerleştirin
Who’s likely to become a serial killer, case of Tourettes
Kimin seri katil olması muhtemel, Tourettes davası
Fuck fuck fuck can’t take the stress
Siktir et sikme gerginliği alamıyorum
I make a mess, as the day progresses, angry and take it out on the neighbors hedges
Gün geçtikçe sinirlenirim, öfkelenir ve komşuları çitlerden çıkarır
Like this is how I’ll cut your face up, bitches with these hedge trimmin’ scissors with razor edges
Yüzünüzü nasıl keseceğimi, bu hedge trimmin ‘makaslarını tıraş bıçağı kenarlarıyla nasıl yapacağım
Imagination’s dangerous it’s
Hayal gücü tehlikeli.
The only way to escape this mess and make the best of this situation, I guess
Bu karmaşadan kurtulmanın ve bu durumun en iyisini yapmanın tek yolu sanırım
‘Cause I feel like a little bitch, this predicament’s
Çünkü ben küçük bir kaltak gibi hissediyorum, bu durumun
Despicable I’m sick of just getting pushed it’s ridiculous
Despicable Ben sadece itti almaktan bıktım saçma
I look like a freakin’ wuss, a pussy this kid just took
Çirkin bir kedi gibi görünüyorum, bu çocuk daha yeni çektiği bir kedi
My stick of licorice and threw my sticker books in a picker bush
Meyan köftelerim ve çıkartma defterlerimi bir hasır çalıya attı
I wanna kick his tush, but I was six and shook
Onun acele tekme atmak istiyorum, ama ben altı ve salladı
This fucker was twelve and was six foot with a vicious hook
Bu herif on iki yaşındaydı ve bir kısır kancayla altı ayaktaydı.
He hit me I fell, I got back up all I did was book, now there’s using your head
Düştü bana düştüm, bütün yaptığım kitabım geri geldi, şimdi kafanı kullanıyorum
Mama always said…
Annem her zaman dedi ki …


If you had a brain you’d be dangerous, a brain you’d be dangerous
Eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, tehlikeli bir beyin olursun
I’mma prove you wrong
Seni yanlış kanıtladım
Mama, I’mma grow one day to be famous and I’mma be a pain in the anus
Anne, ben bir gün ünlü olmak için büyüdüm ve benma anusta bir acı olur.
I’mma be the bomb
Ben bomba olacağım
I’mma use my head as a weapon, find a way to escape this insaneness
Kafamı silah olarak kullanıyorum, bu çılgınlıktan kurtulmanın bir yolunu buldum.
Mama always said, “Son, if you had a brain you’d be dangerous, guess it pays to be brainless.”
Annem her zaman dedi ki, “Oğlum, eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, beynin akılsız olduğunu tahmin eder.”


Fast forward some years later a teenager, this is fun, sweet
Birkaç yıl sonra bir ileri hızlı, bu eğlenceli, tatlı
I just got jumped twice in one week, it’s complete
Sadece bir haftada iki kez atladım, tamamlandı
It’s usually once a month, this is some feat
Genellikle ayda bir kez, bu bir kaç başarı.
I’ve accomplished they stomped me into the mud, gee for what reason? You stumped me
Beni çamurun içine soktular, ne sebeple güle çektiler? Sen beni mahvettin
But how do you get the shit beat outta you, beat down and be upbeat, when you don’t have nothing?
Ama hiçbir şeyiniz olmadığında boktan dövüşün nasıl yendiğini, vurulduğunu ve iyimser olmasını nasıl sağlayabilirsiniz?
No valid shot at life, chance to make it or succeed
Yaşamda geçerli atış yok, bunu yapma veya başarılı olma şansı yok
‘Cause you’re doomed from the start, it’s like you grew up on Jump Street from jump street
Çünkü başlangıçtan mahkum oldun, sanki atlama sokağından Jump Street’te büyüdün gibi.
But if I could just get my head out my ass
Ama kafamı kıçımdan çıkarırsam
I could accomplish any task
Herhangi bir görevi başarabilirim
Practicin’ trash talkin’
‘Çöp konuşması’ uygulaması
In a trance locked in my room, yeah but I got some plans, mama
Odamda kilitli bir trans içinde evet, ama bazı planlarım var, anne.
These damn rhymes are fallin’ outta my pants pocket, I can’t stop it
Bu lanet tekerlemeler pantolonumun cebinden düşüyor, onu durduramıyorum
And I’m startin’ to blend in more
Ve daha fazla karıştırmaya başlıyorum.
In school this shit helps for sure, I’m gettin’ more self-assured than I’ve ever been before
Okulda bu bok işe yarıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kendinden eminim.
Plus no one picks on me anymore, I done put a stop to that, threw my first punch- end of story
Ayrıca artık kimse beni seçmiyor, ona bir son verdim, ilk vuruşumun sonunu attım
Still in my skull’s a vacant empty void been usin’ it more as a bin for storage
Hala kafamda boş bir boş boşluk, daha çok depolamak için bir depo olarak kullanılıyordu
Take some inventory
Bazı envanter al
In this gourde there’s a Ford engine, door hinge, syringe, an orange an extension cord and a ninja sword
Bu gourde bir Ford motoru, kapı menteşesi, şırınga, turuncu bir uzatma kablosu ve bir ninja kılıcı var.
Not to mention four linchpins, an astringent stored
Dört linchpins, saklanan bir büzücü söz değil
Ironin’ board a bench, a wrench, a ore, wench an attention whore
Ironin ‘bir tezgah, bir anahtar, bir cevher, bir dikkat fahişe wench
Everything but a brain, but dome’s off the fuckin’ chain like an independent store
Beyninden başka her şey, ama kubbe zinciri bağımsız bir mağaza gibi
Something’s wrong with my head
Kafamın bir sorunu var
Just think if I had a brain in it, thank God that I don’t, ’cause I’d probably be Dahmer, ’cause mama always said…
Sadece beynimde bir beyin olup olmadığımı düşün, şükürler olsun ki, çünkü Muhtemelen Dahmer olurdum, çünkü annem her zaman demişti …


