Aborted - Gestated Rabidity

Malodorous scent of decay
Kötü kokulu koku kokusu
Reeking my path to the storageshed
Storageshed için yolumu reeking
Urges deep inside the cortex
Korteksin derinliklerine girer
Raging through the cervix
Rahim ağrısından öfke
Cranial decay…
Kraniyal bozunma …


As I grab the saw…
Ben testereyi yakalarken …


Eviscerated carnal delicatesse
İçsiz carnal şarküteri
Had been lying around for days
Günlerce yalan söylüyordum
My cannibalistic malpractice enthralls
Yamyamlık malpraktis enthralls
Gangrenous process in excess
Aşırı kibirli süreç
Bereaving the swarm of flesh
Etin sürüsü
A malpractice in necronutricious form…
Nekronütrik formda bir malpraktis …


Malodorous and malicious
Kötü ve kötü niyetli
The haemoglobine infects my cortex
Hemoglobin korteksimi etkiliyor
Artistically rearranging chromosomes
Sanatsal olarak kromozomları yeniden düzenleme
Intricate carnal thirst takes control
Karmaşık carnal susuzluk kontrolü ele alır
Furious and eloquent hunger
Öfkeli ve acıklı açlık
A shot
Bir atış
A fix
Bir düzeltme
A plate of necrotorous pleasure
Nekroto zevk bir tabak


Voraciously
iştahla
The haematobic
Hematojik
Lesions infect and spread the haemoglobinic syndrome
Lezyonlar hemoglobinik sendromu enfekte eder ve yayır
Perversity
kötülük
The haematobic
Hematojik
Lesions infect and spread
Lezyonlar enfekte ve yayılmış
The hunger is back…
Açlık geri döndü …


Miscreant heretic foe
Miscreant heretik düşmanı
Causing me to resect
Beni resmetmeye sebep oluyor
Natural life in defect…
Kusurda doğal yaşam …


Spreading through the bloodflow…
Kan dolaşımından yayılıyor …


Eviscerated carnal delicatesse
İçsiz carnal şarküteri
Had been lying around for days
Günlerce yalan söylüyordum
My cannibalistic malpractice enthralls
Yamyamlık malpraktis enthralls
Gangrenous process in excess
Aşırı kibirli süreç
Bereaving the swarm of flesh
Etin sürüsü
A malpractice in necronutricious form…
Nekronütrik formda bir malpraktis …


Malodorous and malicious
Kötü ve kötü niyetli
The haemoglobine infects my cortex
Hemoglobin korteksimi etkiliyor
Artistically rearranging chromosomes
Sanatsal olarak kromozomları yeniden düzenleme
Intricate carnal thirst takes control
Karmaşık carnal susuzluk kontrolü ele alır
Furious and eloquent hunger
Öfkeli ve acıklı açlık
A shot
Bir atış
A fix
Bir düzeltme
A plate of necrotorous pleasure
Nekroto zevk bir tabak
Gestated rabid hunger
Gestasyonlu kuduz açlığı
A thousand tombs I plunder
Yağma ettiğim bin mezar

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/gestatedrabidity.html