Aborted - Clinical Colostomy

Stain-less steel doors burst open
Lekesiz çelik kapılar patladı
A gurney wheeling a flatulent cadaver
Bir flatulent kadavra wheeling bir sedye
Abbreviated salutations muted by the stench
Kokuyla kısaltılmış kısaltmalar
…By the stench…
Kokuyla …


Horrified nurses scatter
Dehşete düşmüş hemşireler saçılım
Foul human cess seeps
Faul insani kessi seepler
Punctuation the smell
Noktalama kokusu
Of acrid colonic contents
Akrid kolonik içeriğin
…colonical…
… colonical …


Numbed by the reek
Reek tarafından uyuşturulmuş
Prepare for surgery
Ameliyat için hazırlanın
Internal horror revealed
İç korku açığa çıktı
With a blast from the asscheek
Asscheek bir patlama ile


Rumbling restless as inflicts post-mortal vengeance
Ölümcül intikam peşinde koşarken huzursuzluk
Tell-tail dung marks across the operating table
Kumanda masasının üzerinden söndürme izleri
Eyes see shit, decorating the tools
Gözler, aletlerin dekorasyonunu görüyor
Hygenic practices scrapped by this foul odour
Bu kötü koku ile harcanan hijyenik uygulamalar


The ribcage opens
Göğüs kafesi açılır
A smell comes to the fore
Bir koku geliyor
Brown stained lungs oozing faeces
Dışkı sızan kahverengi lekeli akciğerler
Regurgitation ensues
Regürjitasyon devam ediyor


Disbelieving doctors from theories
Doktorları teorilerden inkar etmek
Manure, in puddles
Göğüslerde gübre
From a human sewer
Bir insan kanalizasyonundan
An unbelievable reek should have drained
İnanılmaz bir dedikodu boşaltılmış olmalı
From his pooper
Poopundan


Gasses build up pressure
Gazlar basınç oluşturur
Causing an ominous rumble from within
İçinden uğursuz bir tökezlemeye neden olmak
A ghastly turn of events
Olayların korkunç bir dönüşü
Leaves them all shit-stained, shocked and chagrined
Onlara boktan lekeli, şoke olmuş ve çatlamış


Stain-less steel doors burst open
Lekesiz çelik kapılar patladı
Yet in the other way
Yine de diğer şekilde
Phrenetic surgeons are fleeing
Phrenetic cerrahlar kaçıyor
This coprophagic mess
Bu dağınıklık karışıklığı


Numbed by the reek
Reek tarafından uyuşturulmuş
Prepare for surgery
Ameliyat için hazırlanın
Internal horror revealed
İç korku açığa çıktı
With a blast from the asscheek
Asscheek bir patlama ile


A gruesome ending
Çok korkunç bir son
To a tale of coprophagic grandeur
Coprophagic ihtişamının hikayesine
The art of forensic scatology
Adli skatoloji sanatı
Had to be endured
Dayanılmak zorunda kaldı
A bacteriological manifestation
Bakteriyolojik bir tezahür
Which leaves no doubt
Hangi şüphesiz bırakır
Infecting bystanders
Enfekte edici kişiler
With this methane gargling disease
Bu metan gargara hastalığı ile

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/clinicalcolostomy.html