Adam Ant - Ant Rap

Rap up!
Rap up!
Rap it up!
Rapt et!


Put some wax on the trax and slide on outta here
Trax üzerine biraz balmumu koyun ve buradan uzaklaşın
Hane hane hane hane hane
Hane hane hane hane hane


Hatchets in the corner ears to the ground
Köşedeki kulaklar yere
Improve to the groove get down to the sound
Yana kadar geliştirin sesi alçaltın
Buttons and bows and bleu blanc rouge
Düğmeler ve yaylar ve bleu blanc rouge
All things lively must be used
Canlı olan her şey kullanılmalı
Liberté, egalité, au jourd’hui c’est très très très
Liberté, egalité, au jourd’hui c’est très très très
Voici l’opportunité nous incroyables
Voici l’opportunité nous incroyables


I got the moves they got the grooves
Ben hamleleri aldım.
Summoned the Gods and they all approved
Tanrıları çağırdı ve hepsi onaylandı.
Bad vibes akimbo on the shelf
Rafta kötü vibes akimbo
Bit of a rap thing going for myself
Kendime giden bir rap şey biraz
This gold on the teeth’s no sense at all
Dişlerdeki bu altın hiç mantıklı değil
It only matters when it’s on the wall
Sadece duvarda olduğunda önemlidir


I’m standing here with my four men
Dört erkeğimle burada bekliyorum.
Let’s start that rapping thing again:
Bu rapil başlığına tekrar başlayalım:


Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs ve seninki gerçekten
In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth
Hepimiz şarkı söylüyorum ağızım var
In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth
Hepimiz şarkı söylüyorum ağızım var
I have the mouth
Ağzım var


So tired of anarchists looking at me
Bana bakarken anarşistlerden bıktım
Don’t need their credibility
Güvenilirliklerine gerek yok
“Destroy,” they say, “Defy! Condemn!”
“Yok et” dediler, “Tanrım! Kınama!”
As long as you don’t destroy them
Onları yok etmediğin sürece
With twenty years of drugs and drink
Yirmi yıl uyuşturucu ve içki ile
I thought the time had come to think
Zamanın düşünmeye geldiğini düşündüm.
About standing up and saying that
Ayakta ve bunu söyleme hakkında
It’s tragedy and such old hat
Bu trajedi ve bu yaşlı şapka


I’m standing here with my four men
Dört erkeğimle burada bekliyorum.
Let’s start that rapping thing again:
Bu rapil başlığına tekrar başlayalım:


(I got) Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
(Elimde) Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs ve seninki gerçekten
In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth
Hepimiz şarkı söylüyorum ağızım var
In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth
Hepimiz şarkı söylüyorum ağızım var
I have the mouth
Ağzım var


These happy feet are all we need
Bu mutlu ayaklar ihtiyacımız olan tek şey
Summoned the Gods and they all agreed
Tanrıları çağırdı ve hepsi kabul etti
These feet won’t stop they’re in such a hurry
Bu ayaklar öyle acele etmeyecekler
I knock it on the head and I go for a curry
Kafasına vururum ve köri için giderim
Staying sober can be neat
Ayık kalmak temiz olabilir
Get drunk on these here happy feet
Bunlara sarhoş ol burada mutlu ayaklar
Keep on trying to pin me down
Beni sıkıştırmaya çalışırken devam et
“Why a title for your sound?”
“Neden sesin için bir başlık?”
I’m standing here with my four men
Dört erkeğimle burada bekliyorum.
Let’s do this rapping thing again…
Hadi şu tecavüz olayını tekrar yapalım …


I got Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs and yours truly
Marco, Merrick, Terry Lee, Gary Tibbs ve seninkini gerçekten aldım.
In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth…
Hepimiz şarkı söyledik, ağzım var …


In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing I have the mouth… [repeat]
Hepimiz şarkı söylüyorum, ağzım var … [tekrar]


In the naughty North and in the sexy South
Yaramaz Kuzeyde ve seksi Güneyde
We’re all singing
Hepimiz şarkı söylüyoruz
And I have the mouth
Ve bende ağzım var
And you have the mouth
Ve sende ağzın var
And they got the mouth
Ve ağzı aldılar

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/antrap.html