Eminem - As The World Turns

[Chorus: Repeat 2X]
[Koro: 2X’i tekrarla]
I don’t know why this world keep turning
Bu dünyanın neden dönmeye devam ettiğini bilmiyorum
Round and Round
Yuvarlak ve yuvarlak
But I wish it would stop, and let me off right now
Ama keşke duracaktı, ve şimdi beni bırakayım


Yes man
Evet adam
As the World Turns
Dünya dönerken
We all experience things in life
Hepimiz hayattaki şeyleri deneyimliyoruz
Trials and Tribulations
Denemeler ve Tribulasyonlar
That we all must go through
Hepimizin içinden geçmek zorundayız.
When someone wants to test us
Birisi bizi test etmek istediğinde
When someone tries our patience
Birisi sabrımızı denediğinde


[Eminem]
[Eminem]
I hang with a bunch of hippies
Bir sürü hippiyle asıyorum
and wacky tobacco planters
ve tuhaf tütün ekiciler
Who swallow lit roaches
Kim yuttu hamamböceği
and light up like jack-o-lanterns
ve jack-o-fener gibi yanar
Outsiders baby, and we suing the courts
Yabancılar bebeğim ve mahkemelere dava açıyoruz
Cause we’re dope as fuck and only get a 2 in the source
Çünkü biz lanet gibi davranıyoruz ve sadece 2 tane kaynağımız olsun.
They never should’ve booted me out of reform school
Beni asla reform okulundan çıkarmamalılar
Deformed fool,taking a shit in a warm pool
Deforme olmuş aptal, sıcak bir havuzda bir bok almak
They threw me out the Ramada Inn
Beni Ramada Inn’den attılar.
I said it wasn’t me, I got a twin (Oh my god its you! Not again!)
Ben değildim dedim, ikizim var (Aman tanrım sensin! Tekrar değil!)
It all started when my mother took my bike away
Her şey annem bisikletimi götürdüğünde başladı
Cause I murdered my guinea pig and stuck him in the microwave
Çünkü benim kobayımı öldürdüm ve mikrodalgada kaldım.
After that, It was straight to the 40 ouncers
Ondan sonra, 40 ouner düz oldu
Slappin teachers, and jacking off in front of my counselors
Slappin öğretmenleri ve danışmanlarımın önünde …
Class clown freshman, dressed like Les Nessman
Sınıf palyaço birinci sınıf, Les Nessman gibi giyinmiş
Fuck the next lesson, I’ll past the test guessing
Bir sonraki dersi boşver, test tahminini geçeceğim
And all the other kids said Eminem’s a dishead,
Ve diğer tüm çocuklar Eminem’in yemeklerini,
He’ll never last, the only class he’ll pass is phys ed
Asla bitmeyecek, geçireceği tek ders
May be true, till I told this bitch in gym class
Beden dersinde bu kaltağa kadar, doğru olabilir
That she was too fat to swim laps, she needed Slim Fast (Who Me?)
O, yüzmek için çok şişman olduğu için Slim Fast’e (Ben Kim?) İhtiyacı vardı.
Yeah bitch you so big you walked into big Tanny’s and stepped on Jenny Craig
Evet orospu sen çok büyük Tanny’nin içine yürüdün ve Jenny Craig’e adım attın.
She picked me up to snap me like a skinny twig
Beni sıska bir dal gibi tutması için beni seçti
Put me in the headlock, then I thought of my guinea pig
Beni kafasına koy, sonra kobay domuzumu düşündüm.
I felt the evilness and started transforming (RARRRR!)
Ben kötülük hissetti ve dönüşmeye başladı (RARRRR!)
It began storming, I heard a bunch of cheering fans swarming
Bu fırtınaya başladı, bir sürü neşelenen hayranı kaynaştırırken duydum
Grabbed that bitch by her hair
O sürtüğü saçlarından yakaladı
Drag her across the ground
Onu yere sürükleyin
And took her up to the highest diving board and tossed her down
Ve onu en yüksek dalış tahtasına götürüp aşağı attı.
Sorry coach, its too late to tell me stop
Üzgünüm koç, durmak için çok geç
While I drop this bitch face down and watch her belly flop
Bu orospuyu yüz üstü bırakıp göbek flopunu seyrederken


[Chorus]
[Koro]


As the World Turns
Dünya dönerken
These are the days of our lives
Bunlar hayatımızın günleri.
These are the things that we must go through
Bunlar içinden geçmemiz gereken şeyler.
Day by day
Günden güne


