Aborted - Ornaments Of Derision

Taking advantage of the mentally instable
Zihinsel olarak istikrarsızlıktan faydalanmak
I shall deprive of life and vision
Hayatı ve vizyonu mahrum edeceğim
All goals are clear to me, building an empire based on lies
Bütün hedefler bana açık, yalanlara dayalı bir imparatorluk inşa ediyor
I unleash upon others
Başkalarına açığım


Indoctrination-feeding incapables with ridicule proclamations
Aşı bildirimleri ile indokorinasyon-besleme yetersizliği
Psychic eradication, numbing common sense to enslave the mass
Psişik eradikasyon, kitleyi köleleştirmek için sağduyulu hisler


Like a vulture, a psychological predator
Bir akbaba gibi, psikolojik bir yırtıcı
I swarm around and feed upon their hate
Çevremdeyim ve nefretlerini besliyorum
A deliberate lobotomy, engrained mentally
Zihinsel olarak işlenmiş kasıtlı bir lobotomi
They are nothing but tools to bereave life
Onlar hayattan vazgeçme araçlarından başka bir şey değiller


Dare forsake me, dare doubt me
Cesaret beni bırak, bana şüphe etme
For I am god, plead for my mercy
Çünkü ben tanrım, merhamet için yalvarırım
Dare forsake me, dare doubt me
Cesaret beni bırak, bana şüphe etme
Face my wrath, as I strike
Saldırdığımda gazapla yüzleş
An unholy act is this arrest
Kutsal olmayan bir hareket bu tutuklamadır
Like a plague on man life ends
Adamın hayatıyla ilgili bir veba gibi


Indoctrination-feeding incapables with ridicule proclamations
Aşı bildirimleri ile indokorinasyon-besleme yetersizliği
Psychic eradication, numbing common sense to enslave the mass
Psişik eradikasyon, kitleyi köleleştirmek için sağduyulu hisler


Idiots who are too stupid to live have done my bidding
Yaşamak için çok aptal olan aptallar teklifimi yaptı
Psychic traumas caused in the name of god
Psişik travmalar tanrının ismine neden oldu
For I am David and David is He
Çünkü ben Davud ve Davut O

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/ornamentsofderision.html