Abra Cadabra - Mad About Bars

Let me get this straight
Şunu açıklığa kavuşturayım
Bare chat on the tweet when the G’s bucked you, you was holding chase
G’nin seni büyüttüğü zaman tweet üzerinde çıplak sohbet, kovalamıyordu
Man got mashup, things on things all over the place
Adam mashup aldı, her şey yolunda şeyler
Now you wanna chat off your mouth on Peri
Şimdi Peri’nin ağzında sohbet etmek istiyorsun.
When your shoe was all over the place, huh
Ayakkabıların her yer bittiğinde, ha?
Man best pick up, pick up that shoe
En iyi adam al, o ayakkabını al
Tell my man, “Pick up, pick up that card”
Adamıma söyle, “Al, o kartı al”
When the mandem hit up, hit up that food
Mandem çarptığında, o yiyeceğe çarptı.
Them man wan hitch up, hitch up pon sha
Onları adam huşu, pon sha hitch
Kwasia sem who you talking to?
Kwasia sem kim konuşuyorsun?
Man a real bad boy, who you talking to?
Adam çok kötü bir çocuk, kiminle konuşuyorsun?
Man scream, “Sho” when I’m walking through
Ben yürürken Adam, “Sho” çığlık
17K and your boring who? Huh
17K ve senin canın kim? ha
Why they wanna fuck with a nigga like me?
Neden benim gibi bir zenci ile sevişmek istiyorlar?
Man pull up, hop out and dump 2 quick, man ah fly OT
Adam çekin, dışarı atlayın ve 2 hızlı dökün, adam ah uçmak OT
We don’t run from these fuckboys
Bu serserilerden kaçmayız.
Blud, I’ll slap man on ITV
Blud, ITV’deki adamı tokatlayacağım
You don’t want it with a nigga like me
Benim gibi bir zenci ile onu istemiyorsun
You go run when you see me
Sen beni gördüğünde koş.
We ain’t letting it bang
Patlatalım
So why the fuck did you leave your like mikes?
Öyleyse neden böyle mikronlarını bıraktın?
Have you seen your jacket and kicks?
Ceketini ve tekmelerini gördün mü?
How you talking ’bout tramps on your timeline?
Zaman çizelgenizde serseriler nasıl konuşuyor?
Man left his iPhone 5
Adam onun iPhone 5 yaptı
So how the fuck you gonna write your lies?
Peki yalanlarını nasıl yazacaksın?
Lickle man just stick to the rap ting, darg
Lickle adam sadece rap ting’e bağlı, darg
You don’t wanna get skyed
Gökyüzüne çıkmak istemiyorsun
When your boy lands road, I’ll be waiting for him at the door
Çocuğunuz yola indiğinde, ben onu kapıda bekleyeceğim.
I heard shh-shh hit him up in the jail house
Şşşt, hapishanede onu vurdum.
Had him on all four s
Her dörtünde de vardı
Ah, they talking the shit like they pressure
Ah, onlar boktan baskı yapıyorlar
I swear on my life I’m fed up
Yemin ederim hayatımdan bıktım
One of these yutes haffi deadup
Bunlardan biri haffi deadup
Man trek to the op block get bitcoin for my deets, juvies Man just chat about cream, bare Ounto and cake on my scene
Op trunk adam trek benim deets için bitcoin olsun, suyu adam Sadece benim sahne üzerinde krem, çıplak Ounto ve kek hakkında sohbet
Big ting go boom, bye bye if I spot anyone of them neeks
Büyük ting patlaması, güle güle ben onları kimsenin görmemesi durumunda
Man don’t scream, man don’t speak
Adam çığlık atmıyor, adam konuşmuyor
Hit him with a tum-tum make a man lean
Onu bir tüm-bir erkekle vur
Make a man lean, make a man lean then bop
Bir erkeğin yalın olmasını sağla, bir erkeğin yalın olmasını sağla
Can’t tell me about on tops
Bana üstleri hakkında söyleyemem
I been upsuh, me Kush and [?] lick a man down for his watch
Yukarıdaydım, Kush ve [?] Saatine bir adam yalamak
Man tried escape, man try escape in the A