[Eminem]
[Eminem]
We drive around in million dollar sports cars
Milyon dolarlık spor otomobillerde dolaşıyoruz
While little kids hide this tape from their parents like bad report cards
Küçük çocuklar bu kaseti kötü rapor kartları gibi ebeveynlerinden gizlerken
Outsiders, and we suing the courts
Yabancılar ve mahkemelere dava açıyoruz
Cause we dope as fuck and only get a 2 in The Source
Çünkü biz lanet gibi davranıyoruz ve sadece Kaynakta 2 tane aldık
Hypochondriac, hanging out at the laundromat
Hipochondriac, çamaşırhanede takılıyor
Where all the raunchy fat white trashy blondes be at
Bütün bu salak şişman beyaz çöplü sarışınlar nerede
Dressed like a sailor, standing by a pale of garbage
Solgun bir çöpün yanında duran bir denizci gibi giyiniyor
Its almost dark and I’m still tryna nail a trailor park bitch
Neredeyse karanlık ve ben hala bir trailor park orospu çivilemeye çalışıyorum.
I met a slut and said “What up, its nice to meet ya”
Bir fahişeyle tanıştım ve “N’aber, seninle tanıştığıma memnun oldum” dedi.
I’d like to treat ya to a Faygo and a slice of pizza
Bir Faygo’ya ve bir dilim pizzaya davranmak isterim
But I’m broke as fuck and I don’t get paid till the first of next month
Ama ben lanet olarak kırıldım ve gelecek ayın ilkine kadar para alamıyorum
But if you care to join me, I was bout to roll this next blunt
Ama eğer bana katılmayı umursuyorsan, bir sonraki küntümü yuvarlamak üzereydim.
But I ain’t got no weed, no phillies, or no papers
Ama bende ot yok, filum yok, kağıt yok.
Plus I’m a rapist and a repeated prison escapist
Artı ben bir tecavüzcü ve tekrarlanan bir hapishane kaçanıyım
So gimme all your money
Yani tüm paranı ver.
And don’t try nothing funny
Ve komik bir şey yapma.
Cause you know your stinking ass is too fat to try to outrun me
Çünkü kokuşmuş kıçının beni çok yormaya çalıştığını biliyorsun.
I went to grab my gun
Silahımı almaya gittim
That’s when her ass put it on me
O zaman kıçını bana koydu.
Wit an uppercut and hit me with a basket of laundry
Bir üst kısma tanık olun ve bir çamaşır sepeti ile bana vurun
I fell through the glass doors
Cam kapılardan düştüm
Started causing a scene
Bir sahneyi başlatmaya başladı
Then slid across the floor and flew right into a washing machine
Daha sonra zemine doğru kaydırın ve bir çamaşır makinesine doğru uçtu
Jumped up with a broken back
Kırık bir sırt ile atladı
Thank god I was smocking crack all day
Tanrıya şükür bütün gün çatırdadı
And doped up off coke and smack
Ve kokain ve şaplaktan çıkarıldı.
All I wanted to do was rape the bitch and snatch her purse
Tek istediğim orospuya tecavüz edip çantasını kapmaktı.
Now I wanna kill her
Şimdi onu öldürmek istiyorum
But so I gotta catch her first
Ama önce onu yakalamalıyım
Ran through Rally’s parkin lot and took a shortcut
Rally’in park yerinden kaçtı ve bir kısayol aldı
Saw the house she ran up in
Kaçtığı evi gördüm.
And shot her fucking porch up
Ve onu lanet sundurma yukarı
Kicked the door down to murder this divorced slut
Bu boşanmış sürtük cinayeti öldürmek için kapıyı kesti
Looked around the room
Odaya baktım
That’s when I seen the bedroom door shut
O zaman yatak odasının kapısını gördüm.
I know you’re in there bitch! I got my gun cocked!
Orada olduğunu biliyorum orospu! Silahım çarptı!
You might as well come out now
Şimdi de çıkabilirsiniz
She said “Come in, its unlocked!”
“İçeri gir, kilidi açıldı!” Dedi.
I walked in and all I smelled was Liz Claiborne
İçeri girdim ve kokladığım her şey Liz Claiborne idi.
And seen her spread across the bed naked watching gay porn
Ve çıplak yatağı çıplak porno izlerken onu yayılmış gördüm
She said “Come her big boy, lets get acquainted”
“Büyük oğlanı gel, tanışalım” dedi.
I turned around to run, twisted my ankle and sprained it
Çalıştırdım, bileğimi burktum ve burktum.
She came at me at full speed, nothing could stop her
Bana tam hızda geldi, hiçbir şey onu durduramazdı.
I shot her five times and every bullet bounced off her
Onu beş kez vurdum ve her mermi onu sektirdi
I started to beg “No, please let go”
Yalvarmaya başladım “Hayır, lütfen gidelim”
But she swallowed my fucking leg whole like an egg roll
Ama o lanet bacağımı yumurta yuvarlağı gibi yuttu
With one leg left, now I’m hoppin around crippled
Bir bacağı kaldı, şimdi sakatlanmaktayım.
I grabbed my pocket knife and sliced off her right nipple
Cebim bıçağı tuttum ve sağ meme ucundan dilimlenmiş
Just trying to buy me some time, then I remembered this magic trick
Sadece bana biraz zaman almaya çalışıyorum, sonra bu sihir numarasını hatırladım.
Den Den Den Den Den Den, Go go gadget dick!
Den Den Den Den Den, git gadget aletini!
Whipped that shit out, and ain’t no doubt about it
Şırptım ve bunun hakkında hiç şüphe yok ki
It hit the ground and caused an earthquake and power outage
Yere çarptı ve deprem ve elektrik kesintisine neden oldu
I shouted “Now bitch, lets see who gets the best!”
“Şimdi orospu, en iyisini kimin aldığını görelim!” Diye bağırdım.
Stuffed that shit in crooked and fucked that fat slut to death (Ah!! Ah!)
Bu boktan dolup döktüm ve o şişman sürtükleri öldürdüm (Ah! Ah!)
Come here bitch!
Buraya gel orospu!
Come here!
Buraya gel!
Take this motherfucking dick!
Bu lanet olası dick’i al!
Bitch, come here!
Orospu, buraya gel!


[Chorus to fade]
[Koro soldu]


And as we go along
Ve biz giderken
Throughout the days of our lives
Hayatımız boyunca
We all face small obstacles and challenges everyday
Hepimiz her gün küçük engeller ve zorluklarla karşılaşıyoruz
That we must go through
Geçmemiz gereken
These are the things that surround us through our atmosphere
Bunlar bizi atmosferimizle çevreleyen şeylerdir.
Every day
Her gün
Every single day the world keeps turning
Her gün dünya dönüyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/astheworldturns.html