If you had a brain you’d be dangerous, a brain you’d be dangerous
Eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, tehlikeli bir beyin olursun
I’mma prove you wrong
Seni yanlış kanıtladım
Mama, I’mma grow one day to be famous and I’mma be a pain in the anus
Anne, ben bir gün ünlü olmak için büyüdüm ve benma anusta bir acı olur.
I’mma be the bomb
Ben bomba olacağım
I’mma use my head as a weapon, find a way to escape this insaneness
Kafamı silah olarak kullanıyorum, bu çılgınlıktan kurtulmanın bir yolunu buldum.
Mama always said, “Son, if you had a brain you’d be dangerous, guess it pays to be brainless.”
Annem her zaman dedi ki, “Oğlum, eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, beynin akılsız olduğunu tahmin eder.”


Now my mom goes wahm-wahm-wahm
Şimdi annem wahm-wahm-wahm
‘Cause I’m not that smart, but I’m not dumb
Çünkü ben o kadar akıllı değilim ama ben aptal değilim
I was on the bottom of the pile gettin’ stomped
Yığının dibindeydim, yığılmıştım
But somehow I came out on top
Ama her nasılsa üstte çıktım
(Oh-oh-oo-oh)
(Oh-oh-oo-oh)


I told you one day, I said they’d have that red carpet rolled out, yo
Sana bir gün söyledim, o kırmızı halıyı yuvarlayacaklarını söyledim.
I’m nice ya’ll, fuck it, I’m out cold
İyiyim ya, siktir et, üşüdüm
Now everywhere I go they scream out go, I’m bout to clean house, yo
Şimdi gittiğim her yerde bağırıyorlar, ben evi temizleyeceğim.
I’m Lysol, now I’m just household
Ben Lysol, şimdi sadece evdeyim
Out sold the sell-outs, freak the hell out Middle America, hear ’em yell out, in terror they were so scared and those kids
Dışarı satıldı, Orta Amerika’yı cehenneme çıldırdı, duyduklarını duydun, terörde çok korktular ve o çocuklar
Just about, belted out whatever spouted or fell out my smart aleck mouth it was so weird
Tam olarak, ne istersem ya da akıllı aleck ağzımdan düştüğüm zamanlar çok garipti.
Inappropriate? So be it, I don’t see it
Uygunsuz? Öyle olsun, göremiyorum
Maybe one day when the smoke clears it won’t be as
Belki duman temizlendiğinde bir gün olmaz.
Motherfuckin’, difficult yeah, ’til then hopefully ya
Lanet olası, zor evet, o zamana kadar umarım ya
Little homos get over your fears and phobias
Küçük homosların korkularını ve fobilerini al
It’s OK to be scared-straight they said I provoked queers
Korkmuş olmak için sorun yok, queers’ı provoke ettiğimi söylediler
‘Til emotions evoke tears, my whole career’s
‘Til duyguları gözyaşlarını uyandırıyor, tüm kariyerim
A stroke of sheer genius, smoke and mirrors tactical practical jokes, yeah
Şeffaf deha, duman ve ayna taktik pratik espriler, evet
You motherfuckin’ “insert insult here”
Seni “buraya hakaret ekle”
Who the fuck woulda thunk that one little ole’ emcee’d
Kim o lanet olsun ki o küçük bir otosunun attığını
Be able to take the whole culture and re-upholstery it?
Bütün kültürü ve yeniden döşemeyi yapabiliyor musunuz?
And boy, they did flock, can’t believe this little hick locked
Ve oğlan, akın ettiler, bu küçük herifin kilitli olduğuna inanamıyorum
This hip-hop shit in his hip pocket and still the shit got
Kalça cebinde bu hip-hop boku ve hala bok var
That white-trash traffic in gridlock shit hoppin’ like six blocks
Kırılganlıktaki beyaz çöplükteki trafik, altı blok gibi hoop yapıyor
From a Kid Rock Insane Clown Posse concert in mid October
Ekim ortasında bir çocuk Rock Insane Palyaço Posse konseri
And God forbid I see the Wizard and get a brain in my titanium cranium, y’all cause
Ve Tanrı korusun, Sihirbazı görüyorum ve titanyum kranyumumda bir beyin var, hepiniz
I’ll turn into the Unabomber mama always said…
Unabomber anneye döneceğim her zaman dedim ki …


If you had a brain you’d be dangerous, a brain you’d be dangerous
Eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, tehlikeli bir beyin olursun
I’mma prove you wrong
Seni yanlış kanıtladım
Mama, I’mma grow one day to be famous and I’mma be a pain in the anus
Anne, ben bir gün ünlü olmak için büyüdüm ve benma anusta bir acı olur.
I’mma be the bomb
Ben bomba olacağım
I’mma use my head as a weapon, find a way to escape this insaneness
Kafamı silah olarak kullanıyorum, bu çılgınlıktan kurtulmanın bir yolunu buldum.
Mama always said, “Son, if you had a brain you’d be dangerous, guess it pays to be brainless.”
Annem her zaman dedi ki, “Oğlum, eğer bir beynin varsa tehlikeli olursun, beynin akılsız olduğunu tahmin eder.”


Insaneness ain’t even a word you stupid fuck
Delilik bir kelime bile değil salak herif
Neither is ain’t
İkisi de değil

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/brainless.html