Adam kaçmayı denedi, adam A’da kaçmayı dene
Three, me and Kush jumped in the whip, bare skrr skrr
Üç, ben ve Kush kamçılığa çarptı, çıplak skrr skrr
Bare handbrakes on the roadside
Yol kenarında çıplak el frenleri
Catch man and break man’s face
Adamı yakala ve adamın yüzünü kır
We can do the bootings, we can do the shootings
Çizmeleri yapabiliriz, çekimleri yapabiliriz
If I tap a mission I’ma boot his door in
Eğer bir göreve dokunursam kapısını açacağım
Big rambizzy pon my side
Büyük rambizzy pon benim tarafım
When we step through your mandem wan’ hide
Mandem’in adımını attığımızda
Man do road, man do road with the Ounto
Adam yol yapmak, adam Ounto ile yol yapmak
Man do road with the smoke
Adam duman ile yol yapmak
Pussy don’t choke, wet up my roach
Pussy boğulmuyor, çürümeni ıslatıyor
Must can hold a two box in your nose, no problem
Burnunda iki kutu tutabilir, sorun değil


I’ve done road on my lonelies
Lonelies yolum bitti
If it wasn’t for this music, man
Bu müzik olmasaydı, adamım.
I swear they wouldn’t phone me
Yemin ederim bana telefon etmeyecekler
But that’s just how it goes, B
Ama bu nasıl gidiyor, B
I’ve always been around the wise, so I know who’s my co-d
Her zaman bilge olmuştum, o zaman kim olduğumu biliyorum.
They can’t fool me, I swear they can’t stall me
Beni kandıramazlar, yemin ederim ki beni oyalayamazlar
Them pussyboys going down south like Morley’s
Morley gibi güneye gidiyorlar.
All they ever did was just stall me
Tek yaptıklarım beni sadece sarstı.
It’s man crush monday, fell in love when she saw me
Bu adam pazartesi eziyor, beni gördüğünde aşık oldu.
Let’s take a stroll down ganster hill
Haydi ganster tepesinde bir gezintiye çıkalım
Guns and knives is what you see on a ganster’s will
Silah ve bıçaklar bir gansterin iradesinde gördüğünüz şeydir
I can’t wait to the day that I’m soundin’ like Nines
Nines gibi geldiğim günü bekleyemem.
Sayin’, “I got bare jewels like Stamford hill”
“Stamford tepesi gibi çıplak mücevherlerim var” deyin
My niggas gettin’ this money and still bangin’
Zencilerim bu parayı topladılar ve hala patlıyorlar
I hope I be gettin’ this money and still rappin’
Umarım bu parayı alırım ve yine de rappin ‘
Open doors don’t mean nothin’ to me if I’m still trappin’
Açık kapılar, hala tuzağa düştüğümde bana bir şey ifade etmiyor
Doing road, rollin’ around there’s no lackin’
Yol yapmak, etrafta dolaşmak yok.
These niggas sending threats, I don’t give a fuck
Bu niggaz tehdidi gönderiyor, ben umurumda değil
When my daddy left me he didn’t give a fuck
Babam beni terkettiğinde bir bok vermedi
So when I see that certain someone I don’t give a fuck
Bu yüzden birisini vermediğimi gördüğümde
Kidnap a bitch nigga, make him live with us
Bir orospu zenci kaçır, onu bizimle yaşa.
How we living rough, I swear how we living rough
Ne kadar kaba yaşıyoruz, yemin ederim nasıl yaşadığımızı yemin ederim.
That’s why when my niggas hit the belly all they do is blush
İşte bu yüzden zenci karnım karnına çarptıklarında yaptıklarının hepsi kızardı.
They heard that we be violent, they don’t fuck with us
Şiddetli olduğumuzu duydular, bizimle dalga geçmiyorlar.
Before my Blackbox came I never heard them sayin’
Blackbox’ım gelmeden önce onları hiç duymadım.
“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
Your on my Snapchat and my Twitter, bro, your known fam”
Snapchat’ım ve Twitter’ım, kardeşin, bilinen famin.
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me? Sho
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı? Sho
“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
Your on my Snapchat and my Twitter, bro, your known fam”
Snapchat’ım ve Twitter’ım, kardeşin, bilinen famin.
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me? Sho
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı? Sho
Look, my lifestyle
Bak, yaşam tarzım
Lately my life’s wild
Son zamanlarda hayatım vahşi
Bitches in my DMs move to me, they want the pipe now
DM’lerin içindeki orospular bana taşınıyorlar, şimdi boruyu istiyorlar
Back then the bitches told man to pipe down
O zamanlar orospular adam aşağı boru söyledi
Free YZ, told me, “Abz this is your life now”
Ücretsiz YZ, “Abz bu senin hayatın artık” dedi.
Lost Blickz, lost Y’z, lost Blacks
Kayıp Blickz, kayıp Y’z, Siyahları kaybetti
Lost Daz, man, free my brudda Daz
Kayıp Daz, dostum, özgür brudda Daz
They got the rest of my bros in the can
Geri kalanlarımın yanına koydular.
It’s like they wanna see us crack in the can
Bizi kutuda çatlatan görmek istiyorlar gibi
Free Daz, man, they hit my nigga Daz with a 7
Özgür Daz, adamım, 7 numaralı zenci Daz’ım vuruyorlar
That’s my sole black star from the 7
Bu benim 7’li tek siyah yıldızım.
Feelin’ mad to ride and send a pussy to the heavens
Feelin ‘göklere bir kedi göndermek ve göndermek için deli
Feelin’ mad to ride and teach a pussy boy a lesson
Feelin, bir kedi oğluna bir ders vermeyi öğretir
Night in, night out, me and EMIX on the grind out
Gece, gece dışarı, ben ve EMIX öğütme
Pourin’ out my heart, I need this right now
Kalbimi dök, şimdi buna ihtiyacım var.
It’s looking like my niggas gonna die out
Zencim ölecekmiş gibi görünüyor
I’m tryin’
Ben deniyorum
I wanna see my niggas drivin’ fast cars and nice houses
Niggas’ı hızlı arabaları ve güzel evleri gezdirmek istiyorum
The olders beef each other and it hurts me
Yaşlılar birbirlerini ve beni incitiyor.
Totty’s not number 1 no more, totty’s 30
Totty, sayı 1 değil, totty’s 30
My home’s really crumbling in the mix of all this bullshit
Evim bu saçmalıkların karışımında gerçekten ufalanıyor
Them pussys from the other side stumbled in
Diğer taraftan onları pussys tökezledi
I don’t even know these pricks, man, I don’t even know these hoes
Bu serserileri bile bilmiyorum dostum, bu çapaları bile bilmiyorum
Them dickheads are neeks to the roads
Onlar dickheads yollar için neeks
They don’t know how it goes
Nasıl gittiğini bilmiyorlar
What’s the code, bro?
Kod ne dostum?
Blast mans face till his bludclart looks like Frodo
Blast, bludclart’ın Frodo’ya benzemesiyle yüz yüze geldi
I’m on one, it can get sticky in the long run
Bir taneyim, uzun vadede yapışkan olabilir
I hope the love I’m gettin’ is for the long run
Umarım sevdiğim aşk uzun vadedir
If not, I’ll be posted on the block with my long gun
Değilse, uzun silahımla blokta yayınlanacağım
And trust me, my killers them on what I’m on, mums
Ve güven bana, benim üzerimde olanları öldürüyorum, annelerim
Fuck them pussies, they don’t feel me
Siktiklerini pussies, beni hissetmiyorlar
Now the pussy they wan’ wan’ feel me
Şimdi, beni uyandırdılar.
I hope the industry really do feel me
Umarım endüstri gerçekten beni hissettirir
Because everyday there’s a voice in my head screamin’ shit like, “You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
Çünkü her gün kafamda bir ses var, bok gibi, “Yakında Abz’i üfle, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
Your on my Snapchat and my Twitter, bro, your known fam”
Snapchat’ım ve Twitter’ım, kardeşin, bilinen famin.
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me? Problem
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı? Sorun

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/madaboutbars